I en verden av total krig: Norge 1939–45

representerer et ambisiøst forsøk på å nytolke aspekter ved norsk historie under andre verdenskrig.  Prosjektet er et institusjonsbasert strategisk program (ISP) finansiert av Norges forskningsråd og drives i samarbeid med Institutt for historiske studier ved NTNU, Narviksenteret og Institutt for forsvarsstudier i Oslo.

Med Nordkalotten som utsiktspunkt vil historikerne bevege seg inn i uutforskede områder. Valget av det nordlige ståstedet kan begrunnes på flere måter. For det første hadde sentrale stormakter som Sovjetunionen, Storbritannia, Tyskland og USA, samt de nordiske landene sterke politiske, økonomiske og strategiske interesser knyttet til området. Denne betydningen økte utover krigen og dominerte fra 1942 den norske eksilregjeringens politiske agenda. For det andre var konsekvensene av den tyske okkupasjonen størst i nord, både gjennom asymmetrien mellom okkupanten og den lokale, multietniske befolkningen, den sterke veksten i den nordnorske økonomien som følge av tyske forsyningsbehov og omfattende rustningstiltak, og framfor alt gjennom tvangsevakueringen og ødeleggelsen av Finnmark og Nord-Troms. For det tredje var krigshandlingene under Narvik-felttoget 1940, på Litsa-fronten fra 1941 og under Petsamo-Kirkenes-operasjonene fra høsten 1944 de klart mest omfattende og intense i Norge og de tilstøtende områdene.

 

Prosjektet har som ambisjon å frigjøre forskningen fra de nasjonale rammene som tidligere har begrenset den og etterstrebe komparative og transnasjonale perspektiver. Forskerne vil både rette søkelyset mot uutforskete temaer og integrere tradisjonell tematikk i nye metodiske tilnærminger. Prosjektet legger vekt på å anlegge perspektiver som kjønn, hverdagsliv, identitet og erindring i krigshistorien.

 

«I en verden av total krig: Norge 1939–1945» er et institusjonsbasert strategisk program (ISP) finansiert av Norges forskningsråd, som drives av et konsortium bestående av Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for historiske studier ved NTNU, Narviksenteret og Institutt for forsvarsstudier i Oslo. Prosjektet er lokalisert ved Institutt for arkeologi, historie og religionsvitenskap . Flere av deltakerne inngår i forskningsgruppa "From North Front to Ice Front"og bokprosjektet  "Den andre verdenskrigen i nord".

Les hele prosjektbeskrivelsen her.


Ansvarlig for prosjektet: Tom Kristiansen