Den andre verdenskrigen i nord

er et forsknings- og formidlingsprosjekt som har som mål å integrere aktuell kunnskap med utfyllende perspektiver og ny forskning om andre verdenskrig i nord.  Gjennom et trebinds bokverk  vil vi gi et sammensatt og helhetlig bilde av krigs- og okkupasjonserfaringene i Nord-Norge.

Et fireårig forsknings- og bokprosjekt i regi av forskningsgruppen «Fra nord­front til isfront»

Dette er et forsknings- og formidlingsprosjekt som tar sikte på å inte­grere gjeldende kunnskap, ny forskning og nye perspektiver på andre verdenskrig i nord i et sammenfattende hele – en syntese av nordlige krigs- og okkupasjonserfaringer. Selv om det er andre verdenskrig i Nord-Norge som her står i et særlig fokus, er det viktig å påpeke at vår definisjon av ‘nord’ er videre. Med nord mener vi foruten om det nordnorske territoriet også dert nordlige Sovjetunionen, Nord-Finland og Nord-Sverige, samt de havområdene og Svalbard. Dette er alle områder som fikk vesentlig betydning for krigens gang i nord og for hvordan krigen ble opplevd i det nordlige Norge.

Prosjektet har som mål å lage et sammenfattende bokverk om krigen i nord. Vi snakker da om et trebinds verk som er basert på historiefaglig forskning og kunnskap og som skal presenteres i en språklig form og format som kan leses av et stort, interessert publikum både i nord og sør. Vi forventer at bokverket skal foreligge i slutten av 2020.

Prosjektet er finansiert via løpende forskningsressurser i historiemiljøet ved UiT og andre institusjoner i Nord-Norge, stipendiatmidler og ikke minst av et generøst finansielt bidrag fra den bergenske forretningsmannen Trond Mohn.

Ved vårt institutt er det også etablert et annet prosjekt med et mer direkte nasjonalt siktemål. Dette prosjektet som har betegnelsenI en verden av total krig: Norge 1939-45’ er finansiert av Norges forskningsråd og går parallelt med prosjektet ‘Andre verdenskrigen i nord’. Det er flere forskere som arbeider i begge prosjektene og den forskningen som pågår i de to prosjektene er gjensidig fruktbar selv om målene for de to prosjektene er ganske forskjellige.


Ansvarlig for prosjektet: Fredrik Fagertun