Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering ved UiT 2020-2024

Fra og med 01.01.22. er det en betingelse for alle som søker finansiering fra Horisont Europa og Norges forskningsråd at institusjonen har en plan for likestilling. Det er definert fire obligatoriske krav som skal inngå i en slik handlingsplan. I tillegg er det definert fem anbefalte innsatsområder som bør inngå.

På denne siden presenteres UiTs handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering, relatert til disse kravene og innsatsområdene.

KRAV 1:

Handlingsplanen skal være vedtatt av ledelsen og offentlig tilgjengelig på institusjonens hjemmeside

«Likestilling, mangfold og inkludering – Handlingsplan for 2020-2022» ble vedtatt av Universitetsstyret på møte 5. februar 2020. Lenke til vedtaket og til handlingsplanen finner du her (S 2/20): Vedtak Universitetsstyret 05.02.20.

Likestilling, mangfold og inkludering - handlingsplan for 2020-2024: Handlingsplan

Equality, diversity and inclusion - action plan for 2020-2024: Action plan

KRAV 2:

Handlingsplanen skal vise til øremerkede ressurser for arbeidet med likestilling

Det bevilges hvert år midler til arbeid med likestilling og mangfold. For 2022 er budsjettrammen kr. 5 360 000. Arbeidet med likestilling og mangfold koordineres av Likestilling- og mangfoldsutvalget, i samarbeid med en rådgiver ved Seksjon for personal og organisasjon.

Budsjett for likestillingsarbeid 2022, S 26/21, vedlegg 1, s. 9: Likestillingsbudsjett 2022

KRAV 3:

Handlingsplanen skal inneholde kjønnsdelte data for alle stillingskategorier og vise hvordan man skal gjennomføre årlig rapportering og oppfølging

Dette rapporteres årlig til «Database for statistikk om høyere utdanning» (https://dbh.hkdir.no/) med utgangspunkt i personalregisteret.

Kjønnsdelte data for alle stillingskategorier pr. 01.11.21. finner du her.

Registerdataene brukes aktivt for å igangsette og følge opp tiltak rettet mot stillingskategorier med særlig skjev kjønnsbalanse.

Ett av hovedmålene i Handlingsplanen er at UiT skal ha minst 40 % kvinner i vitenskapelige toppstillinger innen 2022. Som sentralt tiltak for å oppnå dette målet, har UiT i flere omganger arrangert «Opprykksprosjekt for kvinner til vitenskapelig toppstillinger». Et annet sentralt tiltak er utlysning av lønnstilskudd for å ansette kvinner i professor II-stillinger. Ordningen dekker kallelse av kvinner til professor II-stillinger på enheter og fagområder med svak kvinneandel, samt å styrke kjønn- og mangfoldsperspektiver i forskning og undervisning.

Flere av fakultetene/enhetene har i tillegg lokale tiltak og prosjekter som skal stimulere til rekruttering av kvinner til vitenskapelige toppstillinger.

Disse tiltakene har bidratt til å øke andel kvinner i vitenskapelig toppstillinger (professor/dosent) fra ca. 25 % i 2010 til ca. 42 % i 2021.

KRAV 4:

Handlingsplanen skal vise hvordan arbeidet støttes med opplæring og kompetansebygging

UiT er en utdanningsinstitusjon og har som et av sine hovedmål at nødvendig opplæring og kompetanseheving er tilgjengelig for de som trenger/ønsker det, i alle faser av arbeidslivet.

UiT har en rekke aktiviteter knyttet til opplæring og kompetansebygging, både sentralt og lokalt. Som nevnt i punktet over, er allerede kompetansehevende og karrierefremmende tiltak godt innarbeidet for ulike vitenskapelige stillinger. Det jobbes også for å lage tilbud for kompetanseheving i andre stillingsgrupper, gjennom å arrangere ulike kurs. Eksempler på dette er lederutviklingskurs- og programmer, samt presentasjons- og medietreningskurs. I tillegg lyses det jevnlig ut mulighet for å søke om midler til å igangsette prosjekter innen blant annet opplæring og kompetansebygging.

Anbefalte innsatsområder:

  • Organisasjonskultur og balanse mellom jobb og privatliv

UiT skal ha en livsfasepolitikk som legger til rette for god balanse mellom karriere og familieforpliktelser. Dette reguleres i stor grad gjennom sentralt lovverk (Arbeidsmiljøloven og Likestilling- og diskrimineringsloven). På lokalt nivå er dette tema som tas opp i medarbeider-/karriereutviklingssamtaler.

  • Kjønnsbalanse i ledelse og beslutningstaking

UiT har god kjønnsbalanse på alle ledernivåer. En kartlegging utført i Balanseprosjektet Prestige i 2020 viste at det totalt sett var 43,8 % kvinner og 56,2 % menn i de ulike lederkategoriene ved UiT. 

  • Kjønnsbalanse i rekruttering og karriereutvikling

I Handlingsplanen har UiT definert en rekke mål for å oppnå kjønnsbalanse i ulike stillingskategorier. Blant annet at stillingsutlysninger bør utformes bredt og på en slik måte at det blir attraktivt for det underrepresenterte kjønn å søke. Bedømmelseskomiteer og tilsettingsutvalg skal bevisstgjøres om egne holdninger/implisitt bias og vektlegging av mangfold, og minst en kvalifisert søker av det underrepresenterte kjønn skal kalles inn til intervju. For å ivareta kjønnsperspektiv ved nyrekruttering til faste vitenskapelige stillinger skal forslag til utlysningstekst diskuteres i letekomiteer og på lokalt ledernivå.

  • Integrering av et kjønnsperspektiv i forskning og undervisningsinnhold

UiT arbeider for å styrke og synliggjøre kjønn- og mangfoldsperspektiver i forskning og undervisning. Blant annet skal man ha fokus på pensum og pensumlister for å vurdere om ulike kjønnsperspektiver og/eller kvinnelige rollemodeller i fagets vitenskapelige utvikling er inkludert. Ved enheter med særlig skjev kjønnsbalanse skal det gis seminar/forelesninger av interne eller eksterne rollemodeller, og ved større konferanser skal det tilstrebes kjønnsbalanse blant inviterte foredragsholdere.

  •  Tiltak mot kjønnsbasert vold og seksuell trakassering

Det er laget foldere på norsk og engelsk som omhandler forebygging av seksuell trakassering, og som inneholder risikovurderinger for situasjoner som kan være relevante ved UiT. Disse folderne skal være lett tilgjengelig for ansatte og studenter. Folderne finner du her norskenglish.

Det arrangeres jevnlig kurs og seminarer med fokus på informasjon om og håndtering av seksuell trakassering for ulike grupper ved UiT.

Oversikt over handlingsplanene til de norske universitetene/høgskolene finner du her (kifinfo.no).