NTL ved UiT

Lokale lønnsforhandlinger ved UiT 2023

Her finner du informasjon om årets lønnsforhandlinger ved UiT for medlemmer av LO Stat 

 

Lokale lønnsforhandlinger er siste del av årets tariffoppgjør

Årets lønnsforhandlinger for medlemmer av LO Stat (NTL, FO, Creo, SL m.fl.) er nå ferdige.

Årets lønnspott er fordelt i to runder.

 1. 85% ble fordelt fra 1. mai. Alle medlemmer av LO Stat fikk kr 31 000 per årsverk med virkning fra 1. mai.
 2. 15% av potten gjensto til lokale forhandlinger. Dette tilsvarer 6 millioner. Forhandlingene er nå fullført og resultatet offentlig:

Resultat fra lokale lønnsforhandlinger

Kronetillegg til alle*

Partene er blitt enige om at alle LO/YS-medlemmer får et kronetillegg basert enten på lønnstrinnet eller på stillingskoden:

Altså enten et kronetillegg basert på lønnstrinnet:

 • Lønnstrinn 19 – 61: 5.700, -
 • Lønnstrinn 62 - 70: 6.200, -
 • Lønnstrinn 71 – 77: 7.200, -
 • Lønnstrinn 78 – 81: 8.200, -
 • Lønnstrinn 82 – 85: 9.200, -
 • Lønnstrinn 86 – 101: 10.200, -

Eller et kronetillegg for utvalgte stillingskoder:

Kr 7.700

 • 1054 Kontorsjef
 • 1077 Hovedbibliotekar
 • 1087 Overingeniør
 • 1136 Driftstekniker
 • 1363 Seniorkonsulent
 • 1434 Rådgivere

Kr. 10.200

 • 1364 Seniorrådgiver
 • 1181 Senioringeniør
 • 1013 Professor
 • 1532 Dosent
 • 1132 Renholdsleder
 • 1183 Forsker
 • 1198 Førstelektor
 • 1009 Universitetslektor
 • 1011 Førsteamanuensis
 • 1007 Høgskolelærer
 • 1515 Spesialbibliotekar
 • 1109 Forsker


1130 renholdere

 • 1130 renholdere uten fagbrev gis ett lønnstrinn over minstelønn i gjeldende minstelønnsavtale for renholdere ved UiT (altså lønnstrinn 45).
 • 1130 renholdere med fagbrev gis ett lønnstrinn over minstelønn i minstelønnsavtalen for renholdere ved UiT (altså lønnstrinn 47). 
 • Øvrige renholdere som har lønnstrinn 45 eller 47, eller et høyere lønnstrinn, gis et kronetillegg basert på lønnstrinne (se liste over).

 

Nye stillingstitler

I tillegg har 34 medlemmer av LO Stat fått nye stillingstitler. 

---

*Følgende grupper er tatt ut av forhandlingene og har ikke fått tillegg ved årets lokale lønnsforhandlinger:

 • Ansatt etter 1. september 2022
 • Ansatte som slutter i perioden 1. mai-31. desember 2023
 • Nyansatte som får lønnsvurdering etter ett år i perioden 1. september 2022-1. mai 2023
 • Ansatte som har fått andre indidvuelle lønnsopprykk HTA 2.5.3 (vesentlig endring, rekruttere og beholde osv) i 2023
 • Ansatte i ulønnet permisjon (gjeninntrådt etter mai).
 • Lærlinger, timelønte, innleide og professor II.

---

Utbetaling

Lønnsopprykket gjelder med virkning fra 1. mai, og blir utbetalt på desemberlønna.

 

The local wage negotiations are the last part of this year's collective agreement.

This year's salary negotiations for members of LO Stat (NTL, FO, Creo, SL etc.) have now been completed.

This year's salary pot is distributed in two rounds.

1. 85% was distributed from the 1st of May. All members of LO Stat received NOK 31,000 per man-labour year with effect from the 1st of May.

2. 15% of the allocated salary pot remained for local negotiations. This corresponds to 6 million. The negotiations are now complete and the result public:

 

The results from the local wage negotiations are as following:

 

Crown supplement to all*

The parties have agreed that all LO/YS members receive a krone supplement based either on the paygrade or on the job code:

So either a crown supplement based on the paygrade as following

Paygrade 19 – 61: 5.700, -
Paygrade 62 - 70: 6.200, -
Paygrade 71 – 77: 7.200, -
Paygrade 78 – 81: 8.200, -
Paygrade 82 – 85: 9.200, -
Paygrade 86 – 101: 10.200, -
Or a kroner supplement for selected job codes:

Kr 7.700

1054 Office manager
1077 Head librarian
1087 Chief engineer
1136 Operations technician
1363 Senior consultant
1434 Advisors
Kr. 10.200

1364 Senior advisors
1181 Senior engineer
1013 Professor
1532 Lecturer
1132 Cleaning manager
1183 Researchers
1198 Senior lecturer
1009 University lecturer
1011 Associate Professor
1007 University teacher
1515 Special librarian
1109 Reasearcher

1130 Cleaners

1130 cleaners without a professional certificate are given one paygrade above the minimum wage in the current minimum wage agreement for cleaners at UiT (i.e. paygrade 45).
1130 cleaners with professional certificates are given one paygrade above the minimum wage in the minimum wage agreement for cleaners at UiT (ie paygrade 47). 
Other cleaners who have salary level 45 or 47, or a higher salary level, are given a crown supplement based on salary level (see list above). 
New job tittels

In addition to the above, 34 members of LO Stat have received new job titles.

---

*The following groups have been excluded from the negotiations and have not received an increase in this year`s local salary negotiations:

Employees that resign in the time period of 1st of May- 31st of December 2023.
Employees that in the period of 1st of September 2022- to the 1st of May 2023 are covered by point 2.5.5 of the Basic Agreement (salary assessment after one year).
Employees who have been promoted according to point 2.5.3 of the Basic Agreement (significant change, recruiting and retaining, etc.)
---

Payment

The salary increase applies with affect from the 1st of May and will be paid out on the December salary.

Ansvarlig for siden: Marit Martinsen Dahle
Sist endret: 07.12.2023 13.16

  Ressurser

 

 

Medlemsmøter høsten 2023 om lokale forhandlinger

(Listen oppdateres fortløpende)

 • 1.11 Teams
 • 13.11 kl 1315-14: Teams
 • 15.11 Alta (se egen invitasjon)

LO Stats forhandlingsutvalg