Får 30 millioner kroner til nytt arktisk forskningssenter

UiT har fått 30 millioner kroner fra Forskningsrådet til et nytt forskningssenter som styrker trivsel, myndiggjøring, tilhørighet og fremmer god livskvalitet for utsatte barn og unge i nord.

tre personer sitter med ryggen til på en benk ved tromsø havn. En bro, et sund og snødekte fjell i bakgrunnen.
LIVSKVALITET: Det nye forskningssenteret skal bidra til å fremme livskvalitet blant utsatte barn og unge. Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 06.05.24 14:20 Oppdatert: 07.05.24 09:32
Arktis Helse og velferd Pedagogikk

Senteret Arctic Research Centre for Children and Youth at Risk skal etableres og ledes av Institutt for barnevern og sosialt arbeid på HSL-fakultetet. 

Vi skal forske på hva som kan øke utsatte barn og unges følelse av å bli verdsatt i hverdagen, forteller prosjektleder og professor Rita Sørly.  

Målet er å forbedre profesjonsutdanningene, slik at de i større grad møter utsatte barn og unges behov og dermed gi barna og de unge bedre livskvalitet.  

Det er Norges Forskningsråd som har gitt støtte til det nye senteret. UiT Norges arktiske universitet er en av tre søkere som fikk støtte gjennom utlysningen. 

– For å hjelpe utsette barn og unge på en best mulig måte, treng vi oppdatert kunnskap og forsking som er tett på samfunnsutfordringene barn og unge møter. Gjennom denne satsinga, får vi mer forskingsbaserte utdanninger og et bedre tilbud til de som treng det mest, sier forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel til Forskningsrådet 

Arktisk fokus på forskningen 

Forskningssenteret Arctic Research Centre for Children and Youth at Risk skal gi mer kunnskap om hva som kan gjøres for å styrke velvære og myndiggjøring blant barn og unge, ved å: 

  • Fremme forskningsbasert kunnskap om utsatte barn og unges behov i møte med tjenestene innenfor utdanninger og praksis i sosialt arbeid og barnevern 
  • Forske på hvordan bedre samarbeidet mellom barnehage, skoler og lærerutdanningene i små og mellomstore, nordnorske kommuner 
  • Fremme rettighetsbaserte og kulturelt tilpassede tjenester for samiske barn i møte med barnevern 
  • Utvikle mer kreative, pedagogiske ferdigheter i utdanningen for helsesykepleiere som skal møte utsatte barn og unge  
  • Inkludere medvirkning fra utsatte barn og unge, og deres familier, inn i profesjonsutdanningene for lærere, barnevernspedagoger, sosialarbeidere og helsesykepleiere

Samarbeidsbasert forskning 

Instituttleder Veronica Haug Bekkstrand sier at instituttet er veldig stolt og glad for å bli tildelt midlene til sentret, og hun vil takke alle som har bidratt i søknadsarbeidet.  

– Det ligger mye arbeid bak arbeidet med å utvikle prosjektet, og ikke minst har prosjektleder Rita Sørly lagt ned en enorm innsats for å få dette til, uttaler Bekkstrand.  

Senteret er et samarbeidsprosjekt og felles satsning, der man vil samarbeide med Institutt for helse- og omsorgsfag og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. 

NY SATSING: Instituttleder Veronica Haug Bekkstrand er stolt over fagmiljøene som har fått gjennomslag for en ny satsing ved UiT. Foto: UiT Norges arktiske universitet

Senteret vil ha en særlig oppmerksomhet rettet mot samiske barn og unges behov.  

Forskningssenteret vil vektlegge betydningen av tverrprofesjonell samhandling for å møte utfordringene vi står overfor i utdanning, praksis og forskning, sier instituttleder Veronica Haug Bekkstrand. 

Både den individuelle og den kollektive følelsen av å bety noe i hverdagslivet, er viktig for å kunne styrke en god følelse av egenverdi og det å ha en verdi i lokalsamfunnet. Medvirkning og myndiggjøring er avgjørende for at alle barn og unge skal kunne trives og ha en god livskvalitet i hverdagen. I dette prosjektet er det en stor grad av brukermedvirkning og samarbeidsbasert forskning.  

Mange samarbeidspartnere 

Forskerne skal samarbeide med sentrale brukerorganisasjoner på feltet, som BAR (Barn av rusmisbrukere), Redd Barna, Mental Helse Ung, Marborg og Alarm. Videre skal UiT også samarbeide med KS (Kommunenes Sentralforbund), NAV, NASAK, TVIBIT og lærere og studenter på lærerutdanningen, helsesykepleierutdanningen og utdanningene for barnevernspedagoger og sosialarbeidere. 

For å kunne forske på hva som fremmer trivsel og øker livskvalitet, må vi ha med oss de utsatte barna og unge, praktikerne som arbeider med disse barna og oss forskere som har erfaring på feltet. Forskere fra Sverige, Finland, USA, Canada, England, Spania og Sør- Afrika skal samarbeide med oss, og vil kunne bidra til at resultatene fra forskningssenteret blir formidlet også utenfor våre landegrenser, sier Sørly 

NYTT SENTER: Rita Sørly er prosjektleder for det nye senteret som har fått støtte fra Forskningsrådet. Midlene er gitt fram til 2029. Foto: UiT Norges arktiske universitet

Et viktig samfunnsoppdrag 

– Vi trenger mer kunnskap om hva som kan skape en bærekraftig velferd for utsatte barn og unge. Større sosioøkonomiske forskjeller i befolkningen, og sosiale ulikheter blant barn og unge i Norge, er en realitet, også i nord. Vi vet at sosioøkonomiske faktorer spiller en stor rolle for livskvaliteten til barn og unge. Barn som vokser opp i familier med knappe ressurser, har statistisk sett en høyere risiko for å oppleve nedsatt livskvalitet, vold, misbruk, dårligere helse, utfordringer på skolen og er mer utsatt for rus- og psykiske lidelser seinere i livet, sier instituttleder Haug Bekkstrand.  

Hun legger til at man trenger mer forskning på feltet som kan styrke profesjonsutdanninger – for studenter som skal arbeide med denne målgruppen i fremtiden.  

– Samtidig forventer vi at kunnskapen vi skal samarbeide om ved Forskningssenteret Arctic Research Centre, vil kunne bidra inn til et viktig samfunnsoppdrag – nemlig å sikre en god og trygg oppvekst for alle barn. Vi ser frem til å samarbeide med de to andre sentrene som også har fått midler, sier Sørly.  

Instituttet benytter anledning til å gratulere kolleger ved VID og Nord Universitet med deres sentre.  

– Sammen håper vi å skape endringer for de som trenger det mest, sier Sørly.  

Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 06.05.24 14:20 Oppdatert: 07.05.24 09:32
Arktis Helse og velferd Pedagogikk
Vi anbefaler