Ønsker velkommen til gode strategidiskusjoner

Nå går strategiarbeidet ved UiT inn i en hektisk fase, og det er viktig at så mange som mulig bidrar inn i prosessen.

Portrett Tveiterås
I tiden fremover ønsker vi at så mange som mulig gir tilbakemelding, sier Tveiterås, prorektor for utdanning. Foto: David Jensen
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 09.02.22 13:57 Oppdatert: 23.09.22 13:09
Om UiT

20 arbeidsgrupper skal de neste to månedene jobbe med innholdet og 17. og 18. februar inviteres alle studenter og ansatte velkommen til å gi innspill til det som skal bli den nye UiT-strategien frem mot 2030.

– Nå går vi inn en særdeles viktig fase i arbeidet med den nye strategien. Det er nå den skal fylles med godt innhold, og det er det viktig at så mange som mulig bidrar, sier prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås.

Hun leder arbeidet med det som skal resultere i en ny UiT-strategi.

Her kan du se et notat som beskriver arbeidet til nå, og veien videre.

– En ny strategi skal gi oss retning og prioriteringer. Vi skal sørge for at samfunnet har mest mulig kunnskap og at vi sammen står rustet til å møte endringene som preger vår tid, samtidig som vi er aktive, undersøkende og kunnskapsutviklende, sier Tveiterås.

Startet høsten 2021

Arbeidet med ny strategi startet høsten 2021. Til å begynne med var det prioritert å få oversikt og gjøre opp status og samle analyser av sentrale drivere og trender rundt UiT, samtidig som det ble jobbet bredt med å samle innspill på hva som bør være UiT sine sentrale innsatsområder og ambisjoner fram mot 2030.

Tidslinje - klikk for større versjon

Klikk her for større versjon

Både rektoratet og sekretariatet for prosessen har deltatt på mange diskusjonsarenaer. Innspill er hentet både fra egen organisasjon, i samarbeid med sentrale aktører og med en invitasjon til unge stemmer for å sikre at fremtidens stemmer får en plass i prosessen.

– Basert på disse to hovedsporene, der vi har sett på status og samlet innspill, har vi jobbet ut en skisse som skal sette retning gjennom noen sentrale innsatsområder og ambisjoner. Disse skal henge godt sammen med våre kjerneoppgaver og vi setter derfor ned et bredt spekter av arbeidsgrupper som nå skal få jobbe videre med å detaljere ut, forstå og utfordre hvordan vi kan lage tydelige strategier innenfor de ulike områdene, forklarer Tveiterås.

20 arbeidsgrupper

Det er opprettet 20 arbeidsgrupper som er bredt sammensatt med medlemmer fra alle deler av universitetet. Av 350 forslag er det plukket ut ca. 160 medlemmer. Det er utpekt en leder pr. gruppe og i løpet av februar/mars skal arbeidsgruppene jobbe med hver sin konkrete problemstilling.

– I tiden fremover ønsker vi at så mange som mulig gir tilbakemelding på innsatsområdene og deres krysningspunkter med våre kjerneaktiviteter, både gjennom å delta i arbeidsgrupper, via nettsiden, samt via de åpne digitale innspillsmøtene 17. februar og 18. februar, sier Tveiterås.

Disse møtene vil være identiske, du trenger derfor bare å delta på ett av møtene.

Arbeidsgruppene vil levere sine innspill i løpet av mars og basert på det de foreslår vil det lages et helhetlig utkast som går på høring både internt og eksternt.

Ny strategi for UiT skal vedtas i juni 2022.

Rektoratet om strategiprosessen

I et samlende notat om strategiprosessen så langt, uttaler rektoratet seg om strategiprosessen: 

Verden og Norge står foran store endringer som går raskt og har globale konsekvenser. Klima og miljø, globalisering, urbanisering og digitalisering skaper nye og annerledes utfordringer, men også nye muligheter. I en slik verden trenger samfunnene sterke og autonome institusjoner. UiT Norges arktiske universitet er en slik institusjon. Som universitet lever vi i spenningsfeltet mellom etablert kunnskap og nye utfordringer endringer gir. Vi skal sørge for at samfunnet har mest mulig kunnskap og evne til å stå robust i møtet med endringene som preger vår tid, samtidig som vi er aktive, undersøkende og kunnskapsutviklende.

UiT er én enhet. Vi er til stede ved ti ulike studiesteder, har 3700 årsverk og 17 000 studenter. Vi strekker oss fra Helgeland i sør, til Svalbard langt mot nord og Kirkenes i øst, og alle er vi UiT Norges arktiske universitet. UiT ble i sin tid opprettet for å gi nordnorsk ungdom bedre muligheter for utdanning samt for å sikre rekruttering av kvalifiserte fagfolk til landsdelen. I dag er UiT et universitet med et stort mangfold av fag, hvor vi samtidig spenner ut vår aktivitet gjennom i alt fra grunnforskning til profesjonsutdanninger. Samfunnsoppdraget er mer relevant enn noensinne, og forener oss på tvers av et stort mangfold, i en langstrakt landsdel, med flere svært ulike studieretninger og forskningsfelt.

Vi skal være tett på fag, folk og samfunnspulsen der vi er. At vi er mange på steder er vår fordel, så lenge vi ikke lever i hver vår parallelle virkelighet som om hver campus er nok. Vi bygger ett felles universitet som er internasjonalt synlig og relevant. Sammen kan vi bidra til å løse de store samfunnsutfordringene i vår tid. Vi skal bygge vårt arbeid på medvirkning for alle våre ansatte. Hver og en av oss har rett til å bli hørt og tatt med på råd, til å bli utfordret og til å kjenne mestring. Mangfold i bakgrunn, kompetanse og perspektiver sikrer oss de beste beslutninger. Vi trenger alle sammen for å nå våre mål.

I strategiarbeidet må vi ruste oss til bedre å gjennomføre vårt felles samfunnsoppdrag, og alle våre ti studiesteder og våre eksterne samarbeidspartnere er invitert med. I høst har vi invitert åpent og bredt til å si noe om hvor våre ambisjoner og innsatser i stort bør ligge. Her har vi fått mange innspill og deltatt i mange diskusjoner. Sammen med analyser av hva som omgir oss, driver oss, utfordrer oss og hva som er våre styrkeposisjoner og vekstområder, har rektoratet i nær samhandling med dekaner og universitetsstyret arbeidet ut en grovskisse på sentrale innsatsområder. Nå inviterer vi til diskusjon om skissen, hvordan ambisjonsnivået skal uttrykkes og måles, og ikke minst hva som skal til for at vi lykkes.

Gjennom et stort arbeid i arbeidsgrupper, i tillegg til åpne innspillsmøter og mulighet til å gi tilbakemelding via nettsiden og på epost, ønsker vi gode diskusjoner velkommen rundt alle disse temaene. Sammen skal vi sørge for at verdens nordligste universitet har store ambisjoner som vi akter å innfri. I dette notatet gir vi en oppsummering av hva som er gjort så langt, en beskrivelse av foreslåtte innsatsområder og arbeidet videre.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 09.02.22 13:57 Oppdatert: 23.09.22 13:09
Om UiT