Oversikt over tilgjengelige kompetansesentre i nord

Bruk de tilgjengelige ressursene i regionen.

Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.10.20 09:00 Oppdatert: 20.05.22 10:37
Helse og velferd Samfunn og demokrati

I Nord-Norge er vi seks kompetansesentre, noen av oss er regionale, mens andre er nasjonale. Sentrene jobber innenfor ulike felt, men felles for oss alle er at vi skal støtte tjenestene i arbeid med mennesker innen tema som psykisk helse, rus og vold. Se vår felles informasjonsfilm og ta gjerne kontakt med oss. Mer informasjon om sentrene finner du under avspillingsvinduene.

Besøk kompetansesentrenes nettsider: 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord) jobber med forskning, fagutvikling og undervisning innen barn og unges psykiske helse og barnevern.

Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus- Nord) har oppgaver innenfor hele bredden av rusfeltet, fra forebygging, via tidlig innsats, til oppfølging og behandling i kommunene.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) er et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet innenfor områdene: Traumer og traumatisk stress / psykososial beredskap, vold og overgrep / vold i nære relasjoner, forebygging av selvmord og selvskading, flyktninghelse og tvungen migrasjon.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse- og rusvern. SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus.

Vivat er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. VIVAT tilbyr opplæring i hvordan man kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp faresignaler og yte førstehjelp til mennesker som tenker på å ta sitt liv. Dette er kompetanse som alle som møter mennesker vi ha nytte av og målgruppen for våre kurs er både uformelle og formelle hjelpere. Du kan lese mer om kursene Førstehjelp ved selvmordsfare og Oppmerksom på selvmordstanker (OPS) på Vivats webside.

NAPHA støtter psykisk helse- og rustjenestene for voksne i kommunene i fag- og tjenesteutvikling. Vi er et nasjonalt senter, men er tilstede i nord og samarbeider med regionale kompetansesentre. Vanligvis er vi tett på praksis, også fysisk. Vi tilbyr opplæring, formidler erfaring- og fagstoff, og etablerer kontakt mellom tjenestene.  Våre tema er ulike tilnærminger og tjenestemodeller som styrker psykisk helsearbeid. Samhandling, brukerinvolvering og kommunal behandling er eksempler. Vi samler og formidler kunnskap på Napha.no.

 
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.10.20 09:00 Oppdatert: 20.05.22 10:37
Helse og velferd Samfunn og demokrati
Vi anbefaler