Gratulerer til fem nye prisvinnere ved Helsefak 2017!

Det helsevitenskapelige fakultet gjorde stas på fem prisvinnere under årets sommerfest, og en av dem hadde ekstra god grunn til å være fornøyd.

Wærås, Torgunn
Publisert: 20.06.17 00:00 Oppdatert: 30.10.18 12:10

Helsefaks årlige sommerfest markerer avslutningen av det akademiske året, og det var ikke bare sommeren som ble feiret. Noen av de ansatte på fakultetet har utmerket seg, og ble tradisjonen tro hedret med priser.

Fra venstre prisvinner Catharina E. A. Wang, Ørjan Samuelsen (på vegne av Pål Jarle Johnsen), Nanna Hauksdottir og John- Bjarne Hansen (på vegne av Sigrid Kufaas Brækkan). Ikke med på bildet: Prisvinner Åshild Odden Miland. Foto: Johanne Røe Mathiesen

 

 

 

 

 

 

Årets prisvinnere:

Formidlingsprisen: Catharina E. A. Wang

Forskningsprisen: Pål Jarle Johnsen

Pris til yngre forskere: Sigrid Kufaas Brækkan

Undervisningsprisen: Åshild Odden Miland

Utdanningsprisen: Nanna Hauksdottir

 

Hauksdottir fikk også tildelt pris fra UiT sentralt under rektors sommerfest, og har derfor ekstra god grunn til å være fornøyd som dobbelt prisvinner i år.

Prisene ved Helsefak har som formål å stimulere til økt innsats og skal inspirere prisvinnerne og deres fagmiljø. Prisene skal også understøtte universitetets og fakultetets gjeldende strategi og satsningsområder.  Hver av prisene ved fakultetet er på 30 000 kroner og inkluderer også en spesiallaget pokal i glass og blomster. 

Her er begrunnelsen fra juryene for tildeling av årets priser:
 

Formidlingsprisen: Catharina E. A. Wang fra Institutt for psykologi

Wang er en aktiv formidler av sitt fagfelt innen psykisk helse for både barn, unge og voksne. Hun har også utviklet Bluesmothers – et informasjons- og selvhjelpstilbud for mødre med barselsdepresjoner, med lett tilgjengelig forskningsbasert kunnskap og hjelp for spebarnsmødre som sliter. Komitéen mener at hun har en god plan for sitt formidlingsarbeid. Hun benytter seg av blant annet intervjuer og andre medieinnslag i avis, radio og tv, populærvitenskapelige foredrag, nettsider, film og informasjonsmateriell. Det er ingen tvil om at hun har funnet de kanalene hvor hun effektivt når ut til målgruppa.

Forskningsprisen: Pål Jarle Johnsen, leder av forskningsgruppa Micropop på Institutt for farmasi

Johnsen har bidratt til å bygge opp et dynamisk, internasjonalt og konkurransedyktig forskningsmiljø på IFA. Han er en målrettet, dedikert forsker med en velfungerende forskningsgruppe med lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk. Komitéen vektlegger at Johnsen har spilt en nøkkelrolle i rekrutteringen av to unge gruppeledere til Helsefak, som begge har hatt stor suksess med søknader om ekstern finansiering. Sammen har de bygget opp et dynamisk, internasjonalt og konkurransedyktig forskningsmiljø på IFA. Miljøet har flere publikasjoner i de beste internasjonale tidsskrifter og har samlet fått eksterne prosjekttildelinger for ca. 60 millioner kroner siden 2015. Komitéen påpeker at dette har hatt en positiv smitteeffekt på de andre forskningsmiljøene ved instituttet.

Pris til yngre forskere: Sigrid Kufaas Brækkan fra Institutt for klinisk medisin

Til tross for sin unge alder har Brækkan rukket å bli en anerkjent forsker. Hun har utmerket seg med en imponerende vitenskapelig produksjon og forskningskarriere. Brækkan er medforfatter på 71 vitenskapelige publikasjoner i høyt rangerte tidsskrift og har vært biveileder for fem uteksaminerte ph.d.-studenter. Hun er nå hovedveileder for to ph.d.-studenter og biveileder for 15. Til tross for sin korte karriere, er hunt en svært anerkjent forsker innen klinisk epidemiologi med fokus på venøs trombose (blodpropp). Hun har hatt en sentral rolle i oppbyggingen og videreutviklingen av KG Jebsen- senter for tromboseforskning (TREC). Komiteen vektlegger at hun startet sin forskerkarriere tidlig og har vært en sentral bidragsyter i sitt forskningsmiljø i mange år.

Utdanningsprisen: Nanna Hauksdottir, universitetslektor ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Hauksdottir får prisen for sitt sterke engasjement for studentaktiv læring og tverrfaglig samarbeidslæring (TPS). Hennes innsats har fått stor betydning lokalt, nasjonalt og etter hvert også internasjonalt.

Hauksdottir har bidratt til, og er fortsatt sterkt aktiv i et arbeid som bidrar til å heve utdanningskvaliteten for studenter, bedre helsetjenester for pasienter og i tillegg legger til rette for utvikling, vekst og kompetanse for faglærerne.

Hennes engasjement i TPS omfatter blant annet planlegging av Kraft II/Helsehuset og to søknader til Senter for fremragende utdanning. Hun har også vært en drivkraft bak felleskurset HEL-0700 som inkluderer de fleste studentene ved Helsefak. Hun har dessuten engasjert seg i det nasjonale TPS-nettverket, hvor hun ble valgt til leder i 2016.

Blant studentene er Hauksdottir populær for sin interesse og sitt engasjement for studentenes trivsel og kunnskapsutbytte. Hun forbindes med god kunnskap og gir tydelige tilbakemeldinger med et godt humør, og oppmuntrer studentene til å ha troen på seg selv og sine kunnskaper.

Undervisningsprisen: Åshild Odden Miland, Institutt for medisinsk biologi

Årets vinner av undervisningsprisen beskrives av både studenter og kollegaer som en svært dedikert, innovativ underviser og en glimrende formidler i anatomi, fysiologi og biokjemi. Hun har fokus på studentenes læring, og har nedlagt en betydelig innsats for å ta i bruk nye læringsmetoder som aktiviserer studentene.  Blant annet har hun arbeidet målrettet de siste årene med å fornye undervisningen i fysiologi for sykepleier- og fysioterapistudentene, der hun har tatt i bruk «flipped classroom», og laget en rekke videoer som benyttes av studenter i Tromsø, Narvik, Harstad og Hammerfest. Opplegget er blitt meget godt mottatt av studentene, og førte i 2016 til nominasjon til Morgenbladets undervisningspris «Fantastiske formidlere».

 

- Han på bildet har mer hår enn meg, ler avtroppende dekan Arnfinn Sundsfjord. Foto: Johanne Røe Mathisen

 

 

 

 

Miland har også bidratt tungt i revisjonen av medisin og odontologi. Gitt sin brede faglige kompetanse og undervisningserfaring, er hun også en viktig ressursperson for utvikling av emner i det nye studiet Bachelor i ernæring. Hun er en pådriver for tverrfaglig samarbeid i undervisning ved Helsefak, både innenfor oppgaveløsning i grupper og i praktisk laboratorieundervisning. Miland beskrives som et utpreget ja-menneske som stiller opp for studenter og kollegaer og gjerne bidrar til utvikling.

 

Takk for nå, kjære dekan

Også Arnfinn Sundsfjord ble markert siden han før semesterstart forlater dekanjobben han har hatt på åremål siden 2009. Som takk for jobben, ble Sundsfjord hedret både med ord og gaver. En av gavene var en karikaturtegning laget av Tromsø-illustratør Odd Klaudiussen, hvor dekanens slagord gjennom flere år også var inkludert: Godt gjort er bedre enn godt sagt!

 

Det vil bli lyst ut ny åremålsstilling som dekan når den nye fakultetsstrukturen ved UiT blir avklart. Fra 1. august og fram til nyttår, vil Sameline Grimsgaard, nå prodekan for forskning, fungere som dekan ved Helsefak.


Les mer:

Helsefaks priser

Vår nye dekan (portrett Arnfinn Sundsfjord fra 2009)

 

Vi anbefaler