Videreutdanning i Stedsutvikling med samlinger i Midt-Troms

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Nå tilbyr UiT videreutdanning i Stedsutvikling med samlinger på Finnsnes. 

Barn som leker ute
For å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn må det jobbes kontinuerlig for at stedet skal holde på innbyggere og næringsliv, og tiltrekke seg besøkende og tilflyttere. Foto: Tommy Skum Hansen
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 01.12.23 09:10 Oppdatert: 01.12.23 10:22
Bærekraft Samfunn og demokrati

Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

For å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn på alle plan må det jobbes kontinuerlig for at stedet skal holde på innbyggere og næringsliv, og tiltrekke seg besøkende og tilflyttere. Attraktive byer og tettsteder fremmer livskvalitet, bosetting og næringsutvikling. Et velfungerende lokalsamfunn, der folk er stolte av å høre til og er bevisste på sine felles verdier, er gode steder både å bo og besøke.

Steder er i endring

Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet gir i 2024 et studietilbud i stedsutvikling i Midt-Troms, med samlinger på Finnsnes. Emnet omfatter nyere perspektiver på sted og stedsutvikling.

Steder er i endring, og stedsutviklingsprosesser blir stadig mer komplekse. Stedlige plan- og utviklingsprosesser krever tverrfaglige tilnærminger og analyser. Globalisering av økonomi og næringsliv, økt mobilitet, klimaendringer, digitalisering og økte krav til attraktivitet og bærekraft, stiller steder ovenfor nye utfordringer. Det gjør også de betydelige geopolitiske endringene vi står i akkurat nå.

Søknadsfrist er 1.mars. Her søker du

Tilhørighet og trivsel

Bærekraftig stedsutvikling tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter. De tre dimensjonene i bærekraftig utvikling omhandler sosiale forhold så vel som økonomi, klima og miljø.

Fra forskningen vet vi at nærmiljø og utforming av stedene der vi bor påvirker liv og helse. Det gjør de sosiale aspektene i planlegging og utvikling av fremtidens byer, tettsteder og bygdesamfunn viktig. Stedene våre skal være tilgjengelige, inkluderende og rettferdige, og legge til rette for tilhørighet og trivsel.

Studiet går over to semester og gir 30 studiepoeng. Undervisningen er basert på fysiske samlinger med supplerende nettmøter. Oppstart blir våren 2024.

Fire samlinger

Det vil bli gjennomført fire samlinger, hver på to dager med følgende tema:

15.-16.april: Perspektiver på sted. Hva er et sted? Hvordan endres og vedlikeholdes steder? Hvilke verktøy trenger vi for å gjøre stedsanalyser? Hvordan planlegger vi med og for steder?

3.-4. juni: Ansvarlig stedsutvikling. Hva er et godt sted? Hva er bærekraftige strategier i stedsutvikling? Hvordan skaper vi inkluderende steder? Hvordan legger vi til rette for grønn omstilling?

26.-27.august: Forankring og prosess. Hvordan få til demokratiske utviklingsprosesser? Hvordan få til god medvirkning og forankring?  Hvordan forstå mulighetene i samspillet mellom det offentlige, kommersielle aktører og frivillig sektor? 14.-15. oktober: Sted og innovasjon. Hvordan kan steder selv ta grep i lokale omstillingsprosesser? Hvordan legge til rette for næringsutvikling, kreativitet og innovasjon? Og hvordan håndtere ulike konfliktlinjer?

Samlingene omfatter forelesninger, ekskursjon, seminarer og gruppearbeid. Vi legger vekt på erfaringsutveksling mellom deltagerne. I tillegg vil det bli gjennomført nettbaserte møter.  Deltagerne skal skrive prosjektoppgave knyttet til problemstillinger og case i egen kommune/arbeidsfelt. 

Flere målgrupper

Studiet er rettet mot alle som er involverte i stedsutvikling på små og større steder, som for eksempel samfunnsplanleggere, næringssjefer, arealplanleggere, bedriftsledere, prosjektledere, politikere, frivillige, arkitekter, reiseliv, kulturliv, ansatte i museer, bibliotek, forsvar osv. Samlingene vil være på studiesenteret på Finnsnes. Studiet retter seg mot deltagere fra hele landet, men vi oppfordrer særlig aktører fra hele Midt-Troms-regionen om å søke. 

 


Kortnytt fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for samfunnsvitenskap
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler