vår 2024
SPL-6000 Stedsutvikling - 30 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er både teoretisk og erfaringsbasert.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Erfaring med stedsutvikling og gode leseferdigheter i norsk.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.

Søknadsfrist: 01.03.2024


Innhold

Emnet omfatter nyere perspektiver på sted og stedsutvikling. Steder er i endring, og stedsutviklingsprosesser blir stadig mer komplekse. Stedlige plan- og utviklingsprosesser krever tverrfaglige tilnærminger og analyser. Globalisering, økt mobilitet, klimaendringer, digitalisering og økte krav til attraktivitet og bærekraft stiller steder ovenfor nye utfordringer. Emnet kombinerer stedsteori og analysemetoder med erfaringsbasert kunnskap fra konkrete stedsutviklingsprosjekter. Med blikk for stedsspesifikke så vel som globale utfordringer tematiserer vi hvordan vi kan planlegge og legge til rette for ikke bare attraktiv men også ansvarlig stedsutvikling. Kunnskap om sted og stedsutvikling blir behandlet i 4 samlinger med følgende tema:

 • Perspektiver på sted; Hva er et sted? Hvordan endres og vedlikeholdes steder, og hvilke verktøy trenger vi for å gjøre stedsanalyser?
 • Ansvarlig stedsutvikling; Hva er et godt sted? Hvordan skaper vi inkluderende steder? Hvordan legger vi til rette for grønn omstilling?
 • Medvirkning og prosess; Hvordan drive stedsutviklingsprosesser på demokratisk vis og samtidig holde fokus på resultater? Hvordan utvikle prosesskompetanse i samspill mellom det offentlige, kommersielle aktører og frivillig sektor?

Sted og innovasjon; Hvordan kan steder selv ta grep i lokale omstillingsprosesser? Hvordan legge til rette for næringsutvikling, kreativitet og innovasjon? Og hvordan håndtere ulike konfliktlinjer?


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Bred kunnskap om sted som fenomen, stedsanalyser og stedsutvikling.
 • Kunnskap om de komplekse prosesser som bidrar til konstituering og endring av steder.
 • Kunnskap om sentrale analysemetoder for stedsutvikling.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Reflektere over stedsutvikling ut fra både teoretisk og erfaringsbasert kunnskap, og anvende ny innsikt i praksis.
 • Utforme problemstillinger og plan- og utviklingsrettede prosjekter basert på analyser av steders utviklingshistorie.
 • Utføre en stedsanalyse og designe et stedsutviklingsprosjekt.

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Utforme, analysere og utrede problemstillinger relatert til stedsutvikling.
 • Bruke stedsteorier i planlegging og stedsutvikling.
 • Bidra til bedre kommunikasjon i stedsutviklingsprosjekter ut fra en tverrfaglig teoretisk forankret forståelse av hva stedsutvikling kan være.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Eksamen kan også besvares på svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Emnet går over 2 semester og undervisningen er samlings- og nettbasert.

 • Samlinger: Det vil bli gjennomført 4 samlinger, hver på 2 dager. Disse omfatter forelesninger, ekskursjon, seminarer og gruppearbeid.
 • Nettsamlinger: Det vil bli gjennomført nettsamlinger à ca. 1 time mellom hver samling.
 • Nettbaserte forelesninger. Enkelte forelesninger vil være tilgjengelige for studentene på nett.
 • Arbeide med problemstillinger og case-studier knyttet til egen kommune/arbeidsfelt. Studentene skal skrive en prosjektoppgave relatert til stedsutvikling og relevant for eget arbeidsfelt. Arbeidet gjøres i grupper eller individuelt, skjer under veiledning av tildelt veileder og presenteres og diskuteres på samlinger.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering og muntlig presentasjon av stedsanalyse på samling 3 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studentene må følge en oppsatt plan for innleveringer av to arbeidskrav:

 • Skisse for stedsanalyse: I det første arbeidskravet skal studentene identifisere sentrale stedsutviklingsutfordringer i egen kommune, og presentere aktuelle problemstilling(er) for stedsanalyse til prosjektoppgave. Skissen presenteres muntlig på 2. samling.
 • Det andre arbeidskravet er presentasjon av foreløpige analyser, som leveres på 3. samling.

Mer info om vurderingsform oppgave

Eksamen består av prosjektoppgave, basert på egendefinert problemstilling. Prosjektoppgaven gjennomføres individuelt eller i grupper på 2-3. Det skal gjøres rede for problemstillinger, teoretiske perspektiver, metode og analyse.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Finnsnes |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SPL-6000
 • Undervisningsdatoer
 • Det vil bli gjennomført fire samlinger på studiesenteret på Finnsnes:

  - 15. - 16.april

  - 3. - 4. juni

  - 26. - 27.august

  - 14. - 15. oktober

 • Tidligere år og semester for dette emnet