Setter søkelyset på ansvar, rollefordeling og solidaritet ved forebygging av naturskader

Innspill til flom- og skredmeldingen fra rettsforskere ved UiT og NMBU. 

Bilde av et skilt som sperrer veien, på skiltet står "rasfare".
Til illustrasjon. Foto: SANDNES1970
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 07.11.23 15:27 Oppdatert: 07.11.23 15:38
Bærekraft Klima Lov og rett

Vil du lese mer om flom og skred?

Innspillet fra Sandberg og Taubøll kan leses her!

Les mer om flom og skred på nettsidene til regjeringen. 

Les NOU 2022:3 her.


Rettsforskerne Lene Sandberg (UiT) og Steinar Taubøll (NMBU), har nylig levert viktige innspill til regjeringas kommende stortingsmelding om flom og skred. Begge forskerne har spesialisert seg på de rettslige aspektene ved klimatilpasning og naturskader.

I innspillet sitt setter Sandberg og Taubøll søkelyset på flere sentrale problemstillinger. For det første den uklare ansvars- og rollefordelingen ved forebygging av naturskader.

Spesielt problematisk er spørsmålet om forebygging av naturskader i eksisterende bebyggelse. Herunder kritiseres forslaget til lovregulering i NOU 2022:3, som de mener i for stor grad dytter ansvaret for forebygging over på grunneiere og virksomheter som befinner seg i risikoområder.

Sandberg og Taubøll påpeker behovet for en bredere debatt om ansvarsfordeling og solidaritet når det gjelder klimatilpasningen av samfunnet. I en slik debatt må det også gjøres en bredere vurdering av rollene til banker og forsikringsselskaper, og ansvarsfordelingen mellom grunneiere, kommunene og staten.  


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler