Viktig seminar om retten til land og vann

“Vil ikke gresset vokse like bra på enga, om man taler norsk eller samisk? Holder det ikke med at samene må kjøpe den jord som fra gammelt av har vært deres egen?

professor jus Anaya
HOVEDTALER: S. James Anaya som tidligere var FNs  spesialrådgiver  skal snakke om Finnmarkseiendommen i perspektivet av internasjonale konvensjoner. Foto: UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 28.10.22 13:20 Oppdatert: 31.10.22 07:58
Arktis Historie Lov og rett Om UiT Urfolk

Slik formulerte den første samiske stortingsmann, Isak Saba et spørsmål i 1906. Spørsmålet var en reaksjon på lovkravet om norsk språk for å kunne kjøpe jord fra staten, heter det i invitasjonen til konferansen neste uke i regi av GoSápmi-prosjektet. Juridisk fakultet ved UiT og forskergruppa der trommer sammen til konferanse i Lakselv neste uke.  GoSápmi-prosjektets overordnede mål er nettopp å analysere og utrede modeller for forvaltning av land og vann i de tradisjonelle samiske områdene i Norge – med blikk på å komme fram til forslag for forbedringer der det er grunnlag for det.

FNs tidligere spesialrådgiver S. James Anaya holder foredrag om Finnmarkseiendommens forvaltning av naturressurser og dens etterlevelse av internasjonale lover om urfolks rett til selvbestemmelse og selvstyre – i Lakselv 1. november. Over tre dager fra 1. til 3. november arrangerer UiTs forskergruppe for for same- og urfolksrett konferanse om forvaltning av land og vann i Sápmi. 

professor judridsik fak Ravna
Foto: UiT FORTSATT MULIG: Det er ikke ennå for seint å melde seg på denne konferansen som blir arrangert i Lakselv neste uke, sier professor Øyviund Ravna ved juridisk fakultet ved UiT. Foto: UiT

Professor Øyvind Ravna mener et av høydepunktene i programmet vil være foredraget til tidligere FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter S. James Anaya. Anaya er i dag professor ved University of Colorado, Boulder, og Professor 2, ved det juridiske fakultet, tilknyttet Forskergruppen for same- og urfolksrett ved UiT. 

"Urfolks deltakelse i forvaltning av land og naturressurser er helt sentral for ivaretakelse og utvikling av deres kultur og samfunnsliv. Det internasjonale samfunnet har derfor framforhandlet avtaler som ivaretar urfolks rett til deltakelse og selvstyre. Dette er avtaler Norge har sluttet seg til, og gjennom flere tiår arbeidet for å implementere. Reindriftsloven, Finnmarksloven og forslagene til henholdsvis Hålogalandslov og ny fjellov er eksempler på dette. GoSápmi-prosjektet vil undersøke hvor vellykket dette har vært, der det settes søkelys på hvordan det rettslige rammeverket fungerer, og om det er rom for forbedringer." 

Konferansen, som arrangeres i samarbeid med Finnmarkseiendommen (FeFo), vil belyse variasjoner i nasjonale forvaltningsordninger samt andre lands ordninger for forvaltning av land og vann i urfolksområder, innbefattet lokal- og rettighetshaverinvolvert ressursforvaltning.

Her er programmet

Les mer om prosjektet her

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til leder av forskergruppa for same- og urfolksrett ved UiT,

Øyvind Ravna Tlf 776 46510 / 971 86706


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler