Dette arrangementet er avsluttet.

Forvaltning av land og naturressurser i Sápmi / Eanan ja luondduvalljodathálddašeapmi Sámis / of Land and Natural Resources in Sápmi

This event has ended.
Illustrasjons-/bannerbilde for Forvaltning av land og naturressurser i Sápmi / Eanan ja luondduvalljodathálddašeapmi Sámis / of Land and Natural Resources in Sápmi

“Eai go giettis šatta suoinnit seammá bures, vaikko don humat dáro- dahje sámegiela? Ii go leat doarvái ahte sápmelaččat fertejit oastit dan eatnama mii lea leamaš sin áiggiid čađa?”

“Vil ikke gresset vokse like bra på enga, om man taler norsk eller samisk? Holder det ikke med at samene må kjøpe den jord som fra gammelt av har vært deres egen?”

“Won't the grass grow just as well in the meadow whether you speak Norwegian or Sámi? Isn’t it enough that the Sámi has to buy the land that has been their own since ancient times?”

Dan gažaldaga jearai Isak Saba 1906:s go bođii láhkagáibádus dárogiela hupmat jus áiggui oastit stádas eatnama. Seammá guhká leat digaštallan vuoigatvuođaid eatnamiidda ja čáziide Sámis, e.e rivttiid ja hálddašeami. Dat lea GoSápmi -prošeavtta 1. váldokonferánssa fádda. GoSápmi -prošeavtta ulbmil lea justte analyseret ja čielggadit hálddašanmodeallaid eatnamiidda ja čáziide sámi árbevirolaš guovlluide Norggas – ja gávdnat buoridanvejolašvuođaid.

Álgoálbmogiid oassálastin eanan ja luondduvalljodathálddašeapmái lea guovddášlaš jus galgá áimmahuššat ja ovddidit sin kultuvrra ja servodateallima. Internationala servodat lea danin soahpamušaid bokte šiehttan áimmahuššet álgoálbmoga rievtti oassálastit ja iešstivrejumi. Dat leat soahpamušat masa Norga lea guorrasan, ja mainna leat bargan álggahit máŋga logijagiid.

Boazodoalloláhka, Finnmárkoláhka ja evttohusat Hålogalándaláhkii ja ođđa meahcceláhkii leat ovdamearkat dasa. GoSápmi -prošeakta háliida iskat leat go lihkostuvvan bargguin, ja geahččat mo lágalaš rámmavuogádat doaibma, ja leat go buoridanvejolašvuođat. Prošeavtta birra logat dás.

GoSápmi vuosttáš váldokonferánssa lágiduvvo Leavnnjas skábmamánu 1 –  3. b 2022.

Konferánssa čalmmustahttá erenoamážit internationála rievtti ja maid sámi oassálastin gáibida hálddašeamis.  FN ovddeš spesiáladieđiheaddji ja Colorado universitehta ja UIT (II) professor S. James Anaya, áigu ovttas professor Mattis Åhren:in ovdanbuktit árvvoštallama čázi ja eananrivttiid hálddašeami birra Finnmárkkus; The Finnmark Estate's management of natural resources; its compliance with international law on indigenous peoples' right to self-determination and self-governance - tentative observations.

Konferánsa lágiduvvo ovttas Finnmárkkuopmodagain (FeFo) ja čalmmustahttá nationála hálddašanortnegiid variašuvnnaid, ja eará riikkaid čázi ja eatnama hálddašeami álgoálbmotguovlluin, sihke báikkálaš – ja vuoigatvuođalaš resursahálddašeapmi.

GoSápmi -prošeakta ovdána golbma bargopáhkka čađa. Cealkámušat olgguldas aktevrrain, go oassálastet konferánssaide , dahje mo nu eará ládje, lea hui bures boahtin.

 

Dette tankevekkende spørsmålet stilte Isak Saba i 1906; som en reaksjon på lovkravet om norsk språk for å kunne kjøpe jord fra staten. Minst like lenge har retten til land og vann i Sápmi vært drøftet, bl.a. om rettigheter og forvaltning. Dette er også tema for GoSápmi-prosjektets 1. hovedkonferanse. GoSápmi-prosjektets overordnede mål er nettopp å analysere og utrede modeller for forvaltning av land og vann i de tradisjonelle samiske områdene i Norge – med blikk på å komme fram til forslag for forbedringer der det er grunnlag for det.

Urfolks deltakelse i forvaltning av land og naturressurser er helt sentral for ivaretakelse og utvikling av deres kultur og samfunnsliv. Det internasjonale samfunnet har derfor framforhandlet avtaler som ivaretar urfolks rett til deltakelse og selvstyre. Dette er avtaler Norge har sluttet seg til, og gjennom flere tiår arbeidet for å implementere. Reindriftsloven, Finnmarksloven og forslagene til henholdsvis Hålogalandslov og ny fjellov er eksempler på dette. GoSápmi-prosjektet vil undersøke hvor vellykket dette har vært, der det settes søkelys på hvordan det rettslige rammeverket fungerer, og om det er rom for forbedringer. Prosjektet her nærmere beskrevet her.

GoSápmi’s første hovedkonferanse arrangeres i Lakselv 1. til 3. nov. 2022. Konferansen vil ha særlig fokus på internasjonal rett og hvilke krav den stiller til samiske deltakelse i forvaltningen. FNs tidl. spesialrapportør og professor ved Universitetet i Colorado og ved UiT (II), S. James Anaya, vil, sammen med professor Mattias Åhrén, legge fram en vurdering av forvaltningen av land og vann» i Finnmark: The Finnmark Estate's management of natural resources; its compliance with international law on indigenous peoples' right to self-determination and self-governance - tentative observations.

Konferansen, som arrangeres i samarbeid med Finnmarkseiendommen (FeFo), vil belyse variasjoner i nasjonale forvaltningsordninger samt andre lands ordninger for forvaltning av land og vann i urfolksområder, innbefattet lokal- og rettighetshaverinvolvert ressursforvaltning.

GoSápmi-prosjektet vil bli utviklet gjennom tre arbeidspakker. Innspill fra eksterne aktører; gjennom deltakelse på konferanser, eller på andre måter, er meget velkomment.

 Isak Saba asked this thought-provoking question in 1906; as a reaction to the legal requirement to master the Norwegian language in order to buy land from the state. For an equally long period, the right to land and natural resources in Sápmi has been the subject of discussions, e.g., on rights and governance. It is also the topics for this conference. The overall goal of the GoSápmi project is to analyze and investigate models for the governance of land and waters in the traditional Sámi areas in Norway - with the aim of suggesting proposals for improvements where there is room and basis for it.

Indigenous peoples’ participation in the governance of land and natural resources is central for safeguarding and developing their culture and way of life. The international community has therefore negotiated treaties that ensure the participation and self-governance of indigenous peoples. These are treaties Norway has ratified, and subsequently worked for several decades to implement towards the Sámi. The Reindeer Husbandry Act, the Finnmark Act, the draft Hålogaland Act and the draft of a new Mountain Act are examples of this. The GoSápmi-project will examine how successful these implementations have been, where the main focus is on how the legal framework works, and if there is room for improvement. The project is described here.

GoSápmi’s first main conference will be held in Lakselv from 1 to 3 November 2022. The conference will particularly focus on international law and the requirements it places on Sámi participation in the governance of land and waters. The former UN special rapporteur and professor at the University of Colorado and at UiT, S. James Anaya, has together with professor Mattias Åhrén, assessed the governance system of “land and waters” in Finnmark. The findings will be presented in the keynote lecture: The Finnmark Estate's management of natural resources; its compliance with international law on indigenous peoples' right to self-determination and self-governance - tentative observations.

The conference, which is organized in collaboration with Finnmarkseiendommen (FeFo), will shed light will also enlighten variations in national governance arrangements as well as other countries' governance systems of land and water in indigenous areas, including local and rights holder-involved resource governance.

The GoSápmi research project will be developed through three work packages. Input from external actors; through participation in the conference, or in other ways, is very welcome.

 

Starter: 01.11.22 kl 11.00
Slutter: 03.11.22 kl 12.00
Hvor: Lakselv
Sted: Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Øyvind Ravna
Telefon: 97186706
E-post: oyvind.ravna@uit.no
Legg i kalender