Norsk senter for havretts årlige konferanse er åpen for påmeldinger!

Det hele går av stabelen 23. og 24. november i Tromsø.

Bilde av havet i helt kurant vær.
Foto tatt fra Svalbard. Foto: Signe Busch
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 20.09.22 11:21 Oppdatert: 20.09.22 11:28
Hav Lov og rett

Forbindelsene mellom havrommet og økosystemene er komplekse og varierte. Dette er forbindelser som vanskeliggjør seg å falle inn under faste juridiske avgrensninger. FNs havrettskonvensjon (UNCLOS) deler derimot havrommet inn i forskjellige maritime soner, og fragmenterer dermed havmiljøet og underordner hvert fragment et spesifikt juridisk regime.

Selv om det uttrykkelig slås fast i fortalen til UNCLOS at «problemene angående havområdene er nært innbyrdes forbundet og må sees under ett», forfekter konvensjonen i hovedsak en sektoriell tilnærming. Denne tilnærmingen er under press fra menneskeskapte klimaendringer så vel som landbasert forurensning.

Dette er deler av bakteppet når Norsk senter for havrett i høst skal samle etablerte forskere, postdoktorer, doktorgradsforskere og studenter fra hele verden for å reise viktige spørsmål knyttet til forholdet mellom land, hav og rom, havrettskonvensjonen og dens prinsipper.

Påmelding til konferansen er åpen for alle med interesse for havrett og tilgrensende emner. 

Les mer om temaet for konferansen («ocean space»), programmet, reise, opphold og mer på konferansenettsidene!

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med Signe Busch og/ eller Christin Skjervold.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler