Støtter barneverntjenester i hele regionen

Kun et fåtall kommuner gjenstår før de fleste barneverntjenestene i Nord-Norge har fått tilbud om Tjenestestøtteprogrammet. Et program som skal heve kvaliteten og gi bedre tjenester til barn og familier. 

Gruppe med kolleger
Nesten alle kommunene i hele Nordland, Troms og Finnmark har nå gjennomgått Tjenestestøtteprogrammet Foto: Mostphotos
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 29.08.22 14:57 Oppdatert: 02.09.22 10:35
Helse og velferd Om UiT Studentliv / Studier

Tjenestestøtteprogrammet er en del av Bufdirs kompetansesatsing på det kommunale barnevernet. Med mål om bedre kvalitet i barnevernarbeidet og bedre tjenester til barna og familiene har 70 kommuner i Nord-Norge, fordelt på 43 tjenester, gjennomført programmet. Seniorrådgiver Tove Andersson, og universitetslektorene Kirsten Buck Rustad og Tone Strømholt på RKBU Nord har hatt ansvar for å lede gruppene med ansatte i barnevernet i Nordland, Troms og Finnmark.

– Det har vært utrolig spennende og inspirerende å treffe så mange barnevernstjenester i hele Nord-Norge. Jeg tenker at Tjenestestøtteprogrammet har noe å bidra med til alle tjenester. Programmet er etablert på bakgrunn av flere offentlige rapporter og forskning som har dokumentert behov for utvikling og endring på sentrale områder i barneverntjenestens arbeid. Det er denne fagutviklingen Tjenestestøtteprogrammet vil bistå tjenestene med, sier seniorrådgiver Tove Andersson.  

Les mer om forskning på barnevernet

Programmet som skal pågå fram til ut 2024 medfører en god del reising for kursholderne i en langstrakt landsdel. Fra barneverntjenestens side forutsettes det imidlertid at de setter av åtte hele dager fordelt på seks samlinger, som strekker seg over en periode på 4-6 måneder. I tillegg vil det også være en del arbeid mellom samlingene.

– Per i dag har nesten alle kommunene i hele vår region gjennomgått programmet, og i høst har vi bare ansvaret for en klynge som er satt sammen av flere barneverntjenester i Finnmark, opplyser Andersson.

Skal styrke systematisk arbeid

Tjenestestøtteprogrammet er en del av Barne- og familiedepartementets strategiplan for 2018-2024 «Mer kunnskap - bedre barnevern». Målsettingen er at tjenestene som deltar skal oppnå en forbedret og systematisert praksis som fører til bedre kvalitet i barnevernsarbeidet og bedre tjenester til barna og familiene. Andersson opplyser at de som kursledere har hatt noen utfordringer med å presentere programmet slik at det oppleves relevant for deltakerne.

kursholdere Tjenestestøtteprogrammet
Tove Andersson, Tone Strømholt og Kirsten Buck Rustad har møtt de fleste barnevernstjenestene i regionen. Dette bildet er fra Bodø. Foto: Kirsten Buck Rustad

– Dette programmet skiller seg fra tradisjonelle kurs og kompetansehevingsprogrammer. Det tilfører ikke mye ny kunnskap og teori gjennom lange forelesninger, men gir kun korte input om sentrale tema der deltakerne skal se på egen virksomhet og utfordres til å identifisere forbedringsmuligheter i egen tjeneste. Det krever derfor høy grad av egenaktivitet for deltakerne.

Revideringer

Programmet har gått igjennom flere revideringer for å tilpasse seg gruppene tjenestenes behov, lovendringer og generell fagutvikling på området, og for å kunne oppnå best mulig effekt.

– I 2019 innførte vi formøter før oppstart av selve programmet for å kunne presentere hva tjenestestøtteprogrammet innebærer og avklare forventningene til deltakerne. I 2020 måtte vi justere programmet for å kunne gjøre mer digitalt på grunn av korona. Nå holder vi på med en ytterligere revidering der vi fokuserer på medvirkningsperspektivet i barneverntjenesten. Grunnen til revideringene er at den generelle kompetansen og utføringen av oppgavene til barneverntjenestene har bedret seg de siste årene, sier Andersson, som legger til at dette kan ha sammenheng med Bufdirs kompetansesatsing i løpet av de siste årene.

Ulike tjenester samles

Barneverntjenestene som deltar kommer fra kommuner av ulik størrelse og organisering, og det kan være en utfordring at tjenestene er så ulike. Likevel mener Andersson at problemstillingene langt på vei er de samme.

– Det handler om å forbedre seg og se nærmere på hvordan man gjennomfører en undersøkelse, lar barn og unge medvirke, hvordan man innhenter og analyserer informasjonen man får, og hvordan man dokumenterer. Uansett størrelse på tjenesten, er det forbedringspotensial hos alle, sier Andersson.

Modeller og verktøy

Innføring og utprøving av modeller og verktøy er også sentralt i kompetansehevingsprogrammet, dette har vist seg å være kjærkomment for de ansatte. 

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på verktøy til bruk i barneverntjenesten, for eksempel «Trekanten- et økologisk rammeverk» som setter barnets behov i sentrum, men også ser barnet i sammenheng med miljøet rundt.  Dette er en modell som brukes i England, Danmark og Sverige, og som nå innføres i Norge. Vi skal forberede barneverntjenesten til å ta i bruk denne modellen i egen tjeneste, forklarer Andersson.

Viktig med positivt fokus

For Andersson og kursholderne er det imidlertid viktig at tjenestene skal sette søkelyset på det som fungerer i tjenesten. Vi ønsker å rette fokus mot det som bidrar til positiv utvikling og ønsker at tjenestene skal fortelle om endringsarbeid som de har lyktes med, og gjennom ulike øvelser se på hvilke faktorer som bidro til dette. Det er ikke tilfeldig at vi velger dette fokuset. Barnevernet får mye kritikk, som man selvsagt skal ta på alvor, men det er ikke tvil om at barnevernet også bidrar til å hjelpe mange barn og familier, og gjør en viktig jobb i samfunnet.  Vi ønsker derfor å gi en positiv inngang til dette programmet ved å snakke om det som faktisk fungerer, sier Andersson.

Nå gjenstår det noen få kommuner i Troms og Finnmark og Nordland før alle kommuner i hele Nord-Norge skal ha fått tilbud om programmet.

Tjenestestøtteprogrammet

Tjenestestøtteprogrammet er et samlingsbasert tjenesteutviklingsprogram for kommunal barnevernstjeneste. Tjenestestøtteprogrammet er et tiltak som skal bistå kommunale barneverntjenester med sin utvikling gjennom å:

  • Styrke kvaliteten på barneverntjenestenes arbeid med undersøkelser og beslutninger
  • Styrke kvaliteten på barneverntjenestens samarbeid med familier om endringer gjennom hjelpetiltak
  • Øke tjenestenes grunnleggende traumeforståelse og innsikt i barn og unges ulike utrykk og behov
  • Styrke tjenestenes arbeid med nettverksmobilisering og brukermedvirkning

Programmet har en egen lederstøttemodul.

Kilde: Bufdir


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler