Finske og norske ungdommer føler seg tryggere og blir mindre mobbet på skolen

Et trygt og godt skolemiljø er viktig for utviklingen av både god helse og for skolegangen til barn og unge. En internasjonal studie viser at unge i Norge og Finland er blant de som føler seg tryggest sammenliknet med flere andre land.

Illustrasjonsfoto
En internasjonal studie viser at ungdommer fra de nordiske landene har generelt oppgitt å føle seg trygge på skolen. Om skolen var i by eller i distrikt hadde ifølge studien ingen sammenheng med opplevd trygghet. Foto: Syda Productions/ Mostphotos (Illustrasjonsfoto)
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.09.22 09:00 Oppdatert: 08.09.22 07:18
Helse og velferd Samfunn og demokrati

En studie publisert i 2022 har sammenlignet ungdommers opplevelse av å føle seg trygg på skolen. Målene med studien var å sammenligne ungdom fra ulike land, se på årsakene til at noen føler seg utrygge på skolen, samt se om årsakene til utrygghet varierte mellom de ulike landene. Nesten 22 000 ungdommer mellom 13 og 15 år fra 13 asiatiske og europeiske land har deltatt i studien European Asian Child and Mental Health Study (EACMHS). Studien viste at ungdommer fra de nordiske landene har generelt oppgitt å føle seg trygge på skolen. Om skolen var i by eller i distrikt hadde ifølge studien ingen sammenheng med opplevd trygghet.

Les hele studien her

Helse, atferd og mobbing

Studien viste at cirka 30 prosent av ungdommene ikke følte seg trygge på skolen, men med store variasjoner mellom de ulike landene.

– De ungdommene som følte seg utrygge rapporterte å ha psykiske helseplager, atferdsvansker, samt opplevd mobbing, sier førsteamanuensis Henriette Kyrrestad som er en av forskerne bak studien.

Studien fant også noen kjønnsforskjeller som påvirket opplevd utrygghet på skolen som for eksempel at jenter som hadde opplevd nettmobbing opplevde skolen som mer utrygg mens det ikke påvirket guttenes opplevelse av trygghet.

De fleste har det bra

Det norske bidraget i EACMHS er den norske PIN-studien. Denne studien fant at norske ungdommer som følte seg utrygge på skolen hadde opplevd nettmobbing eller mobbing. Dette gjaldt 5,7 prosent av ungdommene mellom 12 og 16 år fra Nord-Norge. Av de som oppga å føle seg utrygge på skolen var det flest jenter som hadde blitt utsatt for mobbing og nettmobbing. Prosjektleder for PIN-studien førsteamanuensis Sturla Fossum understreker likevel at det er mindre mobbing i Finland og Norge enn i mange andre land.

– De aller fleste norske skolebarn i Norge har det veldig bra. Det er i underkant av seks prosent som sier at de ikke har det så bra på skolen. Når de i tillegg har utrygg relasjon til læreren synes det som om det kan være en stein til byrden for et barn som føler seg utrygg. En hypotese er at land med en bevisst målsetting om å redusere forekomsten av mobbing synes også å ha mindre mobbing, sier førsteamanuensis Sturla Fossum. 

– I den gruppen barn som følte seg utrygg er det en økt forekomst av barn som ikke har norsk som morsmål, selv om de allerfleste i denne gruppen også har det bra, sier legger Fossum til. 

I tillegg fant den norske studien av ungdom som opplever psykiske helseplager også føler seg mer utrygge på skolen.

Oppsummering av den norske studien

Trygt og godt skolemiljø

Årsakene til utrygghet på skolen er flere. Resultatene fra den internasjonale studien viser behovet for å skape trygge skolemiljø for alle elever. Positive relasjoner mellom lærer og elev, samt skolebaserte tiltak for å fremme god psykisk helse og forebygge mobbing bør ifølge studien være en naturlig del av dette arbeidet.

– Forskning viser at det å føle at lærerne bryr seg er viktig. Vi ser også en sammenheng mellom å føle seg utrygg og det å ikke ha norsk som morsmål, i tillegg det å ha erfart nettmobbing eller mobbing. Det er også relativt mange av dem som opplevde skolen som utrygg, som også oppga å ha emosjonelle eller atferdsmessige vansker, sier Kyrrestad. 

Korona, klima og krig

EACMHS skifter nå navn til GCAMHS (Global Child Adolescent Mental Health Study) PIN-studien/ GCAMHS skal igang med en ny datainnsamling i løpet av 2022. Denne gangen skal undersøkelsen også foregå blant ungdom i flere land og se på følgende tema: 

- Hvordan har skolehverdagen til ungdom blitt påvirket av korona. 
- Forekomsten av klimaangst blant ungdom 
- Hvordan ungdom opplever krig

PIN-studien

PIN-studien er den norske delen av den internasjonale GCAMHS- studien. Prosjektet studerer sammenhengen mellom psykisk helse og velferd blant ungdomsskoleelever. Formålet med studien er å identifisere risiko- og beskyttende faktorer for ungdoms psykiske helse og psykososiale utfordringer blant ungdom mellom 13 og 15 år.

Les mer om studien her


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler