Psykisk helse, Internett og Nettmobbing 2 (PIN-2)

PIN-studien omhandler psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom.

I 2017 gjennomførte vi en omfattende studie blant nordnorske ungdomsskoleelever om psykisk helse og velferd i forhold til mobbing, nettmobbing, internett-avhengighet og internettbruk. Det var i alt 2055 ungdommer fra 72 skoler som deltok. Nå planlegger vi en ny studie gjennomført på de samme skolene i løpet av høsten 2022/ vinteren 2023. Studien er tredelt:

  1. Vi ønsker å lære mer om hvordan koronapandemien har påvirket ungdoms psykiske helse, forekomsten av mobbing og nettmobbing og elevenes opplevde trygghet til lærerne og på skolene. Studien som ble gjennomført i 2017 vil kunne sammenlignes med hvordan ungdom opplever sin situasjon nå i etterkant av koronapandemien og hvordan ungdom opplevde dette før pandemien.
  2. I februar 2022 gikk Russland til krig i Ukraina. Slik kom krigshandlinger nærmere Norge. Vi ønsker derfor å lære mer om hva ungdom tenker om dette og om dette har ført til økt frykt for krig blant norske ungdommer.
  3. Vi ønsker også å vite mer om hvordan ungdom opplever endringene i klima og om dette fører til «klimaangst» blant dem.

Hva er gjort tidligere?

Samtlige ungdomsskoleelever i Nordland, Troms og Finnmark ble invitert til å delta i studien 2017. Dette resulterte i 37 skole- og kommunerapporter, tre fylkesvise rapporter fra Nordland, Troms og Finnmark, og en samlet rapport for Nord-Norge. Kort oppsummert rapporterte 2 % om daglig mobbing og 1 % om daglig nettmobbing. I tillegg oppga 4 % at de aldri følte seg trygg på skolen og 6 % at lærerne ikke bryr seg om dem (for flere funn se rapport).

I tillegg har vi publisert tre engelskspråklige artikler basert på informasjon fra de nord-norske skolelevene. Her så vi at 13 % hadde erfart nettmobbing og at jenter rapporterte større mentale problemer når de ble utsatt for slik mobbing (link til studie). I en annen studie så vi at i underkant av 10 % hadde søkt om hjelp grunnet mobbing/ nettmobbing. Det var flere forhold som fikk ungdom til å søke hjelp, men for mobbing var det særlig trusler om ryktespredning som utløste å søke etter hjelp (link til studie). I den siste publikasjonen så vi at omtrent 6 % av ungdommene hverken følte seg trygg på skolen eller at lærere brydde seg om dem (se også ovenfor). Dette var relatert til å ha vært utsatt for mobbing/ nettmobbing og større psykososiale vansker (link til studie).

Oppfølgingsstudien (PIN-2)

I den planlagte oppfølgingen vil primært ungdommene som nå er elever ved de 72 skolene prioriteres for å kunne foreta meningsfulle sammenligninger fra tiden før og etter koronapandemien. Elevene vil anonymt besvare et elektronisk spørreskjema i skoletiden. Utfyllingen av skjemaet tar ca. 10 minutter.

Studien er også en del av en større internasjonal studie. I 2017 deltok i alt 21.688 ungdommer fra 13 nasjoner. Landene som deltok var Japan, Hellas, Kina, India, Finland, Singapore, Vietnam, Israel, Iran, Litauen, Russland, Indonesia og Norge. Disse landene vil også delta i kartleggingen om ungdommenes opplevelse etter koronapandemien.

Sammenligningene mellom de ulike deltakende landene har ført til to publikasjoner. Den ene artikkelen viste at forekomsten av mobbing og nettmobbing var lavere i Norge enn tilfelle var for andre land som for eksempel Iran, Russland og Indonesia. I denne studien kom det fram at i land med forebyggende intervensjoner mot mobbing og en uttalt politikk for å aktivt motarbeide mobbing (land som Norge og Finland) hadde betydeligere lavere forekomst enn land uten slike tiltak (link til studien). I en annen studie så man på trygghet på skolen. I sum så man at 32 % av ungdommene aldri/sjelden følte seg trygge på skolen, mens det var færre norske skoleelever, totalt 14 % av ungdommene, som oppga tilsvarende (link til studien).

I tillegg vil ytterligere 10 land delta i forlengelsen av studien om opplevelsene av klimaendringer og angst for krig. Disse landene er: Argentina, Azerbaijan, Frankrike, Island, Kenya, Malaysia, Nepal, Sør-Afrika, Thailand og Uganda.

[Loading...]