Ivaretar dagens forvaltningssystemer samenes rett til selv- og medbestemmelse?

Det skal Adrian som er nyansatt PhD-stipendiat undersøke. 

Bilde av Adrian Mathias Nystø Mikkelsen på hans kontor ved det juridiske fakultet.
Adrian Mathias Nystø Mikkelsen har vært på plass ved det juridiske fakultet siden 10. januar i år. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 09.02.22 07:56 Oppdatert: 09.02.22 08:07
Lov og rett Samfunn og demokrati Urfolk

Adrian Mathias Nystø Mikkelsen ble uteksaminert fra UiT- Norges Arktiske Universitet som master i rettsvitenskap høsten 2020 og har i mellomtiden vært ansatt av Sametinget i Reindriftslovutvalgets sekretariat. – Der arbeidet jeg med utredningen av Reindriftsloven og forslag til endringer i loven, forklarer Mikkelsen. Stipendiatstillingen hans er tilknyttet GoSápmi-prosjektet

- I min avhandling er hovedfokuset å undersøke og analysere forvaltningssystemene for landområder og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene i Norge, med særlig søkelys på lule- og sørsamiske områder, dvs. Nordland og sørover.

Når det kommer til styre og forvaltning av utmark, er det i Norge ulike grunneier- og forvaltningsmodeller, herunder finnmarkseiendomsmodellen i Finnmark, statsforetaksmodellen i Nordland og Troms og statsallmenningsmodellen i Sør-Norge.

- Jeg skal analysere og drøfte disse forvaltningssystemene opp mot Norges folkerettslige forpliktelser, og undersøke om samenes rett til selv- og medbestemmelse er tilstrekkelig ivaretatt gjennom dagens forvaltningssystem. På bakgrunn av disse analysene vil det eventuelt foreslås en forbedret forvaltningsmodell for landområder og naturressurser i lule- og sørsamisk område, forklarer han.

Det pågår prosesser for å etablere ordninger i de tradisjonelle samiske områdene sør for Finnmark for å ivareta samisk deltakelse i forvaltningen. Eksempelvis forslagene til Samerettsutvalget II i NOU 2007: 13 og forslag til ny fjellov i NOU 2018: 11. Til tross for at det er utgitt flere utredninger om forvaltningen av landområder og naturressurser, er det begrenset med forskning på området, påpeker Mikkelsen.

- Jeg ønsker å bidra til å frembringe kunnskap som kan styrke samerettens teoretiske rammeverk. Forhåpentligvis vil ytterligere kunnskap på området skape et fundament som kan bidra til å bevare og utvikle både den samiske kulturen og det samiske samfunnet, avslutter Mikkelsen.

Vi på det juridiske fakultet gleder oss til å følge arbeidet hans de neste fire årene!

Les mer om forskergruppa for same- og urfolksrett her!


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler