English flag   

Avdeling for komparativ medisin


Foto for infrastruktur

Avdeling for komparativ medisin er en faglig fellesressurs ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). AKM er en samarbeidspartner og ressurs for aktiviteter som involverer forsøk med dyr. 

Vi har kompetanse og gir veiledning knyttet til etisk forsvarlig og human bruk av dyr i medisinsk forskning. Vi bidrar til at det oppnås reproduserbare og pålitelige forskningsresultater når dyr brukes i forsøk.

Avdeling for komparativ medisin har moderne fasiliteter og legger forholdene til rette for god forskning i et trygt miljø med høyt fokus på god dyrevelferd og sikkerhet for personalet og brukerne.

Dyrearter

Avdelingen er godkjent av myndighetene for å kunne oppstalle og bruke smågnagere, kanin, sau, gris, akvariefisk og frosk i biomedisinsk forskning.

Forsøksdyrkurs

Avdelingen tilbyr kurs i forsøksdyrlære som avholdes en gang i året (i vårsemesteret). Kurset har moduler både for tradisjonelle laboratoriedyr og for ville dyr/feltforskning. For mer informasjon om kursinnhold, kursdatoer og påmelding, se våre kurssider.

Våre forskningsgrupper disponerer utstyr og fasiliteter ut over kjernefasilitetene. Se våre forskningsgrupper her


Her kommer siste nyttTekst kommerAlle som skal gjøre forsøk med dyr må ha myndighetenes tillatelse og må ha bestått kurs i forsøksdyrlære godkjent av Mattilsynet. Det må søkes tillatelse for hvert enkelt forsøk som planlegges gjennomført.

Søknad skal sendes elektronisk i systemet FOTS 

 

 

Ta kontakt med avdelingsleder AKM for informasjon om brukernavn og passord. Søknad om forsøk bør sendes inn i god tid før planlagt oppstart.

Se mer informasjon hos Mattilsynet
Direkt link til inlogging i FOTSAvdeling for komparativ medisin (AKM) skal være en sikker arbeidsplass for ansatte og brukere. Systematisk HMS-arbeid, skriftlige prosedyrer og gode rutiner bidrar til dette, men det er også den enkelte medarbeiders ansvar å bidra til at AKM er en trygg arbeidsplass!

Arbeid ved AKM innebærer blant annet eksponering for allergener og kjemikalier. Alt arbeid som kan medføre helsefare skal risikovurderes særskilt. Å arbeide ved AKM innebærer at man må forplikte seg til å etterleve mange krav. Det er viktig at alt personell har kompetanse og forståelse for hvordan man skal beskytte seg og andre mot helsefarer.

På denne siden finner du informasjon og retningslinjer knyttet til Helse, Miljø og Sikkerhet ved Avdeling for komparativ medisin.

Før oppstart av arbeid

Helsekontroll før arbeid med forsøksdyr

Det er innført anbefaling og tilbud om målrettet helsekontroll for alle som skal arbeide/arbeider med forsøksdyr. Ansatte og studenter ved UiT skal ha tilbud om helsekontroll før oppstart av arbeid med forsøksdyr. Helsekontrollen utføres av bedriftshelsetjenesten HEMIS.

Du finner rutine for målrettet helsekontroll for arbeid med forsøksdyr her

Risikokartlegging
Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. AKM har god oversikt og kontinuerlig risikovurdering av våre egne aktiviteter, men vi er avhengig av å kartlegge og få informasjon om de stoffer og metoder som brukere og forskergrupper planlegger å anvende i sine forsøk på AKM.

Det er krav om at prosjektleder leverer et risikokartleggings skjema før nye forsøk igangsettes. Du finner skjemaet her.

Dersom kartleggingen viser at det skal benyttes potensielt helseskadelige stoffer eller metoder skal det gjennomføres risikovurdering, se nedenfor.

Risikovurdering
Dersom det ved risikokartleggingen framkommer bruk av potensielt helseskadelige stoffer eller metoder, skal det gjennomføres særskilt risikovurdering. Det er prosjektleders ansvar å påse at risikovurdering for det enkelte forsøk gjennomføres. AKM skal ha kopi av gjennomført risikovurdering før forsøket starter opp. Det er også prosjektleders ansvar å påse at alle deltagere i forsøket (medarbeidere, staben ved AKM mv.) får nødvendig opplæring før oppstart.

Samordningsavtale
Det er et krav i arbeidsmiljøloven at det skal foreligge samordningsavtale dersom brukere fra eksterne institusjoner (dvs. andre enn UiT) skal arbeide ved AKM. Samordningsavtalen skal inngås før forsøk inngangsettes. Du finner mal for samordningsavtale med AKM her.

Helsefarer ved AKM

Det er viktig å være klar over risikoene ved å arbeide i en forsøksdyravdeling. Nedenfor gis eksempler på potensielle helsefarer ved arbeid ved AKM.

Særskilt informasjon til gravide og ammende
Visse metoder og stoffer som benyttes ved AKM kan være spesielt helseskadelig for gravide og ammende. Eksempler på dette er ioniserende stråling, visse kjemikalier og legemidler. Det er utarbeidet en egen “Arbeidsrutine for gravide og ammende” ved UiT, se her.

Gravide og ammende oppfordres til å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten (se her) dersom de har spørsmål.

Allergener
Allergentettheten er stor i en forsøksdyravdeling. Arbeid med laboratoriedyr er en velkjent risikofaktor for utvikling av allergiske lidelser. Personer med kjente allergier mot dyr og planter, samt personer med astma anbefales ikke arbeide på AKM.

Det er viktig å benytte riktig verneutstyr for å beskytte seg mot allergeneksponering. Alle som skal arbeide ved AKM skal også jevnlig monitoreres med tanke på allergiutvikling, se her.

Kjemikalier og legemidler
På forsøksdyravdelinger brukes mange renholds- og desinfeksjonsmidler. Det brukes også legemidler og ulike testsubstanser. Alle kjemikalier og legemidler skal håndteres på en slik måte at en unngår helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker. All bruk av potensielt helseskadelige stoffer skal risikovurderes.

Det skal foreligge sikkerhetsdatablad på alle kjemikalier og informasjonsblad for alle legemidler brukes ved AKM. Brukere plikter å levere sikkerhetsdatablad på alle merkepliktige kjemikalier som skal medbringes til AKM.

Ioniserende stråling og radioaktivitet
Ved AKM blir det benyttet ulike typer kilder som kan gi stråling til omgivelsene. Alle metoder og utstyr som kan gi stråling skal risikovurderes og rom/laboratorier som brukes til dette skal være særskilt godkjent og merket.

Smittestoffer
Selv friske dyr kan overføre infeksjoner til mennesker, for eksempel ved bitt og klor. Riktig håndtering av dyrene, adekvat verneutstyr og god hygiene er viktig for å forebygge smitte fra dyr til mennesker.

Alle som arbeider med forsøksdyr ved UiT skal ha tilbud om stivkrampevaksine (her). Ansatte og studenter ved UiT kan få stivkrampevaksine hos bedriftshelsetjenesten. For mer informasjon om stivkrampevaksinering, se Folkehelseinstituttets anbefalinger her.

Arbeid med patogener (infeksjonsforsøk i forsøksdyr) krever særskilt risikovurdering og også godkjenning av Arbeidstilsynet. Ta kontakt med avdelingsleder ved AKM for mer informasjon dersom du planlegger slike forsøk.

Det er ikke uvanlig at man implanterer celler og annet biologiske materiale i dyrene. Slikt biologisk materiale kan potensielt være smittefarlig. AKM krever at alt biologisk materiale som skal implanteres i dyrene, testes for smittestoffer. Ta kontakt med avdelingsleder ved AKM for mer informasjon.

Dette var noen eksempler på potensielle helsefarer ved AKM. En hver ny metode eller stoff som planlegges brukt ved AKM skal vurderes med tanke på risiko før oppstart.

En sikker arbeidsplass er et felles ansvar! SØKNAD OM DYREFORSØK
Alle søknader om å utføre forsøk med dyr skal leveres elektronisk via FOTS. Ta kontakt med avdelingsleder AKM for informasjon om brukernavn og passord. Søknad om forsøk bør sendes inn i god tid før planlagt oppstart. 

For in vitro prosjekt, bruk søknadskjema som finnes i høyre meny. 

BESTILLING AV SMÅGNAGERE

All bestilling av dyr skal gå via Avdeling for komparativ medisin (AKM). Det må benyttes eget bestillingsskjema, se høyre meny.

Bestilling av smågnagere skjer onsdager kl. 11:00. Fyll ut Skjema for bestilling av forsøksdyr og lever til AKM i god tid og senest innen kl. 10:00 onsdag. Dyrene ankommer uken etter (normalt onsdag). Dyrene vil stå i karantene i 5 dager etter ankomst.

 

 

BESTILLING AV STOREDYR


All bestilling av dyr skal gå via Avdeling for komparativ medisin (AKM). Det må benyttes eget bestillingsskjema, se høyre meny.

Bestillingen må være innsendet/levert AKM senest 10 dager før henting hos leverandør. 

 

 

PRISER FOR OPPSTALLING AV DYR VED AKM

Brukerne blir fakturert for oppstalling av dyr. Prisliste finner du her. Eksterne brukere vil bli belastet mva.

 

Faktura sendes ut hvert kvartal. For smågnagere er prisenheten bur/uke; for andre pattedyr er enheten indvid/uke; for sebrafisk akvarium/uke.

MERK: prisene inkluderer IKKE innkjøp av dyr. Ta kontakt med AKM dersom du ønsker informasjon om pris på innkjøp av dyr.

 

 

 

FORSKERRELATERT SERVICE

Dersom du trenger teknisk assistanse må Skjema for bestilling av forskerrelatert service fylles ut (se høyre meny) og leveres i god tid før ønsket service.

 

BRUKSANVISNING FOR AKM


Det er utarbeidet en bruksanvisning for AKM. Denne inneholder informasjon om selve avdelingen, krav til brukere og helse. Ta kontakt med avdelingsleder for å få tilsendt et eksemplar.

 Kontaktinformasjon

Avdelingen ledes av Førsteamanuensis Siri Knudsen DVM PhD.

Ta gjerne kontakt med avdelingen dersom du trenger ytterligere informasjon.

Telefon nr.: 776 45 379
Telefax nr.: 776 45 390
E-post til avdelingsleder: siri.knudsen@uit.no

Ansvarlig enhet: Det helsevitenskapelige fakultet

Sideansvarlig: Knudsen, Siri Kristine