ArcArc - Arctic Archaeology

Forskningsgruppen ArcArc tar utgangspunkt i og er basert på forskningen til arkeologene ved Norges arktiske universitetsmuseum. Hensikten er å bidra til å øke kvalitet og omfang av forskningsmiljøets samlete forskning, gjennom å gi enkeltforskere og konstellasjoner av forskere en arena for idéutforming, samarbeid og nettverksbygging. Tematisk vil all «nordlig» arkeologi kunne inngå i forskningsgruppens virksomhet.

Forskningsgruppens målsettinger er:

  • Å bidra til å skape et attraktivt faglig og sosialt miljø for forskere, Ph.D.-studenter og MA-studenter.
  • Å kobel det store materialet som aggregeres gjennom våre forvaltningsundersøkelser mot relevante forskningstema, for derigjennom mer systematisk å aktivere det i vår forskning på nordlige områder.
  • Å legge til rette for mer og tematisk basert tverrfaglig samarbeid internt på museet gjennom å være en aktiv forskningsgruppe i nordlig arkeologi.

Bakgrunn for forskningsgruppen:

ArcArc ble initiert i 2017 og har som mål å øke kvalitet og omfang av forskningsmiljøets samlete forskning gjennom å gi enkeltforskere og konstellasjoner av forskere, herunder PhD-studenter, en arena for idéutforming, samarbeid og nettverksbygging.

Forskningen er innordnet UiTs overordnete strategi (2014-2020) om forsking på vedlikehold og endring i samfunn i nordområdene og Tromsø Museums strategiplan (2014-2020) om å sikre befolkningen tilgang til ny kunnskap om landsdelens kulturhistorie.

Opprettelsen av en forskningsgruppe i arkeologi må ses som en oppfølging av St.meld. nr. 15 (2007-2008) «Tingenes tale – Universitetsmuseene», der utdannings- og forskningsdepartementet tar til orde for styrket forskningsvirksomhet og forskningsledelse for å bedre universitetsmuseenes mulighet til å oppfylle sitt samfunnsansvar som kunnskapsleverandør i forhold til kulturminneforvaltning.

Ressurser

Utgravningsrapporter fra Universitetsmuseet

TROMURA - Tromsø Museums Rapportserie

Kulturvitenskapelig forskning og forvaltning ved Universitetsmuseet

SARG - Sub-Arctic Stone Age Research Group

StoneD - Stone Age Demographics