Laks og røye

Foto: Audun Rikardsen
Portrettbilde

Per-Arne Amundsen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:
 • Ferskvannsøkologi i subarktiske økosystemer
 • Populasjon- og samfunnsøkologi hos ferskvannsfisk
 • Næringsøkologi, næringsnett og økologiske interaksjoner
 • Økologiske langtidsstudier
 • Konkurranse, predasjon og parasittisme
 • Evolusjon og økologisk artsdannelse hos fisk i postglasiale innsjøer
 • Invasjonsbiologi
 • Økologiske klimaeffekter
 • Miljøeffekter av kvikksølv og annen tungmetallforurensing
 • Kultivering og forvaltning av fiskebestander
Portrettbilde

Even Jørgensen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Min forskningsinteresse knytter seg til de fasinerende tilpasninger som er utviklet hos fisk som lever i et barskt og skiftende miljø ved høye breddegrader. Den anadrome (sjøvandrende) livsstrategien til røye (Salvelinus alpinus) er en dominerende og høyt skattet forskningsmodell. Denne modellen brukes til å fremskaffe kunnskap om hvordan hjernen regulerer appetitt og energibalanse i en art som gjennom året veksler mellom langtids fravær av appetitt (anoreksi) gjennom vinteren i ferskvann og intens spiseaktivitet gjennom det korte sjøvannsoppholdet om sommeren. Videre er det et fokus på hvordan hormonelle akser som regulerer smoltifisering (forberedelse til opphold i sjøen) og stress integrerer med de mekanismene som regulerer appetitt, siden disse mekanismene sammenfaller i tid. Sist, men ikke minst, er det viktig å skaffe tilveie kunnskap om hvordan sesongmessige prosesser som for eksempel smoltifisering “times” til den riktige tid på året. Studier gjennomføres både i felt og under kontrollerte betingelser i lab. Selv om mye av denne forskningen kan betegnes som grunnforskning, er det også klart at resultatene vil ha betydning både for fremtidig forvaltning av nordlige fiskebestander og for oppdrett av slike arter.

Portrettbilde

Roar Kristoffersen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:
 • Økologiske interaksjoner mellom parasitter og ferskvannsfisk
 • Epidemiologi til marine parasitter hos oppdrettsfisk
 • Kultivering og forvaltning av ferskvannsfisk
Portrettbilde

Audun Rikardsen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Populasjons økologi, livshistoriestrategier, fersk- og saltvannsøkologi til laksefisk, parasittologi, interaksjoner, fiskemerking- og fangstteknikker, telemetri (elektronisk sporing), egnethetsanalyser for oppdrettsanlegg, vassdrag- og kystsoneforvaltning, EU's vanndirektiv, biologisk mangfold, konsekvensanalyser og prøvefiske

Scientific interests: Freshwater and marine ecology of anadromous salmonids, population ecology, life-history strategies, parasitology, fish-marking and trapping techniques, telemetry, suitability analysis for locations of fish farms, costal zone and watercourse management, consequence analysis and freshwater fish surveys.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no