Personkort bilde

Oddbjørn Løndal

Universitetslektor Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Forebygging og behandling av atferdsrelaterte- og sosiale vansker hos barn og unge.
 • Sosial- og emosjonell kompetanse blandt barn og unge.
 • Trivsel og læring i barnehage, SFO og skole.
 • Forebygging av krenkelser, vold og seksuelle overgrep blant barn i barnehagealder og småskole.
 • Fokus på implementeringskunnskap.
 • Gruppebaserte tilbud for barn og familie. Fordeler og utfordringer med gruppebaserte tilbud; - for barn, unge, foreldre og fagmiljøer.
 • Kunnskap om praktiske øvelser for å oppnå praksisendringer.

Løndal jobber mye i prosjekter med kavantitativ forskningstilnærming, men er også med i kvalitative prosjekter.

 • Mastergrad i helsefag; psykisk helse 
 • Pedagog m/grunnutdanning som barnehagelærer
 • Videreutdanning innen gruppebaserte tilbud for barn, foreldre og fagfolk som jobber med barn og unge. Spesialisering innen tiltaksmodellen De Utrolige Årene.
 • Videreutdanning innen etniske utfordringer i barnevernet.
 • Opplæring innen tiltaksmodellen Familieråd.

Underviser i master i psykisk helse, master i helsesøsterfag,  master i spesialpedagogikk, master i pedagogikk, videreutdanning i DUÅs foreldreveiledning 3-12 år, m.m. Har tidligere undervist innen master i barnevern, og videreutdanning i miljøterapi. 

 

Nettbasert forelesning om implementering av De Utrolige Årene (DUÅ), 2017

Universitetslektor innen psykisk helse for barn og unge. Har grunnutdanning som barnehagelærer med master i psykisk helsearbeid. Løndal er ansvarlig for opplæring, veiledning og sertifsering av fagfolk innen De Utrolige Årenes (DUÅs) universalforebyggende barneprogram på landsplan; Dinosaurskolen i klasserom, SFO og barnehage og behandlingsprogrammet Dinosaurskole i smågrupper.

I tidsperioden 1.1.2015 - 31.12.2019 har Løndal vært administrativ leder for De Utrolige Årene (DUÅ) i Norge, - i lederteamet med faglig leder og implementeringsleder for DUÅ. Se mer info. I samme tidsperiode var han også en del av RKBU Nords lederteam (UiT). 

Løndal er veileder/mentor innen barneprogrammene og er medlem i flere internasjonale nettverk og prosjekter for fagfolk som driver implementering, opplæring og forskning på tiltak fra  The Incredible Years (i Norge; DUÅ). 

DUÅ er et utvalg av forebyggende tiltak rettet mot barn i i alderen 0 til 12 år; samt en behandlingsmodell for barn med atferdsrelaterte- og sosiale vansker i samme aldersgruppe. Programmene er utviklet og forsket frem ved Univesity of Washington, Seattle, USA. Per i dag brukes programmer fra The Incredible Years i følgende land: USA, Canada, England, Wales, Skottland, Irland, Nord-Irland, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Litauen, Russland, Slovenia, Malta, Nederland, Portugal, Palestina, New Zealand, Australia. Flere andre land har pågående piloter med programserien og vurderer p.t. permanent implementering.

De Utrolige Årene (DUÅ) består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, skole og SFO/AKS. DUÅs programmer bygger på bred internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskrav for nytteverdi for barna og foreldrene. Det foreligger også norsk dokumentesjon på sentrale deler av programserien og ny forskning pågår fortløpende. Helsedirektoratet anbefaler De Utrolige Årene som forebyggingstiltak og som tilnærming ved behandling av barn og unge med atferdsvansker. Utfyllende info på DUÅs hjemmeside

DUÅs hovedkontor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) (se hjemmeside og Facebookside), Universitetet i Tromsø står hovedansvarlig for opplæring, implementering og drift av DUÅ i Norge, i nært samarbeid med RKBU Midt-Norge, NTNU, RKBU Vest, NORCE og RBUP Øst og Sør. Løndal er medlem i flere internasjonale nettverk i fht bruk av DUÅ-programmene for ulike målgrupper, - f.eks Erasmus+ 2017-2020, EEA Grants og Norway Grants.

Løndal er norsk prosjektleder for EEA Grants i Tsjekkia 2019 - 2024, der formålet er implementering og forskning på foreldreveiledningsprogrammet Triple P.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. De Utrolige Årenes Skole og barnehageprogram. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.s 141 - 160.

 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løndal, Oddbjørn. 25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse. 2019.

 • Saus, Merete; Løndal, Oddbjørn; Douglas, Marcela; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese. Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM. Fagmøte 2019-05-15 - 2019-05-15 2019.

 • Løndal, Oddbjørn. «Godt samspill og gode grenser for barn i barnehagealder». Innlegg på faglig seminar i Stakkevollen bydel 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Walmsness, Kari. De Utrolige Årene (DUÅ) tilpasset ASD og ADHD. Autismekonferanse 2019-05-20 - 2019-05-21 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Fungerer opplæringsprogrammet "De Utrolige Årene" i skole, SFO og barnehage? (Tromsø) Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?. Lørdagsuniversitetet 2019-03-30 - 2019-03-30 2019.

 • Løndal, Oddbjørn. «Forskning og erfaringer fra programserien De Utrolige Årene (DUÅ) – Hvordan forebygge og behandle reguleringsvansker og aggresjon blant barn i barnehage- og tidlig skolealder?».. Innlegg på dagskonferansen "Sinte, unge gutter" 2019-03-12 - 2019-03-12 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior. Incredible Years Mentor Meeting 2018-09-19 - 2018-09-21 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?. (https://www.barnehage.no/artikler/er-dua-og-pals-en-trussel-mot-demokratiet/449283) barnehage.no 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Det handler ikke bare om ro i klasserommet. (https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-handler-ikke-bare-om-ro-i-klasserommet-1.1221355) Dagsavisen - Nye Meninger 2018.

 • Løndal, Oddbjørn. Facebookside: De Utrolige Årene, RKBU/RBUP. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) 2018.

 • Løndal, Oddbjørn. Hjemmeside: De Utrolige Årene. (http://dua.uit.no/) 2018.

 • Skarsvaag, Hanne; Brunborg, Bjørn; Løndal, Oddbjørn; Jennerwein, Andrea. De Utrolige Årene - Foreldreveiledning til familier med barn som har ADHD.. (http://dua.uit.no/adhd-guide-til-duas-foreldreveiledning/) 2018.

 • Martinsen, Monica White; Løndal, Oddbjørn. Få kommuner i nord søker kompetanseheving for barnevernansatte. (https://www.nrk.no/nordland/fa-kommuner-i-nord-soker-kompetanseheving-for-barnevernansatte-1.14000308) 2018.

 • Aasheim, Merete; Seabra-Santos, Maria Joao; Fossum, Sturla; Gaspar, Maria Filomena; Handegård, Bjørn-Helge; Major, Sofia O; Drugli, May Britt; Azevedo, Andreia F.; Patras, Joshua; Homem, Tatiana C.; Klest, Sihu; Pimentel, Mariana; Baptista, Elsa; Vale, Vera; Løndal, Oddbjørn. Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills. EUSPR 2018 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Jennerwein, Andrea; Løndal, Oddbjørn. Et helhetlig blikk på De Utrolige Årene anno 2017. Internundervisning BUPA, UNN og RKBU Nord, Uit 2017-09-22 - 2017-09-22 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Strøm, Henriette Kyrrestad. Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnskoleopplæringen. Fagdag for skoleansatte i kommunene Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årene (DUÅ). Programserie for barn, familie og ansatte i skole, SFO og barnehage. Innspilling av videoforelesning for offentlig bruk. (https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/17b0307542be49b0b6c540fc4edd19f31d) (Fulltekst: DeUtroligeÅrene(DUÅ).Programserieforbarn,familieogansatteiskole,SFOogbarnehage (Omtale: Videopresentasjon om programserien) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. How to work with reliability in training and certification of IY group leaders?. International mentor meeting for The Incredible Years (DUÅ) 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Implementation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Dialogkonferanse 2017-04-04 - 2017-04-06 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Adolfsen, Frode. Presentasjon av RKBU Nords tilbud om målrettet tjenestestøtte til norske kommuner. Presentasjon for ledere i 5 kommuner i Troms 2017-05-18 - 2017-05-18 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Bruk av DUÅs gruppetilbud for utsatte barn og familier i Norge. Faglig presentasjon for norske politikere 2017-02-10 - 2017-02-10 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Tilrettelegging av DUÅ-foreldreveiledning for familier med barn med ADHD. Utviklingsprosjekt (https://www.facebook.com/deutroligearene/photos/a.220650688049074.49244.182365078544302/1461635373950593/?type=3&theater) (Prosjekt: Samarbeid ADHD Norge og De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017-01-18 - 2017-01-18 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Presentasjon av De Utrolige Årenes tiltak rettet mot personale i barnehage og til foreldre til barn i barnehagealder. Fagseminar 2017-01-17 - 2017-01-17 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Presentation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Programs for familys with babys, toddlers and preschoolers. Oppstartsseminar for Erasmus+ prosjekt (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/e5355787-c07e-4722-bda8-883be7db69a3) (Prosjekt: Erasmus+) 2017-11-28 - 2017-11-29 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Kvittem, Frode. De Utrolige Årene (DUÅ) - et tiltak rettet mot universalforebygging, indikerte tilbud og behandling - både for barn, foreldre og fagfolk i barnehage og skole. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unges (NUBUs) nasjonale fagkonferanse 2017 (https://www.nasjonalfagkonferanse.no/seminarsesjon-1) (Omtale: Seminar nr 1.5) (Sammendrag: Seminar nr 1.5) 2017-11-14 - 2017-11-15 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Hvordan bli verdensmester i å løse problemer. Barneuniversitetet (http://www.tromso.kommune.no/hjem.255743.no.html) (Prosjekt: Barneuniversitetet) 2017-10-22 - 2017-10-22 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) (Fulltekst: DeUtroligeÅrenesprogramserie (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Åpning av fagdag: Et helhetlig blikk på De Utrolige Årenes tilbud i Norge. Fagdag for alle barnehageansatte i Karmøy kommune 2017-11-09 - 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Working with fidelety in training and certifidation, - The Incredible Years. (DUÅ).. International mentor meeting in The Incredible Years (DUÅ) 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2016.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) (Fulltekst: DeUtroligeÅreneshjemmeside (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2016.

 • Aasheim, Merete; Løndal, Oddbjørn. Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata. DUÅ Fagdag 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene–til beste for barna. Helgelendingen 2015.s 12 - 12.

 • Løndal, Oddbjørn. Som gym på skolen. (http://www.helg.no/dua/barnehager/nyheter/som-gym-pa-skolen/s/5-24-29701) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Bred kunnskap viktigere enn navnet. (http://www.aftenposten.no/meninger/Kort-sagt_-25-juni-35064b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 46 - 46.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Barnehagene trenger ny kunnskap, men de trenger ikke mer metodefrihet. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Barnehagene-trenger-ny-kunnskap_-men-de-trenger-ikke-mer-metodefrihet-36161b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 13 - 13.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside, RKBU Nord, UiT. (https://dua.uit.no/) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes Facebookside. RKBU Nord, UiT. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Fyhn, Odd. De Utrolige Årene - Universalforebyggende tiltak i barnehage og skole.. Atferdssenterets nasjonal fagkonferanse 2014 2014-11-11 - 2014-11-12 2014.

 • Løndal, Oddbjørn. "Gruppeledelse i praksis". Om De Utrolige Årene. (http://www.e-pages.dk/nordlys_no/3141/?token=YV91c2VyX2lkPTMwNzA3NCZhX3VzZXJfa2V5PWY3NWU5MmM2LTU5M2EtNGNlMC05YmZlLThiZjE3MWUyZWE5YyZhX3N1Yl9pZD0zMTIyNDIwJmFfc3ViX2lkX3NvdXJjZT1JU0RCJmFfc3ViX2NsYXNzPWZ) Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s B6 - B6.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. "Vi ønsker samarbeid". Avisinnlegg fra De Utrolige Årenes lederteam.. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s B7 - B7.

 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes Facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene) 2014.

 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) 2014.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene, en programserie for foreldre, barn og pedagogisk personale.. UNG 2014: Endring og undring. (http://www.e-pages.dk/nordlys_no/3117/?token=YV91c2VyX2lkPTMwNzA3NCZhX3VzZXJfa2V5PWY3NWU5MmM2LTU5M2EtNGNlMC05YmZlLThiZjE3MWUyZWE5YyZhX3N1Yl9pZD0zMTIyNDIwJmFfc3ViX2lkX3NvdXJjZT1JU0RCJmFfc3ViX2NsYXNzPWZ) 2014-06-04 - 2014-06-05 2014.

 • Jensen, Marita; Løndal, Oddbjørn. De utrolige årene - Facebook. (Omtale: http://www.facebook.com/#!/deutroligearene?fref=ts) 2012.

 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løndal, Oddbjørn. 25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse. 2019.

 • Saus, Merete; Løndal, Oddbjørn; Douglas, Marcela; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese. Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM. Fagmøte 2019-05-15 - 2019-05-15 2019.

 • Løndal, Oddbjørn. «Godt samspill og gode grenser for barn i barnehagealder». Innlegg på faglig seminar i Stakkevollen bydel 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Walmsness, Kari. De Utrolige Årene (DUÅ) tilpasset ASD og ADHD. Autismekonferanse 2019-05-20 - 2019-05-21 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Fungerer opplæringsprogrammet "De Utrolige Årene" i skole, SFO og barnehage? (Tromsø) Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?. Lørdagsuniversitetet 2019-03-30 - 2019-03-30 2019.

 • Løndal, Oddbjørn. «Forskning og erfaringer fra programserien De Utrolige Årene (DUÅ) – Hvordan forebygge og behandle reguleringsvansker og aggresjon blant barn i barnehage- og tidlig skolealder?».. Innlegg på dagskonferansen "Sinte, unge gutter" 2019-03-12 - 2019-03-12 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior. Incredible Years Mentor Meeting 2018-09-19 - 2018-09-21 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?. (https://www.barnehage.no/artikler/er-dua-og-pals-en-trussel-mot-demokratiet/449283) barnehage.no 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Det handler ikke bare om ro i klasserommet. (https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-handler-ikke-bare-om-ro-i-klasserommet-1.1221355) Dagsavisen - Nye Meninger 2018.

 • Løndal, Oddbjørn. Facebookside: De Utrolige Årene, RKBU/RBUP. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) 2018.

 • Løndal, Oddbjørn. Hjemmeside: De Utrolige Årene. (http://dua.uit.no/) 2018.

 • Skarsvaag, Hanne; Brunborg, Bjørn; Løndal, Oddbjørn; Jennerwein, Andrea. De Utrolige Årene - Foreldreveiledning til familier med barn som har ADHD.. (http://dua.uit.no/adhd-guide-til-duas-foreldreveiledning/) 2018.

 • Martinsen, Monica White; Løndal, Oddbjørn. Få kommuner i nord søker kompetanseheving for barnevernansatte. (https://www.nrk.no/nordland/fa-kommuner-i-nord-soker-kompetanseheving-for-barnevernansatte-1.14000308) 2018.

 • Aasheim, Merete; Seabra-Santos, Maria Joao; Fossum, Sturla; Gaspar, Maria Filomena; Handegård, Bjørn-Helge; Major, Sofia O; Drugli, May Britt; Azevedo, Andreia F.; Patras, Joshua; Homem, Tatiana C.; Klest, Sihu; Pimentel, Mariana; Baptista, Elsa; Vale, Vera; Løndal, Oddbjørn. Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills. EUSPR 2018 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Jennerwein, Andrea; Løndal, Oddbjørn. Et helhetlig blikk på De Utrolige Årene anno 2017. Internundervisning BUPA, UNN og RKBU Nord, Uit 2017-09-22 - 2017-09-22 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Strøm, Henriette Kyrrestad. Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnskoleopplæringen. Fagdag for skoleansatte i kommunene Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årene (DUÅ). Programserie for barn, familie og ansatte i skole, SFO og barnehage. Innspilling av videoforelesning for offentlig bruk. (https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/17b0307542be49b0b6c540fc4edd19f31d) (Fulltekst: DeUtroligeÅrene(DUÅ).Programserieforbarn,familieogansatteiskole,SFOogbarnehage (Omtale: Videopresentasjon om programserien) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. How to work with reliability in training and certification of IY group leaders?. International mentor meeting for The Incredible Years (DUÅ) 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Implementation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Dialogkonferanse 2017-04-04 - 2017-04-06 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Adolfsen, Frode. Presentasjon av RKBU Nords tilbud om målrettet tjenestestøtte til norske kommuner. Presentasjon for ledere i 5 kommuner i Troms 2017-05-18 - 2017-05-18 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Bruk av DUÅs gruppetilbud for utsatte barn og familier i Norge. Faglig presentasjon for norske politikere 2017-02-10 - 2017-02-10 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Tilrettelegging av DUÅ-foreldreveiledning for familier med barn med ADHD. Utviklingsprosjekt (https://www.facebook.com/deutroligearene/photos/a.220650688049074.49244.182365078544302/1461635373950593/?type=3&theater) (Prosjekt: Samarbeid ADHD Norge og De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017-01-18 - 2017-01-18 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Presentasjon av De Utrolige Årenes tiltak rettet mot personale i barnehage og til foreldre til barn i barnehagealder. Fagseminar 2017-01-17 - 2017-01-17 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Presentation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Programs for familys with babys, toddlers and preschoolers. Oppstartsseminar for Erasmus+ prosjekt (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/e5355787-c07e-4722-bda8-883be7db69a3) (Prosjekt: Erasmus+) 2017-11-28 - 2017-11-29 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Kvittem, Frode. De Utrolige Årene (DUÅ) - et tiltak rettet mot universalforebygging, indikerte tilbud og behandling - både for barn, foreldre og fagfolk i barnehage og skole. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unges (NUBUs) nasjonale fagkonferanse 2017 (https://www.nasjonalfagkonferanse.no/seminarsesjon-1) (Omtale: Seminar nr 1.5) (Sammendrag: Seminar nr 1.5) 2017-11-14 - 2017-11-15 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Hvordan bli verdensmester i å løse problemer. Barneuniversitetet (http://www.tromso.kommune.no/hjem.255743.no.html) (Prosjekt: Barneuniversitetet) 2017-10-22 - 2017-10-22 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) (Fulltekst: DeUtroligeÅrenesprogramserie (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Åpning av fagdag: Et helhetlig blikk på De Utrolige Årenes tilbud i Norge. Fagdag for alle barnehageansatte i Karmøy kommune 2017-11-09 - 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Working with fidelety in training and certifidation, - The Incredible Years. (DUÅ).. International mentor meeting in The Incredible Years (DUÅ) 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2016.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) (Fulltekst: DeUtroligeÅreneshjemmeside (Prosjekt: De Utrolige Årene (DUÅ)) 2016.

 • Aasheim, Merete; Løndal, Oddbjørn. Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata. DUÅ Fagdag 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene–til beste for barna. Helgelendingen 2015.s 12 - 12.

 • Løndal, Oddbjørn. Som gym på skolen. (http://www.helg.no/dua/barnehager/nyheter/som-gym-pa-skolen/s/5-24-29701) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Bred kunnskap viktigere enn navnet. (http://www.aftenposten.no/meninger/Kort-sagt_-25-juni-35064b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 46 - 46.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Barnehagene trenger ny kunnskap, men de trenger ikke mer metodefrihet. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Barnehagene-trenger-ny-kunnskap_-men-de-trenger-ikke-mer-metodefrihet-36161b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 13 - 13.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside, RKBU Nord, UiT. (https://dua.uit.no/) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes Facebookside. RKBU Nord, UiT. (https://www.facebook.com/deutroligearene/) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Fyhn, Odd. De Utrolige Årene - Universalforebyggende tiltak i barnehage og skole.. Atferdssenterets nasjonal fagkonferanse 2014 2014-11-11 - 2014-11-12 2014.

 • Løndal, Oddbjørn. "Gruppeledelse i praksis". Om De Utrolige Årene. (http://www.e-pages.dk/nordlys_no/3141/?token=YV91c2VyX2lkPTMwNzA3NCZhX3VzZXJfa2V5PWY3NWU5MmM2LTU5M2EtNGNlMC05YmZlLThiZjE3MWUyZWE5YyZhX3N1Yl9pZD0zMTIyNDIwJmFfc3ViX2lkX3NvdXJjZT1JU0RCJmFfc3ViX2NsYXNzPWZ) Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s B6 - B6.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. "Vi ønsker samarbeid". Avisinnlegg fra De Utrolige Årenes lederteam.. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s B7 - B7.

 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes Facebookside. (https://www.facebook.com/deutroligearene) 2014.

 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes hjemmeside. (http://dua.uit.no/) 2014.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene, en programserie for foreldre, barn og pedagogisk personale.. UNG 2014: Endring og undring. (http://www.e-pages.dk/nordlys_no/3117/?token=YV91c2VyX2lkPTMwNzA3NCZhX3VzZXJfa2V5PWY3NWU5MmM2LTU5M2EtNGNlMC05YmZlLThiZjE3MWUyZWE5YyZhX3N1Yl9pZD0zMTIyNDIwJmFfc3ViX2lkX3NvdXJjZT1JU0RCJmFfc3ViX2NsYXNzPWZ) 2014-06-04 - 2014-06-05 2014.

 • Jensen, Marita; Løndal, Oddbjørn. De utrolige årene - Facebook. (Omtale: http://www.facebook.com/#!/deutroligearene?fref=ts) 2012.

 • [Loading...]