Bilde av Løndal, Oddbjørn
Bilde av Løndal, Oddbjørn
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) oddbjorn.londal@uit.no +4777645863 +4748109066 Her finner du meg

Oddbjørn Løndal


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Universitetslektor innen psykisk helse for barn og unge. Har grunnutdanning som barnehagelærer med master i psykisk helse- og rusarbeid. Løndal er ansvarlig for opplæring, veiledning og sertifsering av fagfolk innen De Utrolige Årenes (DUÅs) universalforebyggende barneprogram på landsplan; Dinosaurskolen i klasserom, SFO og barnehage (universalfremmende barnegrupper) og behandlingsprogrammet Dinosaurskole i smågrupper (behandlingsgrupper for barn).

Løndal er administrativ leder for De Utrolige Årene (DUÅ) i Norge og har vært det siden 1.1.2014. Han hadde permisjon fra oppgaven i 2020 og 2021. Ledelsen av DUÅ ivaretas av et nasjonalt lederteam, som består av representanter fra de fire regionale kunnskapssentrene RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. Se mer info. I tidsperioden 1.1.2014 - 31.12.2019 var Løndal også en del av RKBU Nords lederteam (UiT). 

Løndal er veileder/mentor innen barneprogrammene og er medlem i flere internasjonale nettverk og prosjekter for fagfolk som driver implementering, opplæring og forskning på tiltak fra The Incredible Years (i Norge; DUÅ). Løndal bidrar også i fht implementering av andre forskningsbaserte tiltak i Norge og Europa; Triple P i Tsjekkia og Invest in Play (IIP)

DUÅ er et utvalg av forebyggende tiltak rettet mot barn i i alderen 0 til 12 år; samt en behandlingsmodell for barn med atferdsrelaterte- og sosiale vansker i samme aldersgruppe. Programmene er utviklet og forsket frem ved Univesity of Washington, Seattle, USA. Per i dag brukes programmer fra The Incredible Years i følgende land: USA, Canada, England, Wales, Skottland, Irland, Nord-Irland, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Litauen, Russland, Slovenia, Malta, Nederland, Portugal, Palestina, New Zealand, Australia. Flere andre land har pågående piloter med programserien og vurderer permanent implementering.

De Utrolige Årene (DUÅ) består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, skole og SFO/AKS. DUÅs programmer bygger på bred internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskrav for nytteverdi for barna og foreldrene. Det foreligger også norsk dokumentesjon på sentrale deler av programserien og ny forskning pågår fortløpende. Helsedirektoratet anbefaler De Utrolige Årene som forebyggingstiltak og som tiltak ved behandling av barn og unge med atferdsvansker. Utfyllende info på DUÅs hjemmeside

DUÅs hovedkontor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) (se hjemmeside og Facebookside), Universitetet i Tromsø står hovedansvarlig for opplæring, implementering og drift av DUÅ i Norge, i nært samarbeid med RKBU Midt-Norge, NTNU, RKBU Vest, NORCE og RBUP Øst og Sør. Løndal er medlem i flere internasjonale nettverk i fht bruk av DUÅ-programmene for ulike målgrupper, samt i prosjekter finansiert av EEA Grants og Norway Grants, - nå Triple P i Tsjekkia (2019 -2024) og tidligere Erasmus+ i tidsrommet 2017-2020.

Løndal er norsk prosjektleder for EEA Grants i Tsjekkia 2019 - 2024, der formålet er implementering og forskning på foreldreveiledningsprogrammet Triple P.


 • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  De Utrolige Årenes Skole og barnehageprogram
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Forebyggende psykisk helse i barnehagen
  2022
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Forebyggende psykisk helse i barnehagen
  2022
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  DUÅ skole- barnehageprogram før og nå, norske forskningsresultater
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Oddbjørn Løndal :
  Implementering av tiltak/intervensjoner - fra teori til praksis
  2022
 • Oddbjørn Løndal :
  «Forskning og erfaringer fra programserien De Utrolige Årene (DUÅ) – Hvordan forebygge og behandle reguleringsvansker og aggresjon blant barn i barnehage- og tidlig skolealder?».
  2019
 • Merete Saus, Oddbjørn Løndal, Marcela Douglas, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM
  2019
 • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  Fungerer opplæringsprogrammet "De Utrolige Årene" i skole, SFO og barnehage? (Tromsø) Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?
  2019
 • Oddbjørn Løndal, Kari Walmsness :
  De Utrolige Årene (DUÅ) tilpasset ASD og ADHD
  2019
 • Oddbjørn Løndal :
  «Godt samspill og gode grenser for barn i barnehagealder»
  2019
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Frode Adolfsen, Joshua Patras, Oddbjørn Løndal :
  25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse
  28. januar 2019
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther, Merete Aasheim :
  Det handler ikke bare om ro i klasserommet
  Dagsavisen - Nye Meninger 22. oktober 2018 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther, Merete Aasheim :
  Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?
  barnehage.no 22. oktober 2018 DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  Hjemmeside: De Utrolige Årene
  2018 DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  Facebookside: De Utrolige Årene, RKBU/RBUP
  2018 DATA
 • Hanne Skarsvaag, Bjørn Brunborg, Oddbjørn Løndal, Andrea Jennerwein :
  De Utrolige Årene - Foreldreveiledning til familier med barn som har ADHD.
  2018 DATA
 • Monica White Martinsen, Oddbjørn Løndal :
  Få kommuner i nord søker kompetanseheving for barnevernansatte
  10. april 2018 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior
  2018
 • Merete Aasheim, Maria Joao Seabra-Santos, Sturla Fossum, Maria Filomena Gaspar, Bjørn-Helge Handegård, Sofia O Major m.fl.:
  Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills
  2018
 • Andrea Jennerwein, Oddbjørn Løndal :
  Et helhetlig blikk på De Utrolige Årene anno 2017
  2017
 • Oddbjørn Løndal :
  Hvordan bli verdensmester i å løse problemer
  2017 PROSJEKT / DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  Presentation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Programs for familys with babys, toddlers and preschoolers
  2017 PROSJEKT / DATA
 • Oddbjørn Løndal, Frode Kvittem :
  De Utrolige Årene (DUÅ) - et tiltak rettet mot universalforebygging, indikerte tilbud og behandling - både for barn, foreldre og fagfolk i barnehage og skole
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther :
  Implementation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway
  2017
 • Oddbjørn Løndal :
  Bruk av DUÅs gruppetilbud for utsatte barn og familier i Norge
  2017
 • Oddbjørn Løndal :
  Åpning av fagdag: Et helhetlig blikk på De Utrolige Årenes tilbud i Norge
  2017
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes facebookside
  2017 PROSJEKT / DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes hjemmeside
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg :
  Presentasjon av De Utrolige Årenes tiltak rettet mot personale i barnehage og til foreldre til barn i barnehagealder
  2017
 • Oddbjørn Løndal, Frode Adolfsen :
  Presentasjon av RKBU Nords tilbud om målrettet tjenestestøtte til norske kommuner
  2017
 • Oddbjørn Løndal, Henriette Kyrrestad Strøm :
  Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnskoleopplæringen
  2017
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årene (DUÅ). Programserie for barn, familie og ansatte i skole, SFO og barnehage
 • Oddbjørn Løndal :
  How to work with reliability in training and certification of IY group leaders?
  2017
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg :
  Tilrettelegging av DUÅ-foreldreveiledning for familier med barn med ADHD
  2017 PROSJEKT / DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes facebookside
  2016 PROSJEKT / DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes hjemmeside
 • Oddbjørn Løndal :
  Working with fidelety in training and certifidation, - The Incredible Years. (DUÅ).
  2016
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther :
  Barnehagene trenger ny kunnskap, men de trenger ikke mer metodefrihet
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 15. juni 2015 DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  Som gym på skolen
  31. mars 2015 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther :
  De Utrolige Årene–til beste for barna
  Helgelendingen 08. april 2015
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes Facebookside. RKBU Nord, UiT
  2015 DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  De Utrolige Årenes hjemmeside, RKBU Nord, UiT
  2015 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther :
  Bred kunnskap viktigere enn navnet
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 25. juni 2015 DATA
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata
  2015
 • Oddbjørn Løndal, Odd Fyhn :
  De Utrolige Årene - Universalforebyggende tiltak i barnehage og skole.
  2014
 • Oddbjørn Løndal, Marita Jensen :
  De Utrolige Årenes Facebookside
  2014 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Marita Jensen :
  De Utrolige Årenes hjemmeside
  2014 DATA
 • Oddbjørn Løndal :
  "Gruppeledelse i praksis". Om De Utrolige Årene
  Nordlys 19. mars 2014 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther :
  De Utrolige Årene, en programserie for foreldre, barn og pedagogisk personale.
  2014 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther :
  "Vi ønsker samarbeid". Avisinnlegg fra De Utrolige Årenes lederteam.
  Nordlys 19. februar 2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Forebygging og behandling av atferdsrelaterte- og sosiale vansker hos barn og unge.
  • Sosial- og emosjonell kompetanse blandt barn og unge.
  • Trivsel og læring i barnehage, SFO og skole.
  • Forebygging av krenkelser, vold og seksuelle overgrep blant barn i barnehagealder og småskole.
  • Fokus på implementeringskunnskap.
  • Gruppebaserte tilbud for barn og familie. Fordeler og utfordringer med gruppebaserte tilbud; - for barn, unge, foreldre og fagmiljøer.
  • Kunnskap om praktiske øvelser for å oppnå praksisendringer.

  Løndal jobber mye i prosjekter med kavantitativ forskningstilnærming, men er også med i kvalitative prosjekter.

  Undervisning

  Underviser i master i psykisk helse, master i helsesøsterfag,  master i spesialpedagogikk, master i pedagogikk, videreutdanning i DUÅs foreldreveiledning 3-12 år, m.m. Har tidligere undervist innen master i barnevern, og videreutdanning i miljøterapi. 

   

  Nettbasert forelesning om implementering av De Utrolige Årene (DUÅ), 2017


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  • Mastergrad i helsefag; psykisk helse 
  • Pedagog m/grunnutdanning som barnehagelærer
  • Videreutdanning innen gruppebaserte tilbud for barn, foreldre og fagfolk som jobber med barn og unge. Spesialisering innen tiltaksmodellen De Utrolige Årene.
  • Videreutdanning innen etniske utfordringer i barnevernet.
  • Opplæring innen tiltaksmodellen Familieråd.