Lena Lauritsen Bendiksen


Professor i rettsvitenskap

Stillingsbeskrivelse

Forsker og underviser i rettsvitenskap, hovedsakelig innenfor barnerettslige, metodiske og menneskerettslige tema.

Merittert underviser ved UiT fra 2018.


 • Lena Bendiksen :
  Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon
  Universitetsforlaget 2023
 • Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Children's Constitutional Right to Respect for Family Life in Norway: Words or Real Effect?
  Brill|Nijhoff 2019 ARKIV / DOI
 • Trude Haugli, Lena Lauritsen Bendiksen :
  Begrepet barneperspektiv i juridiske tekster
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Trude Haugli, lena lauritsen Bendiksen :
  The Child's or Child Perspective in Legal Research: How Norwegian Scholars Define the Child Perspective
  International family law, policy and practice 2014
 • lena lauritsen Bendiksen :
  Adopsjon som barnevernstiltak Aune mot Norge, klagenr. 52502/07, dom av 28. oktober 2010
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2012
 • lena lauritsen Bendiksen, Trude Haugli :
  Barneperspektivet i rettsvitenskapelig forskning
  Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2011
 • Trude Haugli, Lena Lauritsen Bendiksen :
  Hvor ble det av gutten? En analyse av Ashok-saken, Rt. 2009 s. 1261
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2010
 • lena lauritsen Bendiksen :
  Dommer og avvisningsavgjørelser av den europeiske menneskerettighetsdomstol som rettskilder
  Gyldendal Akademisk 2009
 • Lena Lauritsen Bendiksen :
  Skal sladrehank selv ha bank?
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2008
 • Lena Lauritsen Bendiksen :
  Adopsjon som barnevernstiltak - hva nå?
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2007
 • Lena Lauritsen Bendiksen :
  Samvær mellom biologiske foreldre og barn etter en tvangsadopsjon
  Kritisk juss 2000 FULLTEKST
 • Lena R. Lauritsen Bendiksen, Trude Haugli :
  Sentrale emner i barneretten. 5. utgave
  Universitetsforlaget 2023
 • Trude Haugli, Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Sentrale emner i barneretten
  Universitetsforlaget 2021
 • Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen, Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries
  Brill|Nijhoff 2019
 • Trude Haugli, Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Sentrale emner i barneretten, 3. utgave
  Universitetsforlaget 2018
 • Trude Haugli, Lena Lauritsen Bendiksen :
  Sentrale emner i barneretten
  Universitetsforlaget 2015
 • Trude Haugli, lena lauritsen Bendiksen :
  Sentrale emner i barneretten
  Universitetsforlaget 2014
 • Lena Lauritsen Bendiksen :
  Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer - foreldreansvar og adopsjon
  Fagbokforlaget 2008
 • Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Preface to the 10th anniversary issue
  Arctic Review on Law and Politics 2020 DOI
 • Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Kan vi beskytte barn mot vold og overgrep?
  2017
 • Kristine Helen Korsnes, Lena R. Lauritsen Bendiksen, kjersti Dahle :
  Kompetanse og læringsutbytte. Fyrtårnsprosjektet ved det juridiske fakultet.
  2017
 • Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  "Tilrettelagt avhør -regelverket og utfordringer"
  2016
 • Lena Lauritsen Bendiksen :
  Aktuelle spørsmål i barneretten
  2015
 • Lena Lauritsen Bendiksen :
  "Barnets stemme i norske dommer"
  2015
 • Lena Lauritsen Bendiksen :
  Tvangsadopsjon etter barnevernloven - hvor står vi?
  2015
 • lena lauritsen Bendiksen :
  Barnekonvensjonen-historisk perspektiv og synliggjøring i Fylkesmannens arbeid
  2014
 • lena lauritsen Bendiksen :
  Barnekonvensjonen, en betydningsfull 25 åring
  2014
 • lena lauritsen Bendiksen :
  Grunnlovsfesting av barns rettigheter
  Nordlys 30. mai 2014
 • lena lauritsen Bendiksen :
  Hvordan gjøre verden bedre for barn?
  2014
 • lena lauritsen Bendiksen :
  Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt
  2014
 • lena Lauritsen Bendiksen :
  Barnekonvensjonen
  2014
 • lena lauritsen Bendiksen :
  Beskyttels av barn mot vold
  2012
 • Trude Haugli, lena lauritsen Bendiksen :
  Barns menneskerettigheter
  2010
 • Lena Lauritsen Bendiksen :
  Løse sammenslutningers partsevne i sivile saker
  1997

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

   

  Mine forskningsinteresser er knyttet til barnerettslige spørsmål i nokså vid forstand. Jeg er særlig opptatt av barns menneskerettigheter, forholdet mellom barn og foreldre, barnevernsrettslige spørsmål og metodiske utfordringer innenfor barneretten. 

  Jeg er medlem av forskergruppen i barnerett.

  Jeg har hatt gjesteforskeropphold ved Kingston Law School Kingston University UK, 2011-2012 og ved Juridiska fakulteten, LUNDS Universitet våren 2022.

  Undervisning

  Jeg har vært ansatt ved UiT siden 1998 og har undervist i en rekke ulike fag, og ulike undervisningsformer. Nå underviser jeg hovedsaklig innenfor barn og foreldre, barnevernsrett og barns menneskerettigheter for masterstudenter i rettsvitenskap. Jeg underviser videre i taushetsplikt- og opplysningsplikt, beskyttelse av barn mot vold og overgrep og barnevernsrett innenfor andre studieprogram enn rettsvitenskap.

  Jeg er opptatt av studiekvalitet og utvikling av undervisning for å høyne studentenes læringsutbytte. Jeg er merittert underviser. Mer om min undervisningsfilosofi og erfaring kan leses i min pedagogiske mappe fra 2018.  Jeg fikk i 2017 UiT sin undervisningspris og jeg har flere undervisningspriser for forelesninger i barnerett ved Det juridiske fakultetet.

  Jeg har deltatt i flere ekspertgrupper for evaluering av kvalitetsarbeid eller akkreditering av studier nasjonalt og internasjonalt, se CV. 

  Jeg holder foredrag og innlegg om barnevernsrett, barnelov, beskyttelse mot vold og overgrep, barnekonvensjonen, taushetsplikt og opplysningsplikt, barns menneskerettigheter, studiekvalitetsarbeid, med videre for offentlige og private organisasjoner, firma og etater. 


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  UTDANNING / FORMELL KOMPETANSE:

  Cand jur (1997), UiT
  Dr. juris (PhD) i rettsvitenskap (2007), UiT
  Pedagogisk Basiskompetanse (2010), UiT
  UiTs lederutviklingsprogram (2018)
  Merittert underviser ved UiT (siden 2018)


   STILLINGER VED UIT:

  Studentmedarbeider/vitenskapelig assistent, 1995-1997
  Midlertidig amanuensis fra 1998
  Stipendiat fra 2001
  Førsteamanuensis fra 2007
  Professor fra 2013

  Dekan 2018-2021 
   

  LEDEROPPGAVER og VERV ved UiT:

  Dekan ved Det juridiske fakultet 2018-2021
   Prodekan utdanning ved Det juridiske fakultet, 2009-2013
  Styremedlem i Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet, 2013-2018
  Leder av forskergruppen i barnerett 2009-2011, 2013-2015
  Leder av Fyrtårnsprosjektet «Kompetanse og læringsutbytte", 2015-2017
  Leder av prosjektet "Strafferetten i ny drakt", 2015-2017
  Medlem av Studieutvalget og Forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet i flere perioder i tiden 1998-2009
  Avdelingsleder for 1, 2 og 3 avdeling av masterstudiet i rettsvitenskap flere ganger i løpet av perioden 1998-2009
  Styremedlem i Stiftelsen for det juridiske fakultet, 2007-2009
  Medlem i det sentrale forskningsutvalg ved UiT, 2002-2005
  Medlem i prosjektgruppen for merittering ved UiT, 2016-2021
  Medlem i førstelektorutvalget ved UiT 2014-2018
  Medlem i en rekke UiT arbeidsgrupper for bla læringsmiljø, digital eksamen, digitalisering av undervisning, bruken av bokstavkarakterer, studieprograms-portefølje, mv, 2000-dd
   

  UTVALGTE EKSTERNE VERV OG OPPDRAG:

  ·         Medlem av offentlig utvalg om adopsjon 2008-2009, Barne- og likestillingsdepartement​et, resulterte i NOU 2009:21

  ·         Medlem av offentlig utvalg - Fosterhjemsutvalget 2017 – 2018, Barne- og likestillingsdepartemente​t, resulterte i NOU 2018: 18

  ·         Medlem av lovutvalg – Barnelovutvalget 2018-2020, Barne- og familiedepartementet, resulterte i NOU 2020:14

  ·         Medlem av Tannhelseutvalget, 2022-2024, Helse- og Sosialdepartementet

   

  ·         Medlem i fagutvalg for barnerett, Juristenes utdanningssenter, 2014-2019

  ·         Varamedlem i disiplinærnemnden for advokater, Advokatforeningen, 2013-2014

  ·         Varamedlem i Likestillings- og diskrimineringsnemnda, 2008-2012

  ·         Varamedlem/medlem i Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK Nord, 2009-2013

   

  ·         Member of expert committee to conduct evaluation for reaccreditation of Doctoral Studies in the fields of Law and Business and accreditation of Doctoral Studies in the field of Psychology at the Reykjavik University, Quality Board for Icelandic Higher Education, 2015

  ·         Sakkunnig bedömare ved gransking av kvalitetssäkrings arbetet vid Karlstads universitet,
  Universitetskanslersämbetet, Swedish Higher Education Authority, 2021-2022

  ·         Leder av sakkyndig komite for NOKUTS periodiske tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo 2020-2021 og 2022-2023

  ·         Sakkyndig medlem for NOKUT for vurdering av akkreditering av master i rettsvitenskap (120 studiepoeng) ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og

  Handelshøyskolen BI, 2022

  ·         Medlem av referansegruppen for utvikling av neste syklus for ekstern kvalitetssikring i norsk høyere utdanning, NOKUT, 2023

   

  ·         Medlem av redaksjonsråd for Kritisk Juss, Universitetsforlaget Rettspolitisk forening, fra 2020

  ·         Medansvarlig for lovkommentarer til barnevernsloven på Norsk Lovkommentar