Studieretning:

Nordsamisk som morsmål

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum
Studieretning:

Nordsamisk som morsmål

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Samisk språk har endelig fått sin rettmessige anerkjennelse. Det betyr at etterspørselen etter samisklærere er stor på alle trinn. Som lærer i nordsamisk vil du spille en viktig rolle for elever med nordsamisk som morsmål - og du vil være med på utviklingen av det samiske samfunnet Med samisk som masterfag vil du være etterspurt på skoler i hele Norge og særlig i Nord-Norge.

Spørsmål om studiet

Kristian Osnes Aambø HSL
Aambø, Kristian Osnes

Studiekonsulent for samisk, russisk og norsk for internasjonale studenter


Dette studiet er for deg som har praktiske og teoretiske forkunnskaper tilsvarende samisk som førstespråk, eller solide kunnskaper som andrespråk fra den videregående skole, eller bestått semesteremne fra høgskole/universitet.

Studiet gir deg en grundig innføring i nordsamisk språk og litteratur, som gir deg kompetanse til undervisning i skolen, både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Du får utvikle deg språklig og får øvelse i å bruke samisk i faglige sammenhenger. Samisk didaktikk og urfolksvinkling er integrert i studiet. Emnene på grunnivå omhandler språkets oppbygging, om forholdet mellom uttale og skriftspråk, om flerspråklighet og om samisk posisjon i samfunnet. Andre temaer er nordsamiske dialekter og andre samiske språk, med vekt på lulesamisk og sørsamisk. Litteraturdelen omhandler eldre og moderne samisk litteratur, gg du får øvelse i å analysere litterære tekster, samt å se dem i sammenheng med historiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Emnene på fordypningsnivå gir deg kunnskaper om setningsoppbygging og om urfolkslitteratur. Du kan velge fordypningsoppgave utfra dine interesser i språk eller litteratur/kultur.

På masternivå kan du fordype deg i språk eller litteratur, og vi tilbyr emner som omhandler hvordan samisk språk har utviklet seg over 2000 år, om forskning på samisk språk og litteratur, og om moderne poesi og prosa. Emnene gir deg et godt grunnlag for å skrive masteroppgave i et selvvalgt emne på 40 studiepoeng.

Vær oppmerksom på at studier i nordsamisk på 1000-nivå har oppstart i vårsemesteret hvert annet år. Det betyr at du som lektorstudent kan velge nordsamisk hvis du starter på lektorprogrammet høst 2021, 2023 osv.
Med nordsamisk som studieretningfag (fag 1) kan du velge engelsk, historie eller nordisk som fag 2. Under oppbygging av studiet ser du hvilke emner som inngår i stduiet. Alle emnene i tabellen er obligatorisk.For detaljer om studieretningen og progresjonskrav, se gjeldende studieplan/fagplan.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Fag 2
Fag 2
2. semester (vår)
3. semester (høst)
SAM-1011 Samiske dialekter
SAM-1112 Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk diktning
4. semester(vår)
Fag 2
Fag 2
Fag 2
5. semester (høst)
Fag 2 (emne tilpasset lektorutdanningen)
PFF-20XX Didaktikk i fag 2
6. semester (vår)
eller
SAM-2000-emne i språkvitenskap
7. semester (høst)
SAM-3000-emne i språk eller utveksling
SAM-3000-emne i litteratur eller utveksling
SAM-3000- emne (spesialemne) eller utveksling
8. semester (vår)
PFF-3030 Samisk didaktikk
PFF-30XX Didaktikk i fag 2
9. semester (høst)
SAM-3000-emne i språk
SAM-3000-emne i litteratur
Mastergradsoppgave (10 stp. av 40 stp.)
10. semester (vår)
Mastergradsoppgave (30 av 40 stp.= 40 studiepoeng totalt)

Opptak til studiet reguleres av Forskrift om opptak til høgre utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. I tillegg må du dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer)
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Anbefalte forkunnskaper i språk:
Studenter som ønsker å ta engelsk bør ha forkunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3. Studenter som ønsker å ta russisk, spansk og tysk bør ha forkunnskaper tilsvarende Vg2.

NB! Dersom du ønsker å ta matematikk som fag 2 i kombinasjon med ett av fagene nordisk, engelsk eller sosiologi som fag 1 på lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13, må du også oppfylle tilleggskravene for lektor i realfag trinn 8-13 (LÆREA2):
Generell studiekompetanse og i tillegg:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten Fysikk 1 + 2 eller Kjemi 1 + 2 eller Biologi 1 + 2 eller Informasjonsteknologi 1 + 2 eller Geofag 1 + 2 eller Teknologi og forskningslære 1 + 2

Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole.

Studiet er adgangsregulert. Studieplasser totalt: 100 (Høsten 2020 kom alle kvalifiserte søkere inn.)

Det er ikke mulig så søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Politiattest og skikkethetsvurdering
Søkere som tas opp på utdanningen, må legge frem politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høgre utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Innpassing

Studenter som er tatt opp på utdanningen, kan søke innpassing av relevante emner med bestått eksamen. Innpassing kan gis under forutsetning av at alle krav til progresjon og emner tilfredsstilles. Innpassing av emner vil nødvendigvis ikke føre til en reduksjon av studietiden. Fordypningsoppgaver som skal innpasses må vurderes opp mot kravet for bestått for tilsvarende oppgaver som inngår i lektorutdanninga.

Studentene skal gjennom utdanningen få erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte temaer
 • Individuelle faglitteraturstudier knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekt
 • Ulike tekstproduksjoner og oppgaveskriving som metode for læring herunder også fordypningsoppgave og masteroppgave
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer
 • Praksis
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med respons
 • Ulike andre aktiviteter i grupper


Eksamensformere vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeoppgave, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen og mastergradsoppgave. Det gis bokstavkarakteren A - F (F er ikke bestått) eller bestått/ ikke bestått. Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager. Du møter elever både i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Gjennom praksis blir du kjent med de krav og utfordringer det innebærer å jobbe som lærer. Du skal prøve ut, bearbeide og utvikle dine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Under praksis får du oppfølging av lærere ved universitetet og lærere fra skolen du har praksis ved. Din praksis skal ha en tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den andre.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at du kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må du slutte på lektorutdanningen.

Praksis er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk, nordsamisk i nordsamisk som morsmål og de respektive språkene i fremmedspråksfagene.

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.

I en stadig mer globalisert verden er det viktig med internasjonale erfaringer. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Med nordsamisk som masterfag kan du reise på utenlandsopphold i syvende semester. Du tar tilsvarende masteremner (på til sammen 30 stp.) ved ett av de institusjonene UiT har utvekslingsavtaler med. Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes før du reiser.

Blant UiTs utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:


Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instiuttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets sider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt fag/studieprogram.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Studiested Land
University of Limerick Irland
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du