Studieretning:

Nordsamisk på morsmålsnivå

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum
Studieretning:

Nordsamisk på morsmålsnivå

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
NESTE OPPTAK ER HØSTEN 2024
Søking og opptak
Slik søker du

Samisk språk har endelig fått sin rettmessige anerkjennelse. Det betyr at etterspørselen etter samisklærere er stor på alle trinn. Som lærer i nordsamisk (på morsmålsnivå) vil du spille en viktig rolle for elever med nordsamisk som morsmål - og du vil være med på utviklingen av det samiske samfunnet Med nordsamisk som masterfag vil du være etterspurt på skoler i hele Norge og særlig i Nord-Norge.

NESTE OPPTAK PÅ LEKTOR MED NORDSAMISK (PÅ MORSMÅLSNIVÅ) ER STUDIEÅRET 2024/2025.

Spørsmål om studiet

Dette studiet er for deg som har praktiske og teoretiske forkunnskaper tilsvarende samisk som førstespråk, eller solide kunnskaper som andrespråk fra den videregående skole, eller bestått semesteremne fra høgskole/universitet.

Studiet gir deg en grundig innføring i nordsamisk språk og litteratur, som gir deg kompetanse til undervisning i skolen, både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Du får utvikle deg språklig og får øvelse i å bruke samisk i faglige sammenhenger. Samisk didaktikk og urfolksvinkling er integrert i studiet. Emnene på grunnivå omhandler språkets oppbygging, om forholdet mellom uttale og skriftspråk, om flerspråklighet og om samisk posisjon i samfunnet. Andre temaer er nordsamiske dialekter og andre samiske språk, med vekt på lulesamisk og sørsamisk. Litteraturdelen omhandler eldre og moderne samisk litteratur, gg du får øvelse i å analysere litterære tekster, samt å se dem i sammenheng med historiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Emnene på fordypningsnivå gir deg kunnskaper om setningsoppbygging og om urfolkslitteratur. Du kan velge fordypningsoppgave utfra dine interesser i språk eller litteratur/kultur.

På masternivå kan du fordype deg i språk eller litteratur, og vi tilbyr emner som omhandler hvordan samisk språk har utviklet seg over 2000 år, om forskning på samisk språk og litteratur, og om moderne poesi og prosa. Emnene gir deg et godt grunnlag for å skrive masteroppgave i et selvvalgt emne på 40 studiepoeng.

Vær oppmerksom på at studier i nordsamisk (på morsmålsnivå) har oppstart hvert annet år. Det betyr at du som lektorstudent kan velge nordsamisk som fag 1 eller fag 2 hvis du starter på lektorprogrammet høsten 2024 og følger et normert løp.

Med nordsamisk (på morsmålsnivå) som studieretningfag (fag 1), kan du velge engelsk, historie eller nordisk som fag 2.

For detaljert oppbygging av studieretning nordsamisk (på morsmålsnivå) og hvilke fag du kan kombinere nordsamisk som masterfag med, se studieplan/fagplan nedenfor. Merk at emner i nordsamisk kun går hvert annet år og du må begynne på utdanningen høsten 2024 dersom du følger en normert studieprogresjon.NESTE OPPTAK PÅ LEKTOR MED NORDSAMISK PÅ MORSMÅLSNIVÅ ER STUDIEÅRET 2024/2025

Opptak til studiet reguleres av Forskrift om opptak til høgre utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

For å kvalifisere for opptak til Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13, må du dokumentere generell studiekompetanse. I tillegg må du dokumentere:

 • minimum 35 skolepoeng
 • gjennomsnittskarakter 3 i norsk (393 timer)
 • gjennomsnittskarakter 4 matematikk (224 timer)

ELLER:

 • minimum 40 skolepoeng
 • gjennomsnittskarakter 3 i norsk (393 timer)
 • gjennomsnittskarakter 3 i matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk (S1, S2, R1 eller R2) med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Anbefalte forkunnskaper i språk:
Studenter som ønsker å ta engelsk bør ha forkunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3. Studenter som ønsker å ta russisk og spansk bør ha forkunnskaper tilsvarende Vg2.

NB! Dersom du ønsker å ta matematikk som fag 2 i kombinasjon med ett av fagene nordisk, engelsk eller sosiologi som fag 1 på lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13, må du også oppfylle tilleggskravene for lektor i realfag trinn 8-13 (LÆREA2):
Generell studiekompetanse og i tillegg:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten Fysikk 1 + 2 eller Kjemi 1 + 2 eller Biologi 1 + 2 eller Informasjonsteknologi 1 + 2 eller Geofag 1 + 2 eller Teknologi og forskningslære 1 + 2

Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole.

Studiet er adgangsregulert. Studieplasser totalt: 100 (Høsten 2022 kom alle kvalifiserte søkere inn.)

Det er ikke mulig så søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Politiattest og skikkethetsvurdering
Søkere som tas opp på utdanningen, må legge frem politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høgre utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurderingav studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Innpassing

Studenter som er tatt opp på utdanningen, kan søke innpassing av relevante emner med bestått eksamen. Innpassing kan gis under forutsetning av at alle krav til progresjon og emner tilfredsstilles. Innpassing av emner vil nødvendigvis ikke føre til en reduksjon av studietiden. Fordypningsoppgaver som skal innpasses må vurderes opp mot kravet for bestått for tilsvarende oppgaver som inngår i lektorutdanninga.

Studentene skal gjennom utdanningen få erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte temaer
 • Individuelle faglitteraturstudier knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekt
 • Ulike tekstproduksjoner og oppgaveskriving som metode for læring herunder også fordypningsoppgave og masteroppgave
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer
 • Praksis
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med respons
 • Ulike andre aktiviteter i grupper


Eksamensformere vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeoppgave, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen og mastergradsoppgave. Det gis bokstavkarakteren A - F (F er ikke bestått) eller bestått/ ikke bestått. Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager. Du møter elever både i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Gjennom praksis blir du kjent med de krav og utfordringer det innebærer å jobbe som lærer. Du skal prøve ut, bearbeide og utvikle dine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med, både i Tromsø og i Troms og Finnmark regionen. I vårt samfunnsmandat er det en forventning om at vi skal bidra til å utdanne og rekruttere lærere til hele vår region. Vi har derfor kontakt med partnerskapsskoler i hele Troms og Finnmark. Som student kan du forvente å få et innblikk i læringsmiljøer i Troms og Finnmark regionen. Praksisplasser tildeles og det kan hende at noen praksisperioder må gjennomføres utenfor Tromsø ved en av våre partnerskapsskoler. Ved tildelt praksisplass ved våre partnerskapsskoler utenfor Tromsø, vil UiT gi støtte til bo- og reisekostnader etter gjeldende retningslinjer.

Under praksis får du oppfølging av lærere ved universitetet og lærere fra skolen du har praksis ved. Din praksis skal ha en tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den andre.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at du kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må du slutte på lektorutdanningen.

Praksis er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser og ytterligere detaljer finner du på våre nettsider om praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk er nordsamisk. Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljer.

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.

I en stadig mer globalisert verden er det viktig med internasjonale erfaringer. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Med nordsamisk som masterfag kan du reise på utenlandsopphold i syvende semester. Du tar tilsvarende masteremner (på til sammen 30 stp.) ved ett av de institusjonene UiT har utvekslingsavtaler med. Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes før du reiser.

Blant UiTs utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:


Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets nettsider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt masterfag.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Studiested Land
University of Copenhagen Danmark
University of Huelva Spania

Andre studier du kanskje vil like

Nordsamisk på morsmålsnivå - bachelor
Nordsamisk på morsmålsnivå - bachelor ( Tromsø )

Samisk er et språk som bærer med seg kunnskap om eldre tider, men det er også et språk i tiden. N...

Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master ( Tromsø )

Lektor i språk og samfunnsfag er for deg som ønsker å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller i den vi...

Nordsamisk på morsmålsnivå - årsstudium
Nordsamisk på morsmålsnivå - årsstudium ( Tromsø )

Tar du et årsstudium i samisk som morsmål får du en god innføring i nordsamisk språk, litteratur og ...