Studieretning:

Engelsk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Studieretning:

Engelsk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Dette er studieretningen for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse for engelsk og den engelskspråklige verden med læreryrket. Som lærer i engelsk vil du være med å utvikle språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden.

Spørsmål om studiet
Kari-Mathisen-Bredde-180px-
Mathisen, Kari

studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, årsstudium i tysk, lektorutd. studieretning tysk)


Som student i engelsk på lektorutdanningen vil du utvikle deg selv og dine kunnskaper om både litteratur, kultur, politikk, historie og språkforhold i den store engelsktalende verden. Du vil arbeide med et utrolig rikt og variert språk og samtidig få en kompetanse i tekstforståelse og litterær analyse. Engelsk er et av basisfagene i skolen, det vil derfor alltid være et stort behov for dyktige engelsklærere.

Lektorutdanningen er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanningen er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Som fag 2 kan du velge historie, matematikk, nordisk, religionsvitenskap, russisk, samisk (morsmål), sosiologi, samfunnsfag, spansk, eller tysk:

Studieretning engelsk med med historie, matematikk, nordisk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2, se "Oppbygging av studiet" under.

Studieretning engelsk med samisk (morsmål), russisk, spansk eller tysk som fag 2, se "Oppbygging av studiet" under.

Emnevalg på 2000- og 3000-nivå (ENG-emner): Du kan velge mellom de ENG-emnene som tilbys det aktuelle semesteret. Vær imidlertid oppmerksom på at fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.

For ytterligere detaljer om denne studieretningen og progresjonskrav, se gjeldende studieplan/fagplan.

Etter å ha fullført utdanningen kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Samtidig er denne utdanningen så allsidig at den også gir grunnlag for mange andre, spennende jobber. Opplæring skjer også på andre arenaer enn i skolen, som i store organisasjoner eller i voksenopplæringen, og her vil lektorer være attraktive. Du kan også finne jobber innenfor forskning, administrasjon og skoleledelse. I et stadig mer internasjonalt samfunn, vil kompetanse som kombinerer språkbeherskelse med formell formidlingskunnskap være etterspurt - dette gjelder ikke minst i et eksportrettet næringsliv.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Studieretning engelsk (fag 1) med historie, matematikk, nordisk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2 har følgende oppbygning:
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
Fag 2
Fag 2
Fag 2
4. sem (vår)
Fag 2

Fag 2
Fag 2
5. sem (høst)
PFF-20XX Didaktikk fag 2
6. sem (vår)
ENG-2000-emne i språk eller litteratur
Fordypningsoppgave i engelsk språk eller litteratur
7. sem (høst)
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
eller utveksling
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
eller utveksling
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
eller utveksling
8. sem (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold (10 stp)
PFF-3029 Engelskdidaktikk (10 stp)
PFF-30XX Didaktikk i fag 2 (10 stp)
PFF-3001 Praksis år 4 (40 dager)
9. sem (høst)
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
Masteroppgaven (40 stp)
ENG-3982 (språk) eller ENG-3983 (litteratur)
10. sem (vår)
Masteroppgaven (40 stp)
ENG-3982 (språk) eller ENG-3983 (litteratur)
Studieretning engelsk (fag 1)med samisk som morsmål, russisk, spansk eller tysk som fag 2 har følgende oppbygning:
1. semester (høst)
2. semester (vår)
Fag 2
Fag 2
Fag 2
3. semester (høst)
Fag 2
Fag 2
Fag 2
4. semester (vår)
5. semester (høst)
PFF-20XX Didaktikk fag 2
6. semester (vår)
ENG-2000-emne i språk eller litteratur
Fordypningsoppgave i engelsk språk eller litteratur
7. semester (høst)
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
eller utveksling
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
eller utveksling
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
eller utveksling
8. semester (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold
PFF-3029 Engelskdidaktikk (10 stp)
PFF-30XX Didaktikk fag 2 (10 stp)
9. semester (høst)
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
eller
10. semester (vår)
forts.
eller

Opptak til studiet reguleres av Forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Opptakskravet er generell studiekompetanse med:

 • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
 • Gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer)
 • Minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

NB! Dersom du ønsker å ta matematikk som fag 2 på lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 med engelsk, nordisk eller sosiologi som fag 1, må du også oppfylle tilleggskravene for lektor i realfag trinn 8-13 (LÆREA2):
Generell studiekompetanse med:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten Fysikk 1 + 2 eller Kjemi 1 + 2 eller Biologi 1 + 2 eller Informasjonsteknologi 1 + 2 eller Geofag 1 + 2 eller Teknologi og forskningslære 1 + 2

Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole.

Studiet er adgangsregulert. Studieplasser totalt: 100 (2019 kom alle kvalifiserte søkere inn).

Studenter som er tatt opp på utdanningen, kan søke innpassing av relevante emner med bestått eksamen. Innpass kan gis under forutsetning av at alle krav til progresjon og emner tilfredsstilles. Innpassing av emner vil nødvendigvis ikke føre til en reduksjon av studietiden. Fordypningsoppgaver som skal innpasses må vurderes opp mot kravet for bestått for tilsvarende oppgaver som inngår i lektorutdanninga.

Anbefalte forkunnskaper i språk:
Studenter som ønsker å ta engelsk bør ha forkunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3. Studenter som ønsker å ta russisk, spansk og tysk bør ha forkunnskaper tilsvarende Vg2.

Politiattest og skikkethetsvurdering:
Søkere som tas opp på lektorutdanningen, må legge frem politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. Det er ikke mulig så søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studentene skal gjennom utdanningen få erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte temaer
 • Individuelle faglitteraturstudier knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekt
 • Ulike tekstproduksjoner og oppgaveskriving som metode for læring herunder også fordypningsoppgave og masteroppgave
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer
 • Praksis
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med respons
 • Ulike andre aktiviteter i grupper

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, semesteroppgave, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen og mastergradsoppgave. Det gis bokstavkarakteren A - F (F er ikke bestått) eller bestått/ikke bestått. Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager praksis fordelt på alle årene i utdanningen. Studentene skal møte elever både på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. I praksisstudiet blir studentene kjent med de krav og utfordringer som stilles til læreren. Studentene skal prøve ut, bearbeide og utvikle sine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Rektor og koordinator ved praksisskolen er ansvarlig for organiseringen av praksisopplæringen, mens praksislærer har ansvar for selve gjennomføringen. Universitetslærere har ansvar for den oppfølgingen som skal gjøres fra universitetet.

Praksisskolen/praksislærer skal gjennom veiledning og oppfølging bidra til utvikling av studentenes profesjonsfaglige kompetanse i samarbeid med lærerne på universitetet. Krav til studentenes kvalifikasjoner i praktisk-pedagogisk arbeid, og evne til refleksjon i tilknytning til dette, skal ha tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den neste.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at studenter kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må studenten slutte på lektorutdanningen.

Praksisstudiet er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi mulighet for en forskerkarriere. For mer informasjon om doktorgradsutdanninga (ph.d.-utdanninga) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, sewww.uit.no/hsl/phd.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Studieretning engelsk legger til rette for utveksling i sjuende semester. Du tar tilsvarende masteremner i engelsk (på til sammen 30 studiepoeng) ved et universitet som UiT har utvekslingsavtale med. Blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Det er mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold (søknadsprosessen, frister m.m.), se UiTs nettsider om utveksling.

En to-ukers studietur til the Norwegian Study Centre (NSC), York (England), inngår også i utdanningen i løpet av første studieår (som del av emnet ENG-1110 Introduction to British Studies).