Studieretning:

Engelsk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Studieretning:

Engelsk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Dette er studieretningen for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse for engelsk og den engelskspråklige verden med læreryrket. Som lærer i engelsk vil du være med å utvikle språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden.

Spørsmål om studiet

Mathisen, Kari

studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, årsstudium i tysk, lektorutd. studieretning tysk)


Som student i engelsk på lektorutdanningen vil du utvikle deg selv og dine kunnskaper om både litteratur, kultur, politikk, historie og språkforhold i den store engelsktalende verden. Du vil arbeide med et utrolig rikt og variert språk og samtidig få en kompetanse i tekstforståelse og litterær analyse. Engelsk er et av basisfagene i skolen, det vil derfor alltid være et stort behov for dyktige engelsklærere.

Lektorutdanningen er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanningen er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Som fag 2 kan du velge historie, matematikk, nordisk, nordsamisk (morsmål), religionsvitenskap, russisk, sosiologi, samfunnsfag, spansk, eller tysk:

Studieretning engelsk med med historie, matematikk, nordisk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2, se "Oppbygging av studiet" under.

Studieretning engelsk med nordsamisk (morsmål), russisk, spansk eller tysk som fag 2, se "Oppbygging av studiet" under.

Emnevalg på 2000- og 3000-nivå (ENG-emner): Du kan velge mellom de ENG-emnene som tilbys det aktuelle semesteret. Vær imidlertid oppmerksom på at fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.

For ytterligere detaljer om denne studieretningen og progresjonskrav, se gjeldende studieplan/fagplan.

Etter å ha fullført utdanningen kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Samtidig er denne utdanningen så allsidig at den også gir grunnlag for mange andre, spennende jobber. Opplæring skjer også på andre arenaer enn i skolen, som i store organisasjoner eller i voksenopplæringen, og her vil lektorer være attraktive. Du kan også finne jobber innenfor forskning, administrasjon og skoleledelse. I et stadig mer internasjonalt samfunn, vil kompetanse som kombinerer språkbeherskelse med formell formidlingskunnskap være etterspurt - dette gjelder ikke minst i et eksportrettet næringsliv.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Studieretning engelsk (fag 1) med historie, matematikk, nordisk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2 har følgende oppbygning:

1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
Fag 2
Fag 2
Fag 2
4. sem (vår)
Fag 2

10 dager
Fag 2
Fag 2
5. sem (høst)
PFF-20XX Didaktikk fag 2
35 dager
6. sem (vår)
ENG-2000-emne i språk eller litteratur
Fordypningsoppgave (10 stp)
eller
7. sem (høst)
ENG-3000-emne i språk eller litteratur

eller utveksling
ENG-3000-emne i språk eller litteratur

eller utveksling
ENG-3000-emne i språk eller litteratur

eller utveksling
8. sem (vår)
PFF-30XX Didaktikk i fag 2
40 dager
9. sem (høst)
ENG-3000-emne i språk eller litteratur

5 dager (siste kull som tar dette emner er kull 2020)
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
Masteroppgaven (40 stp)
eller
10. sem (vår)
forts.
Masteroppgaven (40 stp)
eller
Studieretning engelsk (fag 1) med nordsamisk som morsmål, russisk, spansk eller tysk som fag 2 har følgende oppbygning:
1. semester (høst)
10 dager
2. semester (vår)
Fag 2
Fag 2
Fag 2
3. semester (høst)
Fag 2
Fag 2
Fag 2
4. semester (vår)

10 dager
5. semester (høst)
PFF-20XX Didaktikk fag 2
35 dager)
6. semester (vår)
ENG-2000-emne i språk eller litteratur
Fordypningsoppgave (10 stp)
eller
7. semester (høst)
ENG-3000-emne i språk eller litteratur

eller utveksling
ENG-3000-emne i språk eller litteratur

eller utveksling
ENG-3000-emne i språk eller litteratur

eller utveksling
8. semester (vår)
PFF-30XX Didaktikk i fag 2
40 dager
9. semester (høst)
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
5 dager (siste kull som tar dette emner er kull 2020)
ENG-3000-emne i språk eller litteratur
Masteroppgaven (40 stp)
eller
10. semester (vår)
forts.
Masteroppgaven (40 stp)
eller
Merk: Fordelingen mellom emner i språk og emner i litteratur/kultur på 2000- og 3000-nivå skal være lik: tre emner i språk og tre emner i litteratur. Fordypningsoppgaven og mastergradsoppgaven kommer i tillegg.

Opptak til studiet reguleres av Forskrift om opptak til høgre utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. I tillegg må du dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer)
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Anbefalte forkunnskaper i språk:
Studenter som ønsker å ta engelsk bør ha forkunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3. Studenter som ønsker å ta russisk, spansk og tysk bør ha forkunnskaper tilsvarende Vg2.

NB! Dersom du ønsker å ta matematikk som fag 2 i kombinasjon med ett av fagene nordisk, engelsk eller sosiologi som fag 1 på lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13, må du også oppfylle tilleggskravene for lektor i realfag trinn 8-13 (LÆREA2):
Generell studiekompetanse og i tillegg:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten Fysikk 1 + 2 eller Kjemi 1 + 2 eller Biologi 1 + 2 eller Informasjonsteknologi 1 + 2 eller Geofag 1 + 2 eller Teknologi og forskningslære 1 + 2

Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole.

Studiet er adgangsregulert. Studieplasser totalt: 100 (Høsten 2020 kom alle kvalifiserte søkere inn.)

Det er ikke mulig så søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Politiattest og skikkethetsvurdering
Søkere som tas opp på utdanningen, må legge frem politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høgre utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Innpassing

Studenter som er tatt opp på utdanningen, kan søke innpassing av relevante emner med bestått eksamen. Innpassing kan gis under forutsetning av at alle krav til progresjon og emner tilfredsstilles. Innpassing av emner vil nødvendigvis ikke føre til en reduksjon av studietiden. Fordypningsoppgaver som skal innpasses må vurderes opp mot kravet for bestått for tilsvarende oppgaver som inngår i lektorutdanninga.

Studentene skal gjennom utdanningen få erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte temaer
 • Individuelle faglitteraturstudier knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekt
 • Ulike tekstproduksjoner og oppgaveskriving som metode for læring herunder også fordypningsoppgave og masteroppgave
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer
 • Praksis
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med respons
 • Ulike andre aktiviteter i grupper

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, semesteroppgave, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen og mastergradsoppgave. Det gis bokstavkarakteren A - F (F er ikke bestått) eller bestått/ikke bestått. Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager. Du møter elever både i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Gjennom praksis blir du kjent med de krav og utfordringer det innebærer å jobbe som lærer. Du skal prøve ut, bearbeide og utvikle dine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Under praksis får du oppfølging av lærere ved universitetet og lærere fra skolen du har praksis ved. Din praksis skal ha en tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den andre.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at du kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må du slutte på lektorutdanningen.

Praksis er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi mulighet for en forskerkarriere.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Studieretning engelsk legger til rette for utveksling i sjuende semester. Du tar tilsvarende masteremner i engelsk (på til sammen 30 studiepoeng) ved et universitet som UiT har utvekslingsavtale med. Engelsk har egne avtaler, og det anbefales at studentene bruker disse, blant annet:

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt. Informasjon om søknadsprosessen, frister, og stipendmuligheter finner du på universitetets nettsider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling, ta kontakt med utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

En to-ukers studietur til the Norwegian Study Centre (NSC), York (England), inngår også i utdanningen i løpet av første studieår (i vårsemesteret), som del av emnet ENG-1110 Introduction to British Studies.

Studiested Land
University of Limerick Irland
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du