Studieretning:

Nevrologisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Fysioterapi - master
Foto: Marius Lund
Foto: Marius Lund
Studieretning:

Nevrologisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Fysioterapi - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
1. mars 2025
Søking og opptak
Slik søker du

Nevrologisk fysioterapi fysioterapi - master skal kvalifisere studentene til spesialisert klinisk kompetanse i utredning og behandling av pasienter med medfødt eller ervervet skade eller sykdom i sentralnervesystemet. Studiet inkluderer også noe patologi knyttet til perifere nervebaner og muskelsykdommer.

Studentene kan velge fordypning i enten nevrologisk fysioterapi til voksen eller nevrologisk fysioterapi til barn. Valg av fordypningsemne gjøres allerede ved søknad om opptak, jamfør opptakskrav. Minstekravet til antall kvalifiserte søkere for at en fordypningsdel skal gjennomføres er seks studenter

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: studie-hf-iho@hjelp.uit.no
Telefon: 776 60770

Anja Margrete Davis Norbye

Førsteamanuensis i helsevitenskap

  • Campus: Tromsø

Studieretningen vektlegger utvikling av spesialisert klinisk og akademisk kompetanse i nevrologisk fysioterapi. Utdanningen retter seg mot fysioterapi til personer med medfødt eller ervervet skade eller sykdom i sentralnervesystemet, men inkluderer også noe patologi knyttet til perifere nervebaner og muskelsykdommer.

I studiet vektlegges avansert handlingskompetanse i undersøkelse, vurdering og behandling av personer med nevrologisk betingete funksjonsproblemer av ulik alvorlighetsgrad, samt aktualisering av egen fagutøvelse i tverrfaglig samarbeid og koordinerte pasientforløp. Avansert handlingskompetanse innebærer detaljert og systematisert bevegelsesanalyse, individualisering, vektlegging av aktiv deltakelse og brukermedvirkning samt håndterings- og kommunikasjonsferdigheter for optimalisering av pasientens bevegelsesutførelse, funksjon og mestring på kort og lang sikt. Disse ferdighetene integreres i klinisk resonnering sammen med overordnet teoretisk forståelse av kroppen som utfylles med nevro- og bevegelsesvitenskap samt oppdatert forskning innen nevrologisk fysioterapi.

Overordnet teoretisk ramme er forståelsen av kroppen som sentrum for erfaring og uttrykk samtidig som kroppen er en biologisk organisme og et biomekanisk system. Dette innebærer at nevrologisk betingede dysfunksjoner i sansing, bevegelse og persepsjon ikke kun forstås biomedisinsk, men også omfatter kroppen som erfarende, handlende og uttrykksfullt subjekt. Denne teoretiske rammen komplementeres med naturvitenskapelig og sosiokulturell teori, som sammen integreres i den kliniske og akademiske kunnskapsoppbyggingen.

Avansert handlingskompetanse innebærer detaljert og systematisert bevegelsesanalyse, individualisering, vektlegging av aktiv deltakelse og brukermedvirkning samt håndterings- og kommunikasjonsferdigheter for optimalisering av pasientens bevegelsesutførelse, funksjon og mestring på kort og lang sikt. Disse ferdighetene integreres i klinisk resonnering sammen med overordnet teoretisk forståelse av kroppen som utfylles med nevro- og bevegelsesvitenskap samt oppdatert forskning innen nevrologisk fysioterapi. Utdanningen retter seg i hovedsak mot fysioterapi til personer med ervervet skade eller sykdom i sentralnervesystemet, men inkluderer også patologi i de perifere nervebaner, muskelsykdommer og medfødte skader. I fjerde semester kan studentene velge enten fordypning nevrologisk fysioterapi ved akutte- og komplekse problemstillinger hos voksne eller fordypning nevrologisk fysioterapi til barn.

Fullført master i fysioterapi, studieretning nevrologisk fysioterapi gir spesialisert kompetanse i undersøkelse, vurdering og behandling av personer med et bredt spekter av funksjonsproblemer på bakgrunn av nevrologiske og nevromuskulære årsaksforhold og hvordan denne fagutøvelsen inngår i det totale helsetjenestetilbudet. Utdanningen gir akademisk kompetanse av betydning for nytenking og videreutvikling av fysioterapifaglige helsetjenester

Se studieplanen under for info om oppbygging av studiet.Bachelorgrad med fordypning i fysioterapi, samt autorisasjon som fysioterapeut.

Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsmålene for ett studieår er 1000 – 1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må studentene forvente å arbeide cirka 25 timer i uken med studiene, inkl. forelesninger, seminarer, selvstudium og praksisstudier.

Praksisstudiene har som overordnet målsetting å bidra til at studentene når studiets læringsutbytter i de fagspesifikke emnene HEL-3222 Nevrologisk fysioterapi og HEL-3228 Nevrologisk fysioterapi til barn / HEL-3229 Nevrologisk fysioterapi til voksne. Gjennom praksis vil studentene få erfaringer for å utvikle avansert nevrologisk fysioterapi til personer med et bredt spekter av nevrologiske lidelser samt anvende denne kompetansen i aktuelle tverrprofesjonelle sammenhenger. Med utgangspunkt i pasientenes behov og ressurser, skal ulike tilnærminger og metoder anvendes i det kliniske arbeidet. Ulike teoretiske perspektiver er utgangspunkt for praksis og refleksjon over egen praksis. Praksisstudier gjennomføres i hovedsak på studentens egen arbeidsplass. Praksis starter i første semester og fortsetter gjennom studiet frem til klinisk eksamen på slutten av fjerde semester. I løpet studiet kan studentene heve offentlig refusjon for fysioterapi fra HELFO i samsvar med til enhver tid Studieplan master i fysioterapi – kull 2022 9 gjeldende avtale.

Krav til praksis:

  • Gjennomføre minst 300 konsultasjoner (undersøkelse, behandling, tverrfaglige møter eller konsultasjoner) knyttet til emne HEL-3222 og minst 300 konsultasjoner knyttet til HEL-3228 eller HEL-3229.Totalt minimum 600 konsultasjoner.
  • Ha 80 timer praksisveiledning i løpet av de fire første semesterene. Veiledningstimene kan dels gjennomføres som gruppeveiledning, dels som individuell veiledning.
  • Gjennomføre spesifikke arbeidskrav knyttet til praksis beskrevet i de fagspesifikke emnene.

Veiledning:

For å sikre at studentene tilegner seg nødvendig klinisk kompetanse får de veiledning. Veiledere skal ha spesialkompetanse i nevrologisk fysioterapi, fortrinnsvis med relevant mastergrad. I tillegg er det ønskelig at veiledere innehar pedagogisk kompetanse. Studentene foreslår veiledere og UiT inngår avtaler med veiledere. En veiledningskontrakt opprettes mellom veileder og student.

Les mer om praksis her

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Studiested Land
Lusaka Apex Medical University Zambia