Studieretning:

Nevrologisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Fysioterapi - master
Studieretning:

Nevrologisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Fysioterapi - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Neste opptak gjennomføres våren 2022, med oppstart i august 2022. Det tas forbehold om mulige endringer.
Søking og opptak
Slik søker du

Spørsmål om studiet

IMG-0156.jpg-sørvoll.jpg
Sørvoll, Marit

Førsteamanuensis


Lars Øie

Studieleder for masterprogrammene i helsefag


Avansert handlingskompetanse innebærer detaljert og systematisert bevegelsesanalyse, individualisering, vektlegging av aktiv deltakelse og brukermedvirkning samt håndterings- og kommunikasjonsferdigheter for optimalisering av pasientens bevegelsesutførelse, funksjon og mestring på kort og lang sikt. Disse ferdighetene integreres i klinisk resonnering sammen med overordnet teoretisk forståelse av kroppen som utfylles med nevro- og bevegelsesvitenskap samt oppdatert forskning innen nevrologisk fysioterapi. Utdanningen retter seg i hovedsak mot fysioterapi til personer med ervervet skade eller sykdom i sentralnervesystemet, men inkluderer også patologi i de perifere nervebaner, muskelsykdommer og medfødte skader. I fjerde semester kan studentene velge enten fordypning nevrologisk fysioterapi ved akutte- og komplekse problemstillinger hos voksne eller fordypning nevrologisk fysioterapi til barn.

Fullført master i fysioterapi, studieretning nevrologisk fysioterapi gir spesialisert kompetanse i undersøkelse, vurdering og behandling av personer med et bredt spekter av funksjonsproblemer på bakgrunn av nevrologiske og nevromuskulære årsaksforhold og hvordan denne fagutøvelsen inngår i det totale helsetjenestetilbudet. Utdanningen gir akademisk kompetanse av betydning for nytenking og videreutvikling av fysioterapifaglige helsetjenester.

Bachelorgrad med fordypning i fysioterapi, samt autorisasjon som fysioterapeut.

Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsmålene for ett studieår er 1000 – 1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må studentene forvente å arbeide cirka 25 timer i uken med studiene, inkl. forelesninger, seminarer, selvstudium og praksisstudier.

Praksisstudiene har som overordnet målsetting å bidra til at studentene når studiets læringsutbytter først og fremst i de fagspesifikke emnene: HEL-3220 Nevrologisk fysioterapi del I, HEL-3280 Nevrologisk fysioterapi del II og enten HEL-32xx Fordyponing i Nevrologisk fysioterapi, voksne eller HEL-32xy Fordypning i nevrologisk fysioterapi, barn. Gjennom praksis vil studentene få erfaringer for å utvikle avansert nevrologisk fysioterapi til personer med et bredt spekter av nevrologiske lidelser samt anvende denne kompetansen i aktuelle tverrprofesjonelle sammenhenger. Med utgangspunkt i pasientenes behov og ressurser, skal ulike tilnærminger og metoder anvendes i det kliniske arbeidet. Ulike teoretiske perspektiver er utgangspunkt for praksis og refleksjon over egen praksis. Praksisstudier gjennomføres i hovedsak på studentens egen arbeidsplass. I emnene Nevrologisk fysioterapi del I og II, må studentene ha tilgang på pasienter over 13 år. I tillegg kan studenten arbeide med pasienter i alderen 0-12. I fordypningsemne Nevrologisk fysioterapi, voksne, må studentene må ha tilgang til voksne pasienter med akutte/ komplekse sykdomsforløp. I fordypningsemne nevrologisk fysioterapi barn må studentene ha tilgang til barn 0-7 år. Praksis starter i første semester og fortsetter gjennom studiet frem til klinisk eksamen på slutten av fjerde semester. I løpet studiet kan studentene heve offentlig refusjon for fysioterapi fra HELFO i samsvar med til enhver tid gjeldende avtale.

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Foreløpig ikke tilgjengelig
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Neste opptak gjennomføres våren 2022, med oppstart i august 2022. Det tas forbehold om mulige endringer.
Søking og opptak
Slik søker du