Integrert bygningsteknologi, sivilingeniør - master

Varighet: 2 År

Integrert bygningsteknologi, sivilingeniør - master

Varighet: 2 År

Studiested
Narvik
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Studiet i integrert bygningsteknologi legger vekt på prosjektering, forvaltning og drift av bygninger, samt energibruk og inneklima. Du får kunnskap om bygg- og installasjonstekniske fagområder samt forvaltning av bygninger. Studiet gir også god innsikt i prosjektarbeid, ledelse, bygningsmaterialer byggeteknikk, VVS og energiteknikk, brannteknikk, og inneklima.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Svein-Erik Sveen

Førsteamanuensis

 • Telefon: +4776966247
 • Campus: Narvik

Riise, Raymond

Førsteamanuensis

 • Telefon: +4776966297
 • Campus: Narvik

Se video

Du finner mer informasjon her

Studiet Integrert Bygningsteknologi gir kunnskap om samspillet mellom byggetekniske og installasjonstekniske fagområder, samt forvaltning drift og vedlikehold av bygninger. Emnesammensetningen er slik at studentene får en passende mengde grunnlagsemner og spesialemner.

For å kunne forstå en byggeprosess, være i stand til å analysere og løse problemstillinger, samt lede og koordinere ulike prosjekter, er det nødvendig med god kompetanse om de fagområder, grensesnitt og mekanismer som har betydning for dette. Integrert Bygningsteknologi (IB) gir en helhetsforståelse for prosjektering, byggeprosess samt drift og vedlikehold. Det fokuseres i stor grad på tekniske løsninger for å oppnå godt inneklima og lavt energibruk. For å sikre at studenten gis nødvendig kunnskap til å finne riktige og optimaliserte løsninger, er studiet bygget opp av en rekke fagspesifikke emner. Samlet gir disse den kompetanse som er nødvendig.

Før studenten går i gang med de ulike studieretningsfagene, sikres påkrevd basiskunnskap ved at matematiske fag og fysisk emner som varmelære og strømningslære kompletterer det grunnlag som studenten har fra bachelorutdanningen. Eksempler kan være fysiske lover for varme og massetransport i bygningsdeler, statiske og dynamiske prosesser i bygningskonstruksjoner, strømningslære for fluider i rør og kanaler. Dette gir studenten en solid plattform for studiet.

En kandidat med fullført og bestått studie skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha kunnskaper om bygg og tekniske installasjoner i bygg med spesielle kunnskaper om samspillet mellom bygningskroppen og de tekniske installasjonene med tanke på inneklima, energibruk og drift av bygg.
 • ha inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder innen fagområdet Integrert bygningsteknologi.
 • ha innsikt i fagområdet på en slik måte at det er mulig å anvende tilegnet kunnskap innen nye områder innen fagområdet integrert bygningsteknologi.
 • ha tilstrekkelig med kunnskaper innen fagområdet til å kunne analysere faglige problemstillinger basert på historisk utvikling av fagområdet og nyere teknologi.

Ferdigheter

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne analysere eksisterende teorier og metoder innen fagområdet integrert bygningsteknologi og benytte disse til selvstendig arbeid med teoretisk og praktisk problemløsning innen fagområdet.
 • kunne benytte relevante metoder innen fagområdet integrert bygningsteknologi til arbeid og forskning på en selvstendig måte.
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innen fagområdet integrert bygningsteknologi og bruke disse til faglige resonnement.
 • kunne gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og eller utviklingsprosjekt under veiledning på en forskningsetisk korrekt måte.

Generell kompetanse

Etter fullført studium skal studenten:

 • kunne analysere ulike problemstillinger innen fag og forskning for fagområdet.
 • kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter på nye områder innen fagområdet for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som går ut over normal vanskelighetsgrad.
 • kunne formidle avansert og omfattende selvstendig arbeid innenfor fagområdets uttrykksform.
 • kunne kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og allmennheten.
 • kunne være med i innovasjonsprosesser ved å bidra med nytenking inne fagområdet integrert bygningsteknologi.

 • Prosjektering og prosjektledelse hos rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører innenfor byggeteknikk, VVS, energiteknikk og innemiljø.
 • Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg.
 • Forskning og utvikling.

Det er krav om:

Bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk og VVS/energiteknikk eller tilsvarende. Søkere med andre fagkombinasjoner (energi og miljø, brann, etc) vurderes særskilt. I tillegg er det krav om:

- minst 25 studiepoeng i matematikk (tilsv. Matematikk 1, 2 og 3)
- 5 studiepoeng statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag,
- 7,5 studiepoeng fysikk på høyere nivå.

I de fleste bachelorgrader i ingeniørfag må du ta valgemner innen realfag for å kvalifiserer til master. Ved UiT i Narvik kan følgende emne velges: TEK-2800 (Matematikk 3) og TEK-2801 (Fysikk 2)

Noen av kursene på bachelor ingeniør har en viss mengde fysikk inkludert i emnene som kan aksepteres. Emner fra Bachelor bygg ved UiT med innhold av fysikk som kan godkjennes: Se vedlegg til studieplanen for mer informasjon.

 

Du finner mer informasjon her

Arbeidsformer

De fleste fagene er basert på tradisjonell klasseromsundervisning, og løsning av individuelle øvingsoppgaver, samt laboratorieøvinger. Øvingsoppgaver kan være frivillige eller obligatoriske. Det henvises til emnebeskrivelser for mer informasjon. I tillegg benyttes også læring gjennom prosjektarbeid. Prosjektgruppen jobber fram en prosjektrapport som presenteres for faglærer, sensor og eventuelt medstudenter. Slike prosjektoppgaver kan være basert på laboratorieforsøk, prosjekteringsoppgaver eller lignende. Enkelte fag er i sin helhet basert på prosjektoppgave med noe veiledning fra faglærere.

Studiet avsluttes med en hovedoppgave (30 studiepoeng). Her jobber studenten selvstendig (eller i særlige tilfeller i gruppe på maks 2) fram en prosjektrapport under veiledning av veileder og eventuell ekstern bedrift. Det er ikke uvanlig å gjennomføre hovedoppgaven hos bedrift utenfor UiT.

Instituttet har til enhver tid en rekke løpende forskningsprosjekt. Den enkelte emneansvarlige forsøker i så stor grad som mulig å nyttiggjøre seg sine forskningsresultater i undervisningen. I den grad det er mulig forsøkes det også å tilby hovedoppgaver til studentene i pågående forskningsprosjekt.

Vurderingsformer

Gjennom studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer i de ulike emnene, alt etter hva emneansvarlig velger. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen som hoved vurderingsform. I tillegg til skriftlig individuell eksamen benyttes ofte obligatoriske innleveringer/prosjekter (individuelle eller i gruppe) som en del av den endelig karakteren eller som arbeidskrav. Enkelte emner er rene prosjekter hvor karakter fastsettes etter sluttrapporten med eventuell presentasjon.

Nærmere informasjon om de enkelte emners vurderingsform finnes i emnebeskrivelsene.

Norsk og engelsk. Hovedspråket i studiet er norsk, men enkelte emner gjennomføres i sin helhet på engelsk (både undervisning og eksamen).

Kvalifiserer for opptak til PhD-studier.

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Det vil fremgå av vitnemålet.

Studiested
Narvik
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du