Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 år

Foto: Kjell-Petter Hetland
Foto: Kjell-Petter Hetland

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker.

Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere. Som grunnskolelærer for 1.-7. trinn blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Du blir en god rollemodell og motivator for de yngste elevene.

På vår nye campus i studentbyen Tromsø utdanner vi profesjonelle, trygge lærere orientert mot fremtidens samfunn. Som student hos oss får du variert praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Vil du være med?

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Informasjon om studiestart

Fordeler med å velge grunnskolelærerutdanning

  • Tar du grunnskolelærerutdanning vil du få en startlønn på minst 592 000 kroner i året.
  • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt!
    Les om betingelsene her
  • Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt ytterligere.
  • Som erfaren lektor kan du tjene over 700 000 kroner i året.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg til disse velger du to andre undervisningsfag; fag 3 og fag 4. Som fag 3 kan du velge engelsk eller samfunnfag, og som fag 4 ett av fagene kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag eller KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). Har du nordsamisk som på morsmålsnivå, kan du ta samisk som fag 4 og få undervisningskompetanse i samisk for barneskolen.

Studiet avsluttes med en masteroppgave og avhengig av fordypning kan du velge blant følgende masterfag: begynneropplæring, engelsk, matematikk, norsk og samfunnsfag.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Som utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg en solid kompetanse i hvordan du best mulig kan lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du har fått kompetanse i å opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring i lesing, skriving og regning, og gjennom mye praksis har du fått du god trening i lærerrollen.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du kan forstå og ta i bruk relevant forskning, og du kan være med på å videreutvikle skolen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du blir en god lærer!

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Obligatoriske fag i grunnskolelærerutdanning 1-7 er norsk, matematikk, FoU, samt pedagogikk og elevkunnskap. For mer informasjon om de enkelte emner les studieplanen som er vedlagt. 

Samisk i grunnskolelærerutdanning 1-7For å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

  • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER
  • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge fram politiattest

Suppleringsopptak
Rammeplanen til lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4.studieår. Ved søknad om opptak til 4.studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3113.

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:

  • karakterutskrift
  • dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist 15. april

Studieplan for utdanningen med emnebeskrivelser finner du nederst på nettsiden.

Studiet er adgangsbegrenset med 40 studieplasser.

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det er ukentlig undervisning på campus Tromsø. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet noe som forutsetter at du stiller særlig godt forberedt til all undervisning. Det stilles krav til oppmøte i undervisning og praksis, og det forventes jevn og høy arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg blir det lagt vekt på at alle får erfaring med arbeidsformer som benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamensformene vil variere mellom praktisk eksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen, , skoleeksamen, FoU-oppgaver (forskning og utvikling) og masteroppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår, og i løpet av utdanningen gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Du får veiledning i praksisperioden slik at du kan utvikle deg og bli trygg som lærer. Det legges opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og gradvis får mer ansvar for å planlegge og gjennomføre egen undervisning. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Fjerde studieår kan du gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. Da får du mulighet til å få oppleve skolehverdagen i et annet land.

Les mer om praksis her

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Master i grunnskolelærerutdanning tilrettelegger for utvekslingssemester 4. studieår (8. semester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter med mer finner du på universitetets sider om utveksling. Mer detaljert informasjon om utveksling/utenlandsopphold vil bli gitt 3. studieår.

Andre studier du kanskje vil like

Barnehagelærer - bachelor
Barnehagelærer - bachelor ( Tromsø )

Bli med på reisen mot å forme fremtiden til våre minste og søk i dag!

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master ( Tromsø )

Grunnskolelærer i 5.-10. er synonymt med å være god rollemodell og faglig fordypning