Vann- og avløpsteknologi

Som master/sivilingeniør innen vann- og avløpsteknologi vil du ta del i fremtiden ved å utvikle infrastruktur som setter rent vann, klima, miljø, og bærekraft høyt.

Studiet tar sikte på å gi deg en grundig teoretisk og praktisk utdanning som sivilingeniører med de ferdigheter og kunnskaper som behøves for å håndtere utfordringer innen vann- og avløpsteknologi. Studiet har fokus på dimensjonering, tekniske og driftsmessige løsninger, samt vannsikkerhetsrelaterte spørsmål. Studiet gir deg også innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder gjennom analyser og presentasjoner av publiserte forskningsartikler, samt gjennom arbeid med egne artikler.

Hvorfor studere vann- og avløpsteknologi?

Klimaendringer og et stadig aldrende vann- og avløpsnettverk over hele landet, bidrar til mange spennende utfordringer innen vann- og avløpsteknologi. Det kommunale investeringsbehov alene er i Norge alene estimert til 280 milliarder frem til 2040. Håndteringen av den kraftige økningen i mengden overflatevann som følge av klimaendringene, sammen med utvikling av ny teknologi for å løse disse utfordringene, er eksempler på hvorfor du bør studere vann- og avløpsteknologi.

Studiet tar sikte på å gi deg en grundig teoretisk og praktisk utdanning som sivilingeniører med de ferdigheter og kunnskaper som behøves for å håndtere utfordringer innen vann- og avløpsteknologi. Studiet har fokus på dimensjonering, tekniske og driftsmessige løsninger, samt vannsikkerhetsrelaterte spørsmål. Studiet gir deg også innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder gjennom analyser og presentasjoner av publiserte forskningsartikler, samt gjennom arbeid med egne artikler og prosjekter.
Som master/sivilingeniør innen vann- og avløpsteknologi vil du ta del i fremtiden ved å utvikle infrastruktur som setter rent vann, klima, miljø, og bærekraft høyt.
Studiet tilbys med en fast plan. Alle emner som inngår i studiet er obligatoriske emner. Studiet er et heltidsstudium ved UiT Narvik (ikke nettbasert). Deler av studiet er fagkombinasjoner som er felles med studieretningen Integrert Bygningsteknologi (IB) markert med grått i tabell «Oppbygging av studiet nede på siden.

Hvilke jobbmuligheter har du?

Som sivilingeniør innen VA teknikk har du muligheter for spennende jobber over hele landet. Både innen privat og offentlig sektor.

  • Byggherrer og eiere av infrastruktur som kommuner, fylker, eiendomsselskaper og Statens Vegvesen
  • Produsenter og leverandører av produkter som rør, kummer, sluser, pumper, drikkevannsbassenger,
  • Rådgivende ingeniørselskaper
  • Entreprenører som står for selve byggingen og maskinarbeidet. Ingeniørarbeidet utgjør for mange av disse en viktig del
  • Universiteter som lærer, Doktorgradsstipendiat

 

Til sammen består den samlede bygg- og anleggsnæringen av rundt 60.000 virksomheter i Norge med 250.000 ansatte, og omsetter for 600 milliarder kroner pr. år.

Den stadig voksende og veldig spennende, havbruksnæringen har også mange interessante arbeidsoppgaver for studenter fra bygg- og miljøstudiet. Energioptimale løsninger, valg av bærekraftige materialer på land og i sjø, og vann- og avløpssystemer som sikrer produktkvalitet og fiskehelse.  

Bildet under viser virksomheter som kandidater ved bygg og milølinjen har gjennomført masteroppgaver for. Bedriftene er eksempler på arbeidsgivere der mange ferdig utdannende kandidater fra studie er ansatt. Sivilingeniørutdanningen i Narvik har et utstrakt samarbeide med et bredt spekter av aktuelt næringsliv.

Hva handler studiet om og hva lærer du?

Med avanserte beregnings- og simuleringsverktøy lærer du hvordan vann og avløpstekniske anlegg skal konstrueres og bygges effektivt og iht. gjeldende krav og regler. Riktige materialer må velges for å sikre lang levetid og minimalisere driftskostnader. Studieretningen fokuserer på bærekraft og sirkulærøkonomi i vann og avløpsteknikk.

Studiet gir deg omfattende forståelse og kunnskap om planlegging, dimensjonering, bygging og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, gjennomføring av tiltak for rensing av drikkevann og avløpsvann, samt håndtering av vanntransportsystemer. Studieretningen vann- og avløpsteknologi gir deg inngående kompetanse innen forståelse av lover, regelverk og rammebetingelser, vannføringssystemer, drikkevannskilder som grunnvann, innsjøer og elver, vanninntak systemer, rensing av og krav til drikkevann, og drikkevannsforsyningsnettverk med tilhørende utstyr.

Før du går i gang med de ulike studieretningsfagene, sikres påkrevd basiskunnskap ved at matematiske fag og fysikkemner som varmelære og strømningslære kompletterer det grunnlag som du har fra bachelorutdanningen. Eksempler kan være fysiske lover for varme og massetransport i bygningsdeler, statiske og dynamiske prosesser i bygningskonstruksjoner, strømningslære for fluider i rør og kanaler. Dette gir deg som student en solid plattform for den studieretningen du velger.

Opptakskrav Vann- og avløpsteknologi

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk eller VVS-/energiteknikk Søkere med andre fagkombinasjoner (energi og miljø, brann, etc.) vurderes særskilt.

For studieretning Vann- og avløpsteknologi gjelder kravet om faglig fordypning innen byggfag, vann- og avløpteknikk, anleggsteknikk og VVS. Søkere med andre fordypninger kan tas opp etter særskilt vurdering. Det anbefales grunnleggende kunnskaper om vann- og avløpsteknikk.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på

25 studiepoeng innen matematikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3) 5 studiepoeng i statistikk/sannsynlighetsregning 7,5 studiepoeng fysikk i hht. rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag.
Kravet til fysikk kan dekkes av 7,5 studiepoeng i fysikk, bygningsfysikk, fluidmekanikk, termodynamikk og/eller fasthetslære.

Om du ikke har nok matematikk og/eller fysikk for å kvalifisere til siv.ing/master i teknologi, kan du ta ett av disse emnene i første semester ved UiT i Narvik: TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp) og/eller TEK-2801 Fysikk 2 (5 ects)

Undervisning

Studiet bruker blokkbasert undervisning. Det betyr at det undervises i ett emne pr. uke.
Hvert semester er delt inn i to terminer på 15 stp. Et typisk emne på 5 stp har to tildelte undervisningsuker.
I tillegg til seks undervisningsuker pr. termin, er det to selvstudieuker og en eksamensuke i hver termin.

Ansvarlig for siden: Inger Hunstad Karlsen
Sist oppdatert: 23.03.2023

Søknadsfrist: 15. april

Søknadskode 4606 - UiTs søknadsweb

Her finner du mer informasjon om søking og opptak

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Det vil fremgå av vitnemålet.

Har du spørsmål du ikke finner svar på her, kan du ta direkte kontakt med:

Eirik Gjerløw
Studieprogramleder for sivilingeniørstudiet Bygg og Miljø
e-post: eirik.gjerlow@uit.no 
Tlf. : +4776966325

Fasil Ejigu Eregeno
Førsteamanuensis
e-post: fasil.e.eregno@uit.no
Mobil: 414 88 518

--------------------

Spørsmål om opptak: admission@hjelp.uit.no