Sykepleie (deltid) - bachelor

Varighet: 4 år

Foto: Stig Brøndbo
Foto: Stig Brøndbo

Sykepleie (deltid) - bachelor

Varighet: 4 År

Studiested
Kautokeino
Søknadsfrist
16. oktober
Søking og opptak
Slik søker du

Háliidatgo šaddat buohccidivššárin earenoamáš gelbbolašvuođain sámegielas ja sámi kultuvrras? Dát oahppu UiT Norgga árktalaš universitehtas addá dutnje dábálaš buohccidivššároahpu, seammásgo oaččut liige máhtu sámi servodatdilálašvuođain ja sámi kultuvrras vai sáhtát buoremusat bargat sámi pasieanttaiguin.

Loga viidáseappot davvisámegillii dáppe

Vil du bli sykepleier med spesialkompetanse i samisk språk og kultur? Dette studiet ved UiT Norges arktiske universitet gir deg utdanning som vanlig sykepleier, samtidig som du får ekstra kunnskap om samiske samfunnsforhold og samisk kultur slik at du kan møte også samiske pasienter på best mulig måte.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: studie-hf-iho@hjelp.uit.no
Telefon: 776 60770

Grete Mehus

Professor i helsevitenskap på IHO,Hammerfest. Forskningsgruppeleder;Rural and Remote Nursing.

 • Campus: Hammerfest


Merk spesielt

For at den samiske befolkningen skal få en likeverdig helse- og sosialtjeneste, må tjenestene ha kunnskap om og kompetanse i samisk språk og kultur på alle nivå. Det er derfor et særlig behov for sykepleiere med samisk språk- og kulturkompetanse.

Nordsamisk vil bli brukt som undervisnings- og eksamensspråk i størst mulig grad, og det kreves språkkunnskaper i nordsamisk. Søkere må minimum ha karakteren 3 i matematikk og norsk, og karakteren i samisk vil telle sammen med karakteren i norsk for å dekke kravet. Les mer under opptakskrav nedenfor.

Studiet starter i januar 2023 med lokale samlinger i Kautokeino. Studiet tilbys i samarbeid med Samisk høgskole, og foregår i deres lokaler.

Samisk høyskole logo

Studiet er praksisnær, profesjonsrettet og kunnskapsbasert og sikrer at studenten utvikler kunnskaper, kompetanse og ferdigheter som danner grunnlag for å utøve sykepleie til mennesker i alle aldre, både enkeltpersoner og grupper. Sykepleierens kompetanse skal sikre likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet, deriblant ivareta samers status som urfolk med fokus på deres rettigheter til språklige og kulturelt tilpassede tjenester.

Studiet er organisert fra det grunnleggende, til det mer kompliserte og sammensatte. Gjennomgående tema som etikk, pasientsikkerhet, kommunikasjon, samhandling og ledelse ivaretas i flere emner, både teoretisk og praktisk, gjennom hele utdanningsforløpet.

Første studieår består av teoretiske og praktiske emner som gir en basisforståelse for menneskekroppen, grunnleggende sykepleie til eldre og ledelse av eget fag.

Andre studieår omfatter sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom, sykdomslære, legemiddelhåndtering og innføring i vitenskapsteori.

Tredje studieår omfatter teori og sykepleieutøvelse til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser.

Fjerde studieår omfatter sykepleiefaglig ledelse, kvalitetssikring og pasientsikkerhet, med vekt på hvordan gode pasientforløp tilrettelegges i behandlingskjeden.

Kunnskaper

Ved endt utdanning skal kandidaten:

 • Ha bred kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon
 • Ha kunnskap om sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelse og innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer
 • Ha bred kunnskap om menneskekroppens anatomi, fysiologi, biokjemi og om de vanligste symptomer, sykdommer, sykdomsforløp, behandling og farmakologi
 • Ha bred kunnskap om mikrobiologiske smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende tiltak
 • Ha kunnskap om samers rettigheter, og forståelse for samenes status som urfolk
 • Ha kunnskap om urfolks helsemessige og sosiale utfordringer nasjonalt og globalt
 • Ha kunnskap om hvordan historiske traumer påvirker helse, og hvordan kulturell trygg praksis utvikles
 • Kunne redegjøre for sykepleieyrket som profesjon, samt reflektere over sykepleierens samfunnsansvar med særskilt fokus på likeverd, inkludering og demokrati både i et minoritets- og majoritetsperspektiv
 • Ha bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie nasjonalt og globalt
 • Ha kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder med innblikk i urfolksmetodologi og om oppdatering av egen fagkunnskap
 • Ha kunnskap om, og forholde seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • Ha kunnskap om samers rettigheter, og forståelse for samenes status som urfolk
 • Ha kunnskap om ledelse, organisering og innovasjonsprosesser i helsetjenesten, og kunne planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med pasienter og pårørende

Ferdigheter

Ved endt utdanning skal kandidaten:

 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kunne treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Kunne anvende faglig og kulturell kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov
 • Kunne identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til individ, miljø og kulturelle forhold, samt dokumentere og iverksette relevante tiltak i forhold til risikofaktorene
 • Kunne fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • Kunne anvende kunnskap om lærings, mestrings- og endringsprosesser i veiledning og undervisning av pasienter og pårørende, studenter og relevant personell
 • Kunne beherske relevant teknologi, faglige verktøy, prosedyrer og kommunikasjonsformer, samt ivareta informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelsen
 • Kunne reflektere og kritisk vurdere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger
 • Kunne anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling for å sikre et koordinert, helhetlig, sammenhengende og kulturelt trygt behandlingsforløp på tvers av virksomheter og nivåer

Generell kompetanse

Ved endt utdanning skal kandidaten:

 • Kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet, kritisk refleksjon og bred kunnskap om personsentrert sykepleie
 • Ha innsikt i hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet
 • Kunne planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet, samt planlegge og lede kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser
 • Kunne redegjøre for samiske samfunnsforhold og for minoritets- og majoritetsperspektiver i møtet mellom pasient og helsevesen
 • Kunne planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk.
 • Kunne vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenestene
 • Kunne diskutere, utveksle argumenter, formidle og skriftliggjøre sykepleiefaglige problemstillinger på et selvstendig grunnlag

Som autorisert sykepleier, har du mange jobbmuligheter innen helsetjeneste i Norge eller internasjonalt. Mange sykepleiere arbeider med behandling og pleie av akutt eller kronisk syke, eller mennesker med psykiske lidelser. Andre velger forebyggende helsearbeid, ledelse, undervisning eller fagutvikling. Du vil kunne jobbe både i offentlig og privat sektor, og er særlig kvalifisert til å jobbe i samiskspråklige områder og med urfolk nasjonalt og internasjonalt. Her er noen av mulighetene:

 • Ambulansetjeneste
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bistandsarbeid
 • Cruiseskip
 • Folkehelse og helseopplysning
 • Forsvaret
 • Helsehus
 • Hjemmesykepleie
 • Legepraksis
 • Oljeplattform
 • Omsorgsbolig
 • Rehabilitering
 • Sykehjem
 • Sykehus

Kravene som er lagt inn i sykepleierutdanningen ved UiT tilfredsstiller rammene som EU har. Dette innebærer at autoriserte sykepleiere utdannet ved UiT kan arbeide i andre land innen EU.

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Søkere må også ha minimum karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer) fra videregående skole.

Merk spesielt: For søkere til dette studiet, vil karakter i samisk telle sammen med karakter i norsk for å dekke kravet. Det kreves også kompetanse i nordsamisk:

 • Nordsamisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring.
 • Vitnemål fra grunnskole som viser nordsamisk som første- eller andrespråk.
 • Bestått 60 studiepoeng eller semesteremne i nordsamisk som morsmål fra universitet eller høgskole.
 • Digital muntlig test av samisk språk gjennomføres for de som ikke kan dokumentere samisk språkkompetanse gjennom vitnemål

Krav til realkompetanse:

 • Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:
 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For sykepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid i barnehage eller innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomisk-administrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Nordsamisk språkkompetanse som skissert over

For opptak til sykepleierutdanning anses hjelpepleiere med autorisasjon, omsorgs-/helsefagarbeidere med fagbrev, helsesekretærer med autorisasjon og søkere med fagskole innenfor helse- og sosialfag å fylle de ovennevnte fagkrav. Karakterkravet i norsk og matematikk gjelder også for realkompetanse: søkere må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). Søkere dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Politiattest:
Søkere som tas opp på sykepleierutdanninga må legge fram politiattest jf. universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Annet:

Studiet er adgangsregulert.

Du kan søke opptak fra og med 1. september. Studiet lyses ut med forbehold om tilstrekkelig antall studenter ved studiestart.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide cirka 30 timer i uken, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. I praksisperioder kan arbeidsinnsatsen omfatte ca. 40 timer, da den foregår på fulltid. Praksisstudiene er obligatoriske og skjer under veiledning. Studentene må regne med å måtte reise vekk hjemmefra i forbindelse med praksis.

I den pedagogiske tilretteleggingen vektlegges læring som prosess, ansvar for egen læring og ulike studentaktiviteter. Samiske tradisjons- og relasjonskunnskaper blir vektlagt. Refleksjon over egen kultur og ulike kulturforståelser blir gjenstand for diskusjon. Lærings- og studieaktiviteter foregår individuelt og kollektivt, med skriftlige, muntlige og praktiske øvelser. Gjennom deltakelse i tilrettelagte læresituasjoner ved studiestedet og i praksisfeltet, får studenten mulighet til å tilegne seg et faglig og personlig grunnlag for utøvelse av profesjonell sykepleie.

E-læring: UiTs digitale læringsplattform benyttes til informasjonsdeling, kommunikasjon med studenter, innleveringer og tilbakemeldinger. Deler av undervisningen kan foregå nettbasert i form av forelesninger, oppgaver eller andre e-læringsressurser.

Studentene vurderes skriftlig og/eller muntlig i forbindelse med undervisning, arbeidskrav, praksisstudier og eksamener. Mer informasjon om eksamen kommer i emnebeskrivelsene.

Praksisstudiene skal gi studenten erfaring med sykepleie som yrke. Læring i praksisfeltet skal bidra til oppøving av praktiske ferdigheter og evne til å implementere fagkunnskaper og arbeide kunnskapsbasert i konkrete situasjoner.

I praksisstudiene møter studentene pasienter og pårørende og får mulighet til å studere ulike fenomener som inngår i sykepleie. De får arbeide med integrering av kunnskap og reflektere over holdninger, verdier og etikk. Studentene får også erfare arbeidsfellesskapet og samhandle tverrprofesjonelt med andre yrkesgrupper.

Gjennom praksisstudiene vil studentene møte pasienter i alle aldre. Studentene får primært erfaring med sykepleie til eldre i sykehjem i første studieår, i hjemmesykepleien og i praksis i siste studieår. Helsefremmende og forebyggende sykepleie til barn gjennomføres som praksisprosjekt i 1. og overgangen til 2. studieår.

Ved praksisrullering deles hvert kull inn i fire grupper. Hver av gruppene fordeles så i praksisemner innen kirurgi, medisin, psykisk helsevern og hjemmesykepleie. Praksisrulleringen gjennomføres i 2. til 6. semester og rulleringene varer i perioder på 8 uker.

Praksis i fordypningsemnet i distriktssykepleie gjennomføres i 7. semester. Det er også en siste 8 ukers praksis i sykepleiefag og ledelse i 8. semester.

Praksisstudiene er veiledet. Det innebærer at en fagansatt ved utdanningen følger opp studentene i samarbeid med sykepleiere i praksisfeltet. Praksisstudiene vurderes til bestått eller ikke bestått.

Praksisstudier og praksisrettet undervisning utgjør i alt 91 studiepoeng og er en integrert del av utdanningen.

Praksisstudiene gjennomføres primært i kommunehelsetjenesten. Ett av emnene inneholder fordypning i distriktssykepleie, og det er mulig å ha praksis i urfolksområder også utenom Norge og via etablerte utvekslingsavtaler. Les mer under utveksling.

Vurdering av praksisstudier
Alle praksisstudiene er obligatoriske og fravær ut over 10 % innebærer at sluttvurdering ikke kan gjennomføres. Dersom praksisperioden vurderes til ikke bestått, kan dette medføre endret studieprogresjon. Dersom praksisperioden vurderes til ikke bestått to ganger, kan studenten fratas studieretten.

Studentene må påregne å gjennomføre praksis andre steder enn ved studiestedet eller sitt hjemsted. Studentene skal inngå i turnusordning gjeldende for praksisstedet.

Les mer om praksis her

Nordsamisk så langt det er mulig. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også bli brukt som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er stort sett norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk vil også bli brukt.

Med bachelor i sykepleie, kan du ta videreutdanning og spesialisere deg. Ved UiT kan du for eksempel ta master i sykepleie, studieretning anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, kreftsykepleie eller operasjonssykepleie. Du kan også bli helsesykepleier (tidligere kalt helsesøster) eller jordmor.

Internasjonalisering er et satsingsområde ved bachelorprogrammet i sykepleie. Studenter kan etter søknad gis mulighet til å gjennomføre deler av sin utdanning i utlandet. Søkeren vurderes ut fra faglige og personlige forutsetninger. Utenlandsopphold skal være ved universiteter eller høgskoler som det er etablert avtaler med.