Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Varighet: 3 År

Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø, Narvik, Harstad, Alta
Søknadsfrist
Fortløpende

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap omfatter vitenskapelige fagretninger som bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjons-, administrasjons- og ledelsesfag og ressursforvaltning.

For å bli ph.d.-student ved BFE-fakultetet, må du enten søke på en stilling som er utlyst, eller være tilsatt ved en ekstern institusjon som finansierer doktorgradsutdanningen.

Spørsmål om studiet
Ingjerd - Branno.png
Nilsen, Ingjerd Gauslaa

Rådgiver, ph.d.-utdanningen


Studiet består av en opplæringsdel (30 stp) samt et forskningsprosjekt som skal resulterer i en avhandling (150 stp).

 

Forskningsprosjektet utgjør hoveddelen i studiet og skjer under veiledning av to eller flere veiledere. Ph.d.-prosjektet er som regel del av et større forskningsprosjekt, og i mange tilfeller vil man også ha støtte fra kollegaer i forskningsmiljøet.

 

Opplæringsdelen består av kurs, og sammensetningen av kurs er individuelt tilpasset. Det er obligatorisk med kurs i vitenskapsteori og etikk, og det anbefales å ta SVF-8600 Vitenskapsteori og etikk (6 stp) for å imøtekomme dette kravet.

Kandidater som har fullført ph.d.-utdanningen i samfunnsvitenskap ved BFE-fakultetet skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap – kandidaten

 • er i kunnskapsfronten innenfor eget fagområde
 • har innsikt i relevante forskningsetiske spørsmål
 • har kunnskap om generell vitenskapsteori, problemstillinger og forskningsmetoder
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av fagspesifikke metoder og prosesser, både i forskning og i faglige utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder og fortolkninger innenfor sitt fagområde

 

Ferdigheter – kandidaten

 • kan utarbeide vitenskapelige publikasjoner og formidle forskningsresultater gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler
 • kan formidle kunnskap og forskningsresultater i et populærvitenskapelig format
 • kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre, forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan analysere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor eget fagområde

 

Generell kompetanse - kandidaten

 • kan treffe beslutninger på faglige og komplekse grunnlag
 • kan utøve sin forskning med faglig integritet og har kompetanse til å lede prosjekter og prosesser i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan jobbe tverrfaglig og se sin forskning i en større og helhetlig kontekst
 • er i stand til å jobbe i internasjonale forskningsmiljø og kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • har kompetanse på ledelse og administrasjon av prosjekter, nettverksbygging og allmenn formidling

Med en doktorgrad fra BFE-fakultetet vil ph.d.-studenten være kvalifisert for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Fullført 3-årig bachelor (180 stp) og 2-årig master (120 stp); eller 5-årig integrert master (300 stp); eller utdanninger av tilsvarende omfang og varighet. For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn anvendes NOKUTs GSU-liste og landdatabase til å vurdere hvorvidt utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning.

De som har gjennomført mastergrad med 90 ECTS, kan kvalifisere seg til opptak ved 30 stp. påbygging av mastergraden. (jf. Retningslinjer for påbygging av 90 studiepoengs mastergrad i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.):

 • Skriftlig avhandling (individuelt arbeid) med omfang 30 studiepoeng med en avsluttende eksamen.
 • En vitenskapelig artikkel/manuskript som enten er publisert, akseptert eller innsendt til vitenskapelig tidsskrift. Arbeidet skal presenteres muntlig i et egnet faglig forum og en ekstern sensor skal bedømme kvalitet og omfang på arbeidet. Arbeidsmengden skal tilsvare 3-4 måneder.
 • Ordinære emner på 3000-nivå.
 • Spesialpensum med studiepoenguttelling lik BFEs utfyllende bestemmelser for ph.d. graden § 15.

 

Karakterer:

 • Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i graden (totalt 120 studiepoeng), eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn hvor vurderingsuttrykket avviker fra det norske karaktersystemet, må karakterene vurderes etter skjønn i det enkelte tilfelle.

 

Utenlandske søkere må dokumentere at de har tilstrekkelige engelskkunnskaper, dvs. tilsvarende generell studiekompetanse. Dette kan dokumenteres på følgende vis:

 • Søkere som har gjennomført et mastergradsprogram med engelsk som undervisningsspråk, og har skrevet masteroppgaven på engelsk får fritak for engelsk-test.
 • Godkjent engelsk test: TOEFL-test > 580, IELTS-test > 6,5 eller tilsvarende
 • Andre unntak som fremkommer av NOKUTs retningslinjer for språkkravet. Søkere som ikke kan dokumentere det, må dokumentere engelskkunnskaper med en godkjent engelsk-test.

Undervisningsformene på ph.d.-kursene varierer, men de vanligste er forelesninger og seminar.

Normalt er undervisnings- og eksamensspråket på doktorgradsemner engelsk, men kan også være norsk.

Ph.d.-avhandlingen skrives normalt på engelsk eller norsk og disputasen skjer på samme språk som avhandlingen er skrevet på.

Prøveforelesningen holdes vanligvis på engelsk, men dersom forholdene tillater det, kan den også holdes på norsk.