Paramedisin - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Paramedisin - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Generell studiekompetanse: 15. april
Realkompetanse: 1.mars
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du ha et krevende og meningsfylt yrke? Studer paramedisin! En paramedisiner (paramedic) jobber med akuttmedisin i ambulansetjenesten, akuttmottak, legevakt og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK, 113) der riktig vurdering av tilstand og rask igangsetting av førstehjelp kan avgjøre liv eller død. Under utdanningen ved UiT, inngår både teoretisk undervisning og realistisk praksis i et høykompetent akuttmedisinsk miljø, slik at du kan gi god behandling ved akutt sykdom og livstruende skader. Yrket krever fysisk og psykisk egnethet, handlekraft og evne til problemløsning. Hvert minutt teller! Er du klar?

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: studie-hf-iho@hjelp.uit.no
Telefon: 776 60770

Ståle Bratland

Studieprogramleder bachelorprogrammet i paramedisin

 • Campus: Tromsø

Informasjon om studiestart

Skal du søke opptak i bachelor i paramedisin må du melde deg opp til fysisk opptaksprøve i perioden 30. april–15. mai.

Trykk HER for å melde deg på fysisk opptaksprøve!

Dette spennende studiet vil gi deg grunnlaget du trenger for å arbeide som en trygg og tydelig paramedisiner, med oppdatert kunnskap og høy grad av handlingskompetanse. Emnene bygger på hverandre og gir faglig progresjon med stigende krav til kompetanse og forståelse av yrkesutøvelsen. For å sikre at studenten skal utvikle tilstrekkelig grunnlag som paramedisiner stilles det krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisningsaktivitet, med maksimum 20% fravær.

I første studieår blir det fokusert på å gi studentene grunnleggende kompetanse innen paramedisin. Felleskurs med andre helsefagstudenter introduserer viktige tema som vitenskapsteori og metode, etikk, helse- og sosialpolitikk og relasjonelle ferdigheter. Kunnskap om det friske og det syke mennesket introduseres gjennom emnene anatomi og fysiologi og sykdomslære. Studentene tilegner seg kompetanse til å håndtere vanlige akuttmedisinske tilstander i Akuttmedisin A. I emnet inngår også traumatologi som gir studentene kunnskap og ferdigheter om håndtering av skadde pasienter, fra småskader til livstruende tilstander. Tematikk knyttes opp mot farmakologi, legemiddelhåndtering og legemiddelregning.

Andre studieår: høstsemesteret er avsatt til praksisstudier, der studentene får praktisere den grunnleggende kompetansen de har tilegnet seg gjennom teori, simulerings- og ferdighetstrening. I emnet inngår praksis i ambulansetjenesten og akuttmottak.

I studiets fjerde semester (vårsemester) introduseres emner som skal gi studentene økt vurderings- og handlingskompetanse i møte med komplekse og spesielle paramedisinske problemstillinger. Gjennom psykisk helse, rus og avhengighet får studentene dypere forståelse for hvordan møte sterke følelsesuttrykk hos mennesker i ulike typer stress og krise. I emnet primærhelsetjeneste og legevaktmedisin blir studentene kjent med kommunehelsetjenesten og får erfaring med helhetlige medisinske pasientforløp i legevakt.

I ambulanseoperativt arbeid lærer studentene innsats knyttet til mer utfordrende og spesielle ambulanseoppdrag. Emnet omhandler blant annet utrykningskjøring, egensikkerhet, innsats ved større hendelser, operativ ledelse, samhandlingstrening og høyrisikosmitte.

Tredje studieår inneholder emnet Akuttmedisin B hvor viktige paramedisinske ferdigheter innen undersøkelse, vurdering og behandling styrkes. I tillegg får studentene kunnskap og ferdighet innen obstetrikk, geriatri og pediatri. I bacheloroppgaven skal studentene fordype seg i aktuelle problemstillinger og viser helhetlig paramedisinsk kompetanse. Studiet avsluttes med praksis, hvor studentene gradvis utvikler mer selvstendighet som paramedisiner i ambulansetjeneste, samt får fordypning innen legevakt, anestesi og psykisk helse

Studiet er organisert i 12 ulike fagemner, 18 veiledede praksisuker i ambulansetjenesten, 18 uker fordypningspraksis i relevante fagområder, samt simuleringsaktiviteter ved UiT. Hvert semester omfatter 30 studiepoeng, og et studieår tilsvarer 60 studiepoeng. Studiet går over 3 år, og gir totalt 180 studiepoeng.

Ved fullført studieprogram skal kandidaten være i stand til å sikre faglig forsvarlig prehospital behandling av pasienter med akutte og kroniske sykdommer samt somatisk og psykiske tilstander. Kandidaten skal selvstendig kunne utvikle egen kompetanse.

Kandidaten har etter fullført studium følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten kan:

 • vurdere sentrale akuttmedisinske tilstander og metoder innen prehospitale emner, samt fagets egenart og plass i samfunnet.
 • vurdere relevante medisinske, og natur- og samfunnsvitenskapelige emner.
 • drøfte relevant forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet.
 • vurdere lovmessige rammer for tjenesteutøvelsen og gjennomføre risikovurdering basert på grunnleggende HMS prinsipper
 • identifisere og ivareta spesielt sårbare pasientgrupper med komplekse helsemessige- og/eller sosiale problemer.
 • redegjøre for organisering, roller/oppgaver og aktører innen redningstjeneste, kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • holde seg faglig oppdatert og utføre faglig forsvarlig paramedisinsk praksis basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • benytte digitale løsninger i tjenesten og i forbindelse med undervisning
 • ivareta pasientens grunnleggende behov og vitale funksjoner ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere pasientbehandlingen.
 • beherske relevante faglige verktøy, teknikker og prosedyrer, samt vurdere og begrense risiko for uønskede hendelser.
 • samhandle tverrprofesjonelt og tverretatlig for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.
 • utøve god kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende og kolleger, herunder også veilede i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • utøve faglig forsvarlig, omsorgsfull og kunnskapsbasert paramedisinsk praksis basert på etisk bevissthet, juridisk- og kritisk refleksjon
 • samhandle med andre yrkesutøvere i redningstjenesten og helsevesenet
 • identifisere behov for forebyggende tiltak
 • vurdere sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og anvende dette i sin tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet
 • identifisere og reflektere over etiske dilemma og utfordringer i praktisk helsearbeid og i det flerkulturelle samfunnet.
 • formulere, analysere og formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og funn/kunnskap/refleksjoner og bistå inn i undervisning/opplæring/veiledning av kolleger, pasienter og samarbeidspartnere.
 • vise evne og vilje til livslang læring og refleksjon over egen faglige utøvelse, og bidra til nytenking, innovasjon og utvikling av kvalitet i helsetjenesten.

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer til å kunne søke autorisasjon som paramedisiner. De fleste med denne utdanninga, jobber i ambulansetjenesten, og samarbeider da gjerne tett med politi, brannvesen, sykepleiere og leger.

En bachelorgrad i paramedisin, gir et godt utgangspunkt for å kunne velge ulike karriereveier innen akuttmedisin, både i det offentlige og det private arbeidsmarkedet. Paramedisinere fins også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land. Her er noen eksempler på arbeidsplasser for paramedisinere:

- Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK, svarer på 113-henvendelser)
- Akuttmottak
-Akuttpsykiatriske institusjoner
-Ambulansetjeneste (bil, båt og som redningsmann på helikopter)
-Forsvaret
-Humanitære organisasjoner
-Legevakt
-Offshore
-Sykehus
-Sprøyterom eller tilsvarende

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse + PREHOS:

 • Førerkort klasse B, senest innen 1.mars i opptaksåret. Dokumentasjon må lastes opp via søknaden din.
 • Bestått fysisk opptaksprøve, inkludert egenerklæring om svømmedyktighet. Egenerklæringsskjema fylles ut og leveres på fysisk opptaksprøve.

Arbeidet som paramedisiner medfører daglig fysiske utfordringer og krever god helse og fysisk egnethet og styrke. Det er derfor krav til bestått fysisk opptaksprøve (se egen beskrivelse). NB! Søkere har selv ansvar for å melde seg opp til fysisk opptaksprøve!

Link til nettportal for påmelding vil være tilgjengelig her på studiesiden. Mer informasjon om fysiske tester og påmelding vil kommer i løpet av første kvartal.

I studiet er det satt av tid til å erverve kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Søkere er i den forbindelse selv ansvarlig for å avklare at de fyller de medisinske kravene for førerkort klasse D.

Det presiseres at en betydelig del av undervisningsmateriellet er engelskspråklig, og studiet krever derfor tilstrekkelige engelskkunnskaper til å bruke engelsk litteratur.

Kvoter
Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak.

Studiet er adgangsregulert: 26 studieplasser (maksimum)

Poenggrenser for tidligere opptak:

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Krav til realkompetanse
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For paramedisin regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Arbeid innen ambulansetjenester anses som spesielt relevant.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

NB! Vitnemål fra disse fagene må følge med for at det skal kunne regnes et karaktersnitt.

Politiattest
Søkere som tas opp til studiet må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven §4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.

Forelesninger, seminar, studiegrupper, skriftlige studieoppgaver, selvstudium, simulering- og ferdighetstrening, og kliniske studier (praksis) er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studiet. Store deler av de anbefalte læremidlene er på engelsk.

Eksamensformer som benyttes er skriftlige skoleeksamener, individuelle hjemmeoppgaver, praktiske tester både på universitet og i klinikk samt skriftlige oppgaver med og uten muntlig høring.

Arbeidskrav
I tillegg til eksamen settes det obligatorisk arbeidskrav som vilkår for å fremstille seg til vurdering/eksamen og/eller gjennomføre praksisstudier. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. I hovedsak gis det to forsøk på arbeidskrav, Arbeidskravene tilknyttet hvert emne fremgår av den enkelte emneplan.

Paramedisinsk praksis er veiledet praksis i ambulansetjeneste og andre relevante praksisplasser i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Praksisen utgjør til sammen 60 studiepoeng og gjennomføres i semester 3. og 6. Tilstedeværelse i praksis utgjør gjennomsnittlig 30 timer pr. uke. Disse skal planlegges i turnus, dvs. de går over både dagtid, kveld og natt. Praksisperiodene vil helt eller delvis foregå utenfor Tromsø.

Les mer om praksis her

Norsk

Med bachelorgrad i paramedisin, kan du også ta videreutdanning og bygge på med en mastergrad innen helsefag eller spesialisere deg innen akuttmedisin.

Studenter kan på grunnlag av søknad gis mulighet til å gjennomføre deler av sin utdanning i utlandet. Søkeren vurderes ut fra faglige og personlige forutsetninger.

Studiested Land
Umeå University Sverige
University of the West of England, Bristol Storbritannia og Nord-Irland