Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø

Årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap gir en grunnleggende innføring i organisering, gjenfinning og formidling av dokumenter. Dokumenter omfatter alt fra papir til datafiler og film. Studiet passer for deg som har en bachelorgrad eller mastergrad og som vil kvalifisere deg for en stilling som bibliotekar.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april.
Søknadskode:186 336
Søk studiet

Informasjonssamfunnets utfordringer har gjort studiet av problemstillinger relatert til dokumenter og informasjon stadig mer relevant og viktig for arbeidslivet. Har du allerede en bachelorgrad eller mastergrad og kombinerer dette med årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap, kan studiet kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner. Studiet passer også for deg som ønsker en innføring i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. I løpet av studiet, i siste semester, har du fem uker obligatorisk praksis.

Etter fullført årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap har du følgende læringsutbytte:

 Kunnskaper:

Du har

  • kunnskap om bibliotek - historisk og i dag - som organisasjon, samfunnsaktør og formidler av kunnskap og kultur
  • kunnskap om sentrale spørsmål, emner, og teknologi i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

 Ferdigheter:

Du kan

  • klassifisere og katalogisere dokumenter etter utvalgte arkiv- og klassifikasjonssystem
  • anvende relevante faglige kunnskaper på teoretiske problemstillinger og i praktisk arbeid innen bibliotek- og informasjonsvirksomhet
  • oppdatere din egen kompetanse på fagfeltet

Kompetanse:

Du kan

  • planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter i tilknytning til praksisfeltet
  • formidle faglige vurderinger skriftlig og muntlig
  • tilpasse virksomheten til brukergruppers behov
  • benytte relevant teori- og forskningsmetode til analyse av informasjonsfaglig virksomhet

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for realkompetansesøkere.

Undervisningen består av forelesninger, seminar, praktiske øvelser og arbeidspraksis.

Du blir prøvd i vurderingsformer som semesteroppgave, 1 uke hjemmeeksamen, muntlig eksamen, 6 timer digital hjemmeeksamen og prosjektoppgave. Disse eksamensformene er valgt for å prøve deg i forskjellig typer kunnskap både relatert til gjengivelse og beskrivelse av teoretiske perspektiver og begreper, og til refleksjon og anvendelse av disse perspektivene på faglige og praktiske problemstillinger. Videre gir det deg en mulighet til å utvikle din skriftlige og muntlige kompetanse, og til å fremstille din kunnskap på ulike måter.

Det blir gitt veiledning ved skriving av semesteroppgave og prosjektoppgave. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett.

Fem uker praksis i vårsemesteret (andre semester).

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Som påbygning til en bachelor- eller mastergrad gir årsstudiet godkjent bibliotekarutdanning. Studiet kan da kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner.
Årsstudiet kan brukes som en del av et bachelorgradsstudium, men det inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Hvis du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i medie- og dokumentasjonsvitenskap på minimum 80 stp, kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i fordypningen i medie- og dokumentasjonsvitenskap.


Kontakt
Geir Greinersen

Grenersen, Geir


Førsteamanuensis
Telefon: 77646555 geir.grenersen@uit.no

andreasvarheim.JPG

Andreas Vårheim


Professor
Telefon: 77645739 Mobil: 41304462 andreas.varheim@uit.no

roswitha_skare.jpg

Skare, Roswitha


Professor
Telefon: 77646318 roswitha.skare@uit.no

Tore Brattli ISK 512x640.jpg

Tore Brattli


Førstelektor
Telefon: 77645468 Mobil: 93 20 86 69 tore.brattli@uit.no

KARI GULDAHL

Guldahl, Kari Torill


Førstekonsulent
Telefon: 77644263 kari.t.guldahl@uit.no

Skip to main content