Bygg og miljø, sivilingeniør - master

Varighet: 2 år

Bygg og miljø, sivilingeniør - master

Varighet: 2 År

Studiested
Narvik
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du være med å forme fremtidens bygg og infrastruktur?

Studieprogrammet Bygg og miljø legger vekt på prosjektering, forvaltning og drift av både eksisterende og ny infrastruktur.

I studieretningen Integrert bygningsteknologi lærer du hvordan bygningskroppen og byggets tekniske installasjoner påvirker energibruken og innemiljøet. Du får også kunnskaper om brann, drift og vedlikehold og klimatilpasning av bygg.

Studieretningen Vann- og avløpsteknologi gir deg kunnskaper om hvordan du prosjektere og forvalter vannforsyning av god kvalitet og etablere en bærekraftig avløpshåndtering.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Riise, Raymond

Instituttleder

 • Telefon: +4776966297
 • Campus: Narvik

Gjerløw, Eirik

Førsteamanuensis

 • Telefon: +4776966325
 • Campus: Narvik


Studieprogrammet har følgende studieretninger:

Før du går i gang med de ulike studieretningsfagene, sikres påkrevd basiskunnskap ved at matematiske fag og fysikkemner som varmelære og strømningslære kompletterer det grunnlag som du har fra bachelorutdanningen. Eksempler kan være fysiske lover for varme og massetransport i bygningsdeler, statiske og dynamiske prosesser i bygningskonstruksjoner, strømningslære for fluider i rør og kanaler. Dette gir deg som student en solid plattform for den studieretningen du velger.

1. Integrert bygningsteknologi
Studiet legger vekt på prosjektering, forvaltning og drift av bygninger, samt energibruk og inneklima. Gjennom studiet får du kunnskap om byggetekniske og installasjonstekniske fagområder samt om forvaltning av bygninger. Studiet gir deg også god innsikt i prosjektarbeid og ledelse innenfor byggeteknikk, VVS og energiteknikk, brannteknikk, innemiljø og enøk.

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse finner du i gjeldende Studieplan.

2. Vann- og avløpsteknologi
Studiet gir deg omfattende forståelse og kunnskap om planlegging, dimensjonering, bygging og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, gjennomføring av tiltak for rensing av drikkevann og avløpsvann, samt håndtering av vanntransportsystemer. Studieretningen vann- og avløpsteknologi gir deg inngående kompetanse innen forståelse av lover, regelverk og rammebetingelser, vannføringssystemer, drikkevannskilder som grunnvann, innsjøer og elver, vanninntak systemer, rensing av og krav til drikkevann, og drikkevannsforsyningsnettverk med tilhørende utstyr.

Detaljert læringsutbyttebeskrivelse finner du i gjeldende Studieplan.

• Prosjektering og prosjektledelse hos rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører innenfor byggeteknikk, VVS, energiteknikk, innemiljø eller VA-teknologi
• Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg
• Planlegging, drift og vedlikehold av VA-anlegg
• Forskning og utvikling
• Offentlig drift og forvaltning

Typiske arbeidstitler for tidligere studenter er:
• Prosjektingeniør
• Prosjektleder
• Konsulent
• Rådgiver
• Byggeleder
• Saksbehandler

Se gjeldende studieplan i pdf-format nedenfor, for utfyllende beskrivelse av oppbygging av studiet.Opptakskrav Integrert bygningsteknologi
Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk eller VVS-/energiteknikk Søkere med andre fagkombinasjoner (energi og miljø, brann, etc.) vurderes særskilt.
Forskrift om opptak til studier ved UiT sier For å bli tatt opp til et mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang stilles det krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.
For studieretningen Integrert bygningsteknologi gjelder kravet om faglig fordypning innen fagområdene bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk eller VVS-/energiteknikk. Søkere med andre fordypninger kan gis opptak etter særskilt vurdering.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på

 • 25 studiepoeng innen matematikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3)
 • 5 studiepoeng i statistikk/sannsynlighetsregning
 • 7,5 studiepoeng fysikk i hht. rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag.
  Kravet til fysikk kan dekkes av 7,5 studiepoeng i fysikk, bygningsfysikk, fluidmekanikk, termodynamikk og/eller fasthetslære.

Om du ikke har nok matematikk og/eller fysikk for å kvalifisere til siv.ing/master i teknologi, kan du ta ett av disse emnene i første semester ved UiT i Narvik: TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp) og/eller TEK-2801 Fysikk 2 (5 ects)

Opptakskrav Vann- og avløpsteknologi
Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag i byggfag, vann- og avløpsteknikk, miljøteknikk, VVS-teknikk eller energiteknologi. Søkere med andre fagkombinasjoner (vannfag, sanitær- og miljøvitenskap, hydrologi / hydraulikk, etc.) vurderes separat.
Forskrift om opptak til studier ved UiT sier For å bli tatt opp til et mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang stilles det krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.
For studieretning Vann- og avløpsteknologi gjelder kravet om faglig fordypning innen byggfag, vann- og avløpteknikk, anleggsteknikk og VVS. Søkere med andre fordypninger kan tas opp etter særskilt vurdering. Det anbefales grunnleggende kunnskaper om vann- og avløpsteknikk.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på

 • 25 studiepoeng innen matematikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3)
 • 5 studiepoeng i statistikk/sannsynlighetsregning
 • 7,5 studiepoeng fysikk i hht. rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag.
  Kravet til fysikk kan dekkes av 7,5 studiepoeng i fysikk, bygningsfysikk, fluidmekanikk, termodynamikk og/eller fasthetslære.

Har du for lite matematikk og/eller fysikk for å kvalifisere til siv.ing/master i teknologi, kan du ta ett av disse emnene i første semester ved UiT i Narvik: TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp) og/eller TEK-2801 Fysikk 2 (5 ects)

Du finner mer informasjon her

Arbeidsformer
De fleste fagene er basert på tradisjonell klasseromsundervisning, og løsning av individuelle øvingsoppgaver, samt laboratorieøvinger. Øvingsoppgaver kan være frivillige eller obligatoriske. Det henvises til emnebeskrivelser for mer informasjon. I tillegg benyttes også læring gjennom prosjektarbeid, f.eks kan prosjektgruppen jobber fram en prosjektrapport som presenteres for faglærer, sensor og eventuelt medstudenter. Slike prosjektoppgaver kan være basert på laboratorieforsøk, prosjekteringsoppgaver eller lignende. Enkelte fag er i sin helhet basert på prosjektoppgave med noe veiledning fra faglærere.

Studiet avsluttes med en masteroppgave (30 studiepoeng). Her jobber studenten selvstendig (eller i særlige tilfeller i gruppe på maks 2) fram en prosjektrapport under veiledning av veileder ved UiT og eventuell ekstern bedrift. Det er ikke uvanlig å gjennomføre masteroppgaven hos bedrift utenfor UiT.

Instituttet har til enhver tid en rekke løpende forskningsprosjekt. Den enkelte emneansvarlige forsøker i så stor grad som mulig å nyttiggjøre seg sine forskningsresultater i undervisningen. I den grad det er mulig forsøkes det også å tilby hovedoppgaver til studentene i pågående forskningsprosjekt.

Vurderingsformer
Gjennom studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer i de ulike emnene, alt etter hva emneansvarlig velger. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen som hoved vurderingsform. I tillegg til skriftlig individuell eksamen benyttes ofte obligatoriske innleveringer/prosjekter (individuelle eller i gruppe) som en del av den endelige karakteren, eller som arbeidskrav. Enkelte emner er rene prosjekter hvor karakter fastsettes etter sluttrapporten med eventuell presentasjon.

Nærmere informasjon om de enkelte emners vurderingsform finnes i emnebeskrivelsene.

Norsk og engelsk. Hovedspråket i studiet er norsk, men enkelte emner gjennomføres i sin helhet på engelsk (både undervisning og eksamen).

Kvalifiserer for opptak til PhD-studier.

Studieprogrammet har Erasmus avtaler med:

• Gent University (BE)
• The Institute of Technology and Business in České Budějovice (CZ)
• University of New Mexico (US)

Det jobbes kontinuerlig med å etablere internasjonale studentutvekslingsavtaler. Listen over avtaler er dynamisk og kan endres

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Det vil fremgå av vitnemålet.

Terminplan høst 2023