Økonomi og administrasjon - bachelor

STUDIESTED: Harstad
FISK2391.jpg

Næringslivet etterlyser folk med utdanning innen økonomi og ledelse!

Dette er et allsidig studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. I siste studieår velger du å fordype deg i Økonomistyring, Handel, service og logistikk eller Advanced Marketing. Eller hva med et år i utlandet?

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Harstad
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i økonomi og administrasjon
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 035
Søk studiet

Studieprogrammet Bachelor i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Utdanningen fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner. Graden utgjør et selvstendig og avsluttet studium, og danner grunnlag for opptak til flere ulike mastergrader.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag. Gjennom disse fellesfagene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk-administrativt arbeid innen offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Det tredje året kan studentene velge blant fire emnegrupper:  

 • Økonomistyring: Dybdekunnskap innen metode-, bedriftsøkonomi-, strategi og ledelsesfag og du skal være i stand til å løse sammensatte problemstillinger
 • Handel, service og logistikk: Dybdekunnskap innen metode-, butikkledelse-, logistikk, Supply Chain Management, innkjøp- og bedriftsmarkedsføring
 • Advanced Marketing: Kunnskaper om, og forståelse for hvordan en bedrift kan forbedre sin markedsføring og kommunikasjon på internasjonale markeder, samt serviceledelse og opplevelsesutvikling. (Tre av emnene undervises på engelsk)
 • Emnegruppe utland 

Anbefalt litteratur ved oppstart av studiet:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123.

Studiet skal gi kandidatene en bred plattform for å arbeide som spesialister eller rådgivere i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.

Kunnskapsmål
Kandidatene skal ved studiets slutt ha bred og oppdatert kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i virksomhetsstyring, markedsføring, regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, ledelse og organisasjonsutvikling samt statistisk og matematisk analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Ferdighetsmål
Studiet skal gi kandidatene grunnleggende ferdigheter innen de økonomisk-administrative fagområdene.

Kandidatene skal være i stand til å vurdere nye investeringer, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap. De skal videre ha kunnskap om hvordan strategier utvikles, hvordan virksomheter organiseres og ledes og hvordan produkter og tjenester markedsføres.

Kandidatenes metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder skal gjøre dem i stand til å innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.

Generell kompetanse
Kandidatene skal være i stand til å vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
 • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
 • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.
 • Kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikkravet til generell studiekompetanse.

Søkere bør imidlertid merke seg at forelesningene i matematikk bygger på kunnskaper tilsvarende matematikk R1 eller matematikk S1 og S2.

Studiet har 80 studieplasser og er adgangsregulert.

Alle studenter som var kvalifisert ved forrige opptak til programmet, fikk studieplass.

Hovedsaklig klasseundervisning med forelesninger.

Vurderingsformer er individuelle skoleeksamener, og hjemmeeksamener individuelt og/eller i gruppe.

I 6. semester kan studenten gjennomføre praksis i bedrift/organisasjon. Bacheloroppgaven kan skrives på bakgrunn av denne praksisen. Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten ha kunnskap om bruk av teori og metode gjennom praktisk anvendelse i en bedrift. Studenten skal være i stand til å planlegge og gjennomføre en faglig skriftlig utredning i henhold til de krav som er vanlig å stille for fordypningsoppgaver. Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten ha fått en bred innføring i utredningsmetodikk og dataanalyse. Studenten skal også være bevisst på hvordan man skal planlegge og gjennomføre et større skriftlig arbeid. Innen dataanalyse skal studentene vite hvordan man kan analysere empiriske data. Praksis gir studenten mulighet til å prøve ut faglig teori og metode i arbeidslivet.

I tillegg gis det mulighet for å etablere studentbedrift. Studentbedrift er en annerledes og spennende måte å lære på. Den kunnskapen og de erfaringene du tilegner deg gjennom studentbedrift er nyttig å ta med seg enten du blir en viktig ressurs i et etablert firma eller du skal starte din egen virksomhet.

I emnet studentbedrift som går over to semester skal følgende faser gjennomføres:

 • Utvikle en forretningsidé
 • Etablere og registrere en bedrift
 • Skaffe startkapital og finansiering
 • Utarbeide en forretningsplan og avslutningsvis en årsrapport
 • Drift og produksjon: ledelse, administrasjon, budsjett, regnskap, salg, markedsføring
 • Avvikle Studentbedriften

Studentbedriftene har et eget styre og det etableres kontakt med næringslivet gjennom eksterne mentorer.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE »

 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Dette er et tverrfaglig og yrkesrettet program som kvalifiserer for ulike roller innen privat og offentlig sektor, som for eksempel
 • ledelse og administrasjon
 • økonomistyring, investering og finansiering
 • markedsføring
 • prosjektering
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet
 • bedrifts- og forretningsutvikling
 • logistikk
 • reiseliv
Programmet leder frem til bachelorgrad, som gir deg mulighet for å søke masterprogram ved høgskoler og universitet i inn- og utland. Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» (siviløkonom) ved UiT - Norges arktiske universitet.


Kontakt
Tor_Alvin_Strand.jpg

Strand, Tor Alvin


Rådgiver
Telefon: +4777058119 tor.a.strand@uit.no

Skip to main content