Økonomi og administrasjon - bachelor

STUDIESTED: Harstad
FISK2391.jpg

Næringslivet etterlyser folk med utdanning innen økonomi og ledelse.

Dette er et allsidig studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. I siste studieår velger du å fordype deg i Økonomistyring, Handel, service og logistikk eller Advanced Marketing. Eller hva med et år i utlandet?

Fakta

Varighet:3 År
Studiested Harstad
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i økonomi og administrasjon
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 035
Søk studiet

Studieprogrammet Bachelor i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Utdanningen fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner. Graden utgjør et selvstendig og avsluttet studium, og danner grunnlag for opptak til flere ulike mastergrader.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag. Gjennom disse fellesfagene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk-administrativt arbeid innen offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Det tredje året kan studentene velge blant fire emnegrupper:  

 • Økonomistyring: Dybdekunnskap innen metode, bedriftsøkonomi, Human Resource Management (HRM), strategi og ledelsesfag, og du skal være i stand til å løse sammensatte problemstillinger
 • Handel, service og logistikk: Dybdekunnskap innen butikkledelse, logistikk og innkjøp, forsyningskjedeledelse og Human Resource Management (HRM).
 • Advanced Marketing: Kunnskaper om, og forståelse for hvordan en bedrift kan forbedre sin markedsføring og kommunikasjon på internasjonale markeder, samt serviceledelse og opplevelsesutvikling.
 • Utland: Utveksling/utenlandsopphold i 5. og/eller 6. semester.

Anbefalt litteratur ved oppstart av studiet:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123.

Studiet skal gi kandidatene en bred plattform for å arbeide som spesialister eller rådgivere i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.

Kunnskapsmål
Kandidatene skal ved studiets slutt ha bred og oppdatert kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i virksomhetsstyring, markedsføring, regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, ledelse og organisasjonsutvikling samt statistisk og matematisk analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Ferdighetsmål
Studiet skal gi kandidatene grunnleggende ferdigheter innen de økonomisk-administrative fagområdene.

Kandidatene skal være i stand til å vurdere nye investeringer, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap. De skal videre ha kunnskap om hvordan strategier utvikles, hvordan virksomheter organiseres og ledes og hvordan produkter og tjenester markedsføres.

Kandidatenes metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder skal gjøre dem i stand til å innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.

Generell kompetanse
Kandidatene skal være i stand til å vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
 • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
 • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.
 • Kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikkravet til generell studiekompetanse.

Søkere bør imidlertid merke seg at forelesningene i matematikk bygger på kunnskaper tilsvarende matematikk R1 eller matematikk S1 og S2.

Studiet har 80 studieplasser og er adgangsregulert.

Alle studenter som var kvalifisert ved forrige opptak til programmet, fikk studieplass.

Hovedsaklig klasseundervisning med forelesninger.

Vurderingsformer er individuelle skoleeksamener, og hjemmeeksamener individuelt og/eller i gruppe.

I 5. og 6. semester gis det mulighet for å etablere studentbedrift (emnkode BED-2139 Bedriftsutvikling og intraprenørskap). Studentbedrift er en annerledes og spennende måte å lære på. Den kunnskapen og de erfaringene du tilegner deg gjennom studentbedrift er nyttig å ta med seg enten du blir en viktig ressurs i et etablert firma eller du skal starte din egen virksomhet.

I emnet BED-2139 som går over to semestre, skal følgende faser gjennomføres:

 • Utvikle en forretningsidé
 • Etablere og registrere en bedrift
 • Skaffe startkapital og finansiering
 • Utarbeide en forretningsplan og avslutningsvis en årsrapport
 • Drift og produksjon: ledelse, administrasjon, budsjett, regnskap, salg, markedsføring
 • Avvikle Studentbedriften

Studentbedriftene har et eget styre og det etableres kontakt med næringslivet gjennom eksterne mentorer.

(Studentbedrift er tilgjengelig for emnegruppene Økonomistyring og Handel,service og logistikk).

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk.
Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel. Programmet kvalifiserer for ulike roller innen privat og offentlig sektor, som for eksempel:
 • ledelse og administrasjon
 • økonomistyring, investering og finansiering
 • markedsføring
 • prosjektering
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet
 • bedrifts- og forretningsutvikling
 • logistikk
 • varehandel
 • reiseliv
 • tjenesteytende virksomhet
Programmet leder frem til bachelorgrad, som gir deg mulighet for å søke masterprogram ved høgskoler og universitet i inn- og utland. Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» (siviløkonom) ved UiT - Norges arktiske universitet.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE » 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.Kontakt
Tor_Alvin_Strand.jpg

Strand, Tor Alvin


Rådgiver
Telefon: +4777058119 tor.a.strand@uit.no

Bli student ved UiT!