Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium

Varighet: 2 år

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

Studiet har ikke opptak høsten 2023

Søking og opptak
Slik søker du

Utdanningen tilbys dessverre ikke i 2023 og det tas forbehold om endringer i informasjon som fremgår videre på denne siden frem til ny utlysning i 2024.

Er du glad i å arbeide med mennesker og har studiepoeng i et skolefag du kunne tenke deg å undervise i? Da er denne veien til læreryrket et godt tilbud til deg!

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 er et deltidsstudium over 4 semestre, med et omfang på 60 studiepoeng fordelt på to studieår.

Utdanningen består av pedagogikk, 30 studiepoeng, fagdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene.

I pedagogikk og fagdidaktikk vil studentene få både kunnskap om det formelle grunnlaget for opplæring og teoretisk kunnskap og redskaper som vil gi dem kompetanse i å planlegge, lede og vurdere læring. I andre del av PPU vil endring og utvikling bli særlig vektlagt gjennom innføring i aksjonslæring/aksjonsforskning.

Det vil bli gitt innføring i samisk ungdoms rett til opplæring i tråd med styringsdokumentene og i samiske forhold.

I praksisopplæringens første del skal studentene under kyndig veiledning prøve ut sentrale arbeids- og vurderingsformer og få trening i å lede læringsprosesser. I del to skal studentene videreutvikle sin kompetanse i og lede læringsprosesser og få trening i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid.

Yrkesetisk kompetanse inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse.

Kunnskap

Kandidaten har;

 • inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
 • solid kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i to fag

Ferdigheter

Kandidaten kan;

 • planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Målgruppen er studenter som vil bli lektorer og undervise på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid som informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring, skolerådgiving og skoleledelse.

Studiet har ikke opptak høsten 2023

 • En mastergrad, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kapittel 14
 • Minimum 60 studiepoeng innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys i utdanningen. Sjekk spesifisering av opptakskrav for fagdidaktikk her

Studiet er adgangsbegrenset med 50 studieplasser.

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, individuelle studier, læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy. All undervisning og praksis er obligatorisk.

Studentene vil bli vurdert både i praksis og i profesjonsfaget i hver hoveddel av studiet. Praksis må være bestått før eksamen i profesjonsfaget kan avlegges.

Vurderingsuttrykket er A-F i alle deler av studiet. Se den enkelte emneplan.

Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til § 1 og 2 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Det inngår 35 dager praksis (7 hele uker) i hver del. Studentene skal ha praksis på ungdomsskole og i videregående opplæring. Praksis i del 2 vil ha et særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar. Se den enkelte praksisplan. For ytterligere informasjon, se våre praksissider: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Norsk