Ledelse, innovasjon og marked - master

STUDIESTED: Tromsø
FISK8730.jpg

Studiet gir deg grunnlaget for å kunne påta deg leder- og utviklingsoppgaver. Du velger om du vil fordype deg i entreprenørskap, ledelse eller markedsføring og strategi.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i ledelse, innovasjon og marked
Opptakskrav:Bachelorgrad i økonomisk-administrative fag
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6004
Søk studiet

Mastergradsstudiet i ledelse, innovasjon og marked er et toårig studium som leder frem til graden Master i ledelse, innovasjon og marked. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Studiet teller totalt 120 studiepoeng, hvorav 90 studiepoeng dekkes av kurs og 30 studiepoeng av selvstendig arbeid.

Studenter på masterstudiet i ledelse, innovasjon og marked har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i ledelse og et emne i konsumentadferd. I andre semester skal studentene velge en "major" og en "minor". Majoren består av 70 studiepoeng inkludert mastergradsoppgaven, mens "minoren" består av 20 studiepoeng.

I andre semester skal studentene velge en major og en minor. Majoren består av 70 studiepoeng inkludert mastergradsoppgaven, mens minoren består av 20 studiepoeng. Studentene kan velge mellom følgende majorer:

 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring
2. semester
Major
Major
Minor
3. semester
Major
Major
Minor
4. semester

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter innen fagområdene ledelse, innovasjon og markedsføring. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • Har omfattende og bred kunnskap om teori og metode relatert til kjerneområdene i ledelse, innovasjon og markedsføring.
 • Har inngående og spesialisert kunnskap på et høyt nivå innen sitt valgte fordypningsområde, dvs. enten ledelse og innovasjon eller markedsføring.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til relevante informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, samt gjennomføre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter under veiledning.
 • Kandidaten kan formulere relevante forskningsspørsmål på en selvstendig måte, og analysere store mengder informasjon ved å anvende relevante modeller og kvantitative eller kvalitative metoder i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan presentere idéer, problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til ledelse, innovasjon og markedsføring både med spesialister og til allmennheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre analytiske og administrative oppgaver, samt ta ansvar for slike oppgaver i næringslivet, offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner.
  Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

 

Generell kompetanse:

 • Har tilegnet seg dyp og spesialisert fagkompetanse i ledelse, innovasjon og markedsføring, gjennom valg av major og minor.
 • Har tilstrekkelig grunnlag for å delta i forskningsprosjekter og til å starte doktorgradsstudier i ledelse, innovasjon og markedsføring.
 • Kan analysere administrative problemstillinger som krever ferdigheter på et høyt nivå.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen administrativ teori og metode på nye områder for å utføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

 

Det generelle opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende utdanning av minst tre års varighet. I tillegg kreves det en fordypning på minimum 80 studiepoengs omfang i økonomisk-administrative fag eller en integrert utdanning av minst 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet til masterprogrammet.

Det spesielle opptakskravet er minst 80 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag. I de obligatoriske emnene skal det inngå minst:

 • 15 sp i bedriftsøkonomiske fag
 • 50 sp i administrasjonsfag, herunder minimum:
  • 7,5 sp markedsføring
  • 7,5 sp organisasjonsfag
  • 7,5 sp strategi
 • 10 sp i kvalitativ og kvantitativ metode

 

Det kreves gjennomsnittskarakter på minimum ren C i bachelorgraden.

Studiet er adgangsregulert.

Forelesninger og seminarer. Varierte eksamensformer. Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

I andre semester av mastergraden har studentene mulighet til å ta delstudier i utlandet. Studenter som ønsker å ta et utenlandsopphold i andre semester må søke studieavdelingen om forhåndsgodkjenning av kursene som skal tas under utenlandsoppholdet.

Studiet vil i første rekke kvalifisere for mellomleder- og lederposisjoner i næringslivet, men vil også kunne egne seg for ledere i interesseorganisasjoner og offentlige virksomheter.
Universitetet i Tromsø (UiT) tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (sp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.


Kontakt
STK_2435-heidi_hemmingsen.jpg

Heidi M Hemmingsen


Næringslivskoordinator
Telefon: +4777645236 heidi.m.hemmingsen@uit.no

Simon forteller hva du kan bli etter studiet

Hva sier tidligere studenter og hva gjør de nå?

MARLEN BAKKE

Master i ledelse, innovasjon og marked

Jeg jobber som rådgiver og prosjektleder i Innovasjon Norge Troms og her har jeg jobbet siden jeg var uteksaminert ved HHT våren 2013. I hovesak jobber jeg for vekst og økt utvikling av nordnorsk næringsliv med innovasjon og entrepenørskap - en flott jobb jeg syntes er veldig gøy!

Jeg valgte masteren ved HHT fordi den var allsidig og interessant for meg. Jeg fikk innsikt i både marked, innovasjon og ledelse, en veldig fin miks for meg.

Tiden ved HHT var veldig fin! Godt miljø og flinke professorer og forelesere - som tar deg på alvor om du lurer på noe. En flott tid jeg ikke ville vært foruten.

Skip to main content