Ledelse, innovasjon og marked - master

Varighet: 2 år

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Ledelse, innovasjon og marked - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Liker du å være kreativ og utvikle nye løsninger? Vil du jobbe med markedsføring? Er du interessert i hva som skaper godt samarbeid? Master i ledelse, innovasjon og marked gir deg alt du trenger for å bli en god leder. Du kan velge mellom å fordype deg i ledelse eller markedsføring og strategi. Endelig oppdatert studieplan vil være på plass innen 1. mars

Spørsmål om studiet
E-post: hhcampus@hjelp.uit.no

Heidi M Hemmingsen

Rådgiver

 • Telefon: +4777645236
 • Campus: Tromsø

Informasjon om studiestart

Masterstudiet i innovasjonsledelse og marked skal utdanne kandidater som kan jobbe strategisk og operativt med markedsføring og innovasjon, lede omstillingsprosesser i en organisasjon, samt jobbe innen forskningsfeltet knyttet til innovasjonsledelse og markedsføring. Studiet bygger på bachelorstudiet i ledelse, innovasjon og marked og andre tilsvarende økonomisk-administrative studier. I masterstudiet vil studentene få inngående kjennskap til teorier og metoder innenfor mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet, og tema som digitalisering og bærekraft vil få særlig oppmerksomhet. I studiet vil det i tillegg legges stor vekt på praktisk anvendelse av opparbeidet kunnskap.

Studiet teller totalt 120 studiepoeng. Første semester består av en felles blokk på 30 studiepoeng og omfatter ett emne i hver av programmets kjerneelementer, henholdsvis ledelse, innovasjon og markedsføring. De resterende delene av studiet består av 70 studiepoeng innenfor valgt fordypning, og omfatter blant annet forskningsmetode på 10studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Valgemner utgjør 20 studiepoeng.

Studenter kan velge fordypning innen markedsføring eller innovasjonsledelse:

Markedsføring

Fordypning i markedsføring vil gi deg ferdighetene til å utvikle markedsføringsstrategier og kompetansen til å lede strategiske prosesser i organisasjoner. Dette gjør deg i stand til å forme fremtidsrettede bedrifter som skaper verdi for kundene og holder seg lønnsomme selv når markedene er i kontinuerlig endring. Du vil blant annet lære om markedsstrategi, tjenestemarkedsføring og internasjonal markedsføring.

Innovasjonsledelse

Fordypning i innovasjonsledelse retter seg mot å utvikle robuste virksomheter som preges av evne til innovasjon. Innovasjon er en drivende kraft i utviklingen av alle typer organisasjoner, fra småbedrifter til store offentlige virksomheter. Det er også av stor betydning i møte med endringsdrivere som digitalisering og bærekraft. Du vil få ferdigheter innenfor utvikling av ny virksomhet og innenfor områder som organisasjonsdesign og implementering, bærekraftig prosjektledelse og lederutøvelse i etablerte organisasjoner.

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter innen fagområdene innovasjonsledelse og markedsføring. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:


Kunnskaper:

 • Har omfattende og bred kunnskap om teori og metode relatert til kjerneområdene innovasjonsledelse og markedsføring.
 • Har inngående og spesialisert kunnskap på et høyt nivå innen sitt valgte fordypningsområde, dvs. enten innovasjonsledelse eller markedsføring.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til relevante informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, samt gjennomføre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter under veiledning.
 • Kandidaten kan formulere relevante forskningsspørsmål på en selvstendig måte, og analysere store mengder informasjon ved å anvende relevante modeller og kvantitative eller kvalitative metoder i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan presentere idéer, problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til innovasjonsledelse og markedsføring både for spesialister og til allmennheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre analytiske og administrative oppgaver, samt ta ansvar for slike oppgaver i næringslivet, offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner.
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse:

 • Har tilegnet seg dyp og spesialisert fagkompetanse i innovasjonsledelse eller markedsføring, gjennom valg av fordypning.
 • Har tilstrekkelig grunnlag for å delta i forskningsprosjekter og til å starte doktorgradsstudier i innovasjon og markedsføring.
 • Kan analysere administrative problemstillinger som krever ferdigheter på et høyt nivå.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innenfor administrasjonsfag på nye områder for å utføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Mastergraden ledelse, innovasjon og marked gir en helhetlig utdanning innen administrasjonsfag, og gir gode muligheter for både spesialisering og faglig bredde. Studieprogrammet kvalifiserer for stillinger innen ledelse, HRM, innovasjon, markedsføring, forskning, både i det private næringsliv og i offentlig sektor. Arbeidsmarkedet har tradisjonelt vært godt.

Det generelle opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende utdanning av minst tre års varighet. I tillegg kreves det en fordypning på minimum 80 studiepoengs omfang i økonomisk-administrative fag eller en integrert utdanning av minst 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet til masterprogrammet.

Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som en del av fordypningen, kontakt instituttet for nærmere veiledning/informasjon om dette.

Det spesielle opptakskravet er minst 80 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag. I de obligatoriske emnene skal det inngå minst:

 • 7,5 sp i bedriftsøkonomiske fag
 • 50 sp i administrasjonsfag, herunder minimum:

  • 7,5 sp markedsføring
  • 7,5 sp organisasjonsfag
  • 7,5 sp strategi
 • 10 sp i kvalitativ og kvantitativ metode

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget være en sterk C (3,0) eller bedre.

Antall studieplasser: 30. Studiet er adgangsregulert. En søker opptak til mastergraden gjennom lokalt opptak.

Studiestart høst, søknadsfrist 15.april

Karakterkrav

For å kvalifisere for opptak til master i ledelse, innovasjon og marked ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet må søker oppfylle visse fagkrav. De kvalifiserte søkerne rangeres så på bakgrunn av alle karakterene som inngår i opptaksgrunnlaget.

Norske bokstavkarakterer

Hver bokstavkarakter omgjøres til tall. A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i de medregnede emnene. Dersom du har en blanding av bokstav- og tallkarakterer vil det bli regnet ut to ulike gjennomsnitt og det vil bli foretatt en utregning av det enhetlige gjennomsnittet.

For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

 • 1,0 – 1,9 = 5 poeng
 • 2,0 – 2,5 = 4 poeng
 • 2,6 – 3,0 = 3 poeng
 • 3,1 – 3,5 = 2 poeng
 • 3,6 – 4,0 = 1 poeng

Karakterer fra utlandet

Utenlandsk utdanning vurderes særskilt i hvert tilfelle. Karakterer fra et land kan ikke automatisk oversettes til et annet lands karakterer, da bruken av karakterskalaen benyttes forskjellig.

Hva er administrasjonsfag

Det er flere emner som kan inngå som administrasjonsfag, men ved opptak til master i ledelse, innovasjon og marked, er det primært emner som inneholder et bedriftsperspektiv som det tenkes på. Eksempler på dette kan være markedsføring, organisasjonsteori, arbeidspsykologi, markedskommunikasjon, prosjektledelse, logistikk, strategi og ledelse.

Bedriftsøkonomi – samfunnsøkonomi – hva er forskjellen?

Bedriftsøkonomi er økonomi i et bedriftsperspektiv, mens samfunnsøkonomi ser på økonomi fra et samfunnsperspektiv. I samfunnsøkonomien kan vi godt se på hvordan en bedrift handler, men vi er i utgangspunktet interessert i konsekvensene handlingene har for en gruppe av bedrifter, et større marked eller samfunnet som helhet.

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, seminarer, øvelser, veiledning og selvstendig arbeid med prosjektoppgaver.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og mappevurdering. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon. De fleste emnene har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.

Mulighet for kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er hovedsakelig norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk og undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

Universitetet i Tromsø (UiT) tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (sp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge å ta ett semester ved utenlandsk institusjon. Det anbefales at dette finner sted i 3. semester. Det er mulig å få innpass for emner fra andre institusjoner som del av de obligatoriske emnene i mastergraden.

Det anbefales at et utenlandsopphold gjennomføres gjennom eksisterende avtaler med instituttets samarbeidspartnere, men andre alternativer kan godkjennes etter vurdering av instituttet. Utenlandsstudier må være forhåndsgodkjent som del av studentenes utdanningsplan. For mer informasjon om dette kan du ta kontakt med en av studiekonsulentene ved Handelshøgskolen