Nordsamisk på morsmålsnivå - årsstudium

Varighet: 1 år

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Nordsamisk på morsmålsnivå - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

15.april 2023

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
Slik søker du

Samisk er et språk som bærer med seg kunnskap om eldre tider, men det er også et språk i tiden. Nye samiske ord skapes daglig, og samisk blir i økende grad brukt innenfor stadig flere samfunnsområder: i media, teater, kunst og litteratur og også som vitenskapsspråk. Dette øker etterspørselen etter samiskkyndige! En bachelor i nordsamisk på morsmålsnivå gir mulighet til å utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter i samisk. Man får også grunnleggende kunnskaper om litteratur som kunstform, og et historisk perspektiv om vår oppfattelse av hva litteratur er. Gode kunnskaper i nordsamisk er derfor verdifullt både for studenten og det samiske samfunnet, og for å oppfylle målsetninga om at samiske språk skal være samfunnsbærende språk.

Spørsmål om studiet
E-post: aisi@hjelp.uit.no
Telefon: 77660793

Årsstudiet i nordsamisk som morsmål gir deg en grundig innføring i nordsamisk språk og litteratur. Ved siden av å få trening i å bruke samisk språk i faglige sammenhenger, lærer du om språkets oppbygging og om dets posisjon i kulturen og samfunnet. Du lærer også om eldre og moderne samisk litteratur, å analysere litterære tekster, samt å se dem i sammenheng med historiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Studiet består av 6 enkeltemner med et samlet omfang på 60 studiepoeng (stp). Første semester tar du SAM-1010 Introduksjon til samisk lingvistikk, SAM-1013 Språkkunst og SAM-1110 Eldre samisk diktning i i et kulturhistorisk perspektiv. Andre semester er emnene SAM-1011 Samiske språk og nordsamiske dialekter, SAM-1112 Språk i samfunnet og flerspråklighet og SAM-1112 Moderne samisk diktning.

Nærmere informasjon om hvert enkelt emne (inkludert pensumlister) er å finne i emnekatalogen på nett.

Etter fullført årsstudium i nordsamisk som morsmål har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

  • skaffet deg grunnleggende kunnskaper om samisk språk og litteratur i fortid og nåtid
  • fått god oversikt over moderne morfologi og syntaks og over variasjonen i moderne tale- og skriftspråk og bakgrunnen for denne variasjonen
  • lært grunnleggende metoder for litterær analyse, fått god oversikt over litteraturhistorien og ha skaffet deg inngående kjennskap til et utvalg sentrale samiske skjønn- og faglitterære verk
  • lært om samisk språk og litteraturs status i samfunnet, og samiskfagets relevans innen urfolksstudier

Ferdigheter:

Du kan:

  • presentere de språklige og litterære kunnskapene du har skaffet deg
  • analysere ulike typer språklig materiale og ulike typer litterære verk
  • uttrykke deg faglig på et lettfattelig og korrekt samisk
  • vurdere den måten språket blir brukt på

Generell kompetanse:

Du kan:

  • formidle de kunnskapene om samisk språk og litteratur som du har skaffet deg
  • utføre annet arbeid der kunnskaper om språk og/eller litteratur er sentralt

Årsstudiet i nordsamisk som morsmål kan inngå i lektorutdanninga i språk og samfunnsfag og sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gi undervisningskompetanse.

Med en mastergrad i et skolefag, kan årsstudiet sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i samisk i skolen.

Du kan også bruke faget i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og reklame m.m.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet i nordsamisk er tilpasset morsmålsstudenter i samisk, og forutsetter derfor både praktiske og teoretiske forkunnskaper tilsvarende nordsamisk som førstespråk eller solide kunnskaper som andrespråk fra den videregående skole, eller bestått semesteremne fra høgskole/universitet.

Årsstudiet har oppstart annet hvert år. Neste oppstart er høsten 2023, med søknadsfrist 15.april 2023.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Undervisningen består av forelesning og seminar. Hvert emne er satt opp med omtrent 4 timer per uke. Det vil si at du som fulltidsstudent har omtrent 12 timer undervisning i uka.

Alle emnene har arbeidskrav som må bestås før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer eller muntlige presentasjoner. Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver, semesteroppgaver og skoleeksamen.

Alle eksamensbesvarelser vurderes. Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.


Kontinuasjonsbestemmelser:
Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for emner som undervises i høstsemesteret og 15. august for emner som undervises i vårsemesteret. Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen. Man kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten ta om igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r)/semesteroppgave(r) med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon.

Nordsamisk.

Etter årsstudiet i nordsamisk som morsmål kan du ta et semester med fordypning (2000-nivå); det vil si ett semester med emner som bygger på årsstudiet.

Årsstudiet kan brukes som en del av et bachelorgradsstudium eller lektorutdanningen i språk og samfunnsfag. Årsstudiet inneholder ikke ex.phil. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i nordsamisk som morsmål (80 stp), kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i samisk som morsmål. For opptak til mastergradsstudiet kreves en bachelorgrad med fordypning i samisk (80 stp) eller tilsvarende gradsutdanning. Av de 80 må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i samiskemnene.