Tysk - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø

Et årsstudium i tysk kan brukes både i skoleverket og på andre områder i samfunnet hvor språkkunnskaper er viktige. Er du kanskje lærer og har lyst til å videreutdanne deg i tysk eller fylle på kunnskapene? Eller ønsker du av andre grunner å fordype deg i tysk språk, litteratur og kultur? Du vil lære å bruke moderne skriftlig og muntlig tysk. I tillegg får du kunnskap og forståelse for kultur og samfunnsforhold i tysktalende land. Du blir også introdusert for tyskspråklig litteratur. Et fem ukers språkkurs i Tyskland inngår i studiet. 

 

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:Opptak hvert år (søknadsfrist 1. desember)
Søknadskode:5096
Søk studiet

Dette studiet i tysk er for deg som ønsker en grunnutdanning i tysk. Undervisningen foregår på tysk, og du studerer grammatikk, kulturkunnskap og litteraturkunnskap. Det legges stort vekt på å øve opp muntlige og skriftlige språkferdigheter i tysk. Du vil få solide kunnskaper i tysk språk og språkbruk, samt i tyskspråklig kultur og litteratur.

Et fem ukers langt språkkurs i Tyskland (Deutsch-Norwegisches Studienzentrum ved Christian-Albrechts-Universität Kiel) kan inngå i studiet Deutsch-Norwegishes Studienzentrum Christian-Albrechts-Universität.

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler eller universitet og inngå i en bachelorgrad.

Årsstudiet i tysk gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning undervisningskompetanse i tysk, både i grunnskolen og den videregående skolen. Kompetanse i fremmedspråk og kunnskap om fremmedspråklige kulturer er dessuten etterspurt innenfor flere områder der språklig samhandling og kulturforståelse er viktig.

Studiet består av seks enkeltemner på 10 studiepoeng hver, totalt 60 studiepoeng. Studiet starter om våren og går over to semestre.

Emner i vårsemesteret:
TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser (10 stp)
TYS-1002 Elementær tysk syntaks I (10 stp)
TYS-1101 Tysk tekslesing og tekstproduksjon (10 stp)

Emner i høstsemesteret:
TYS-1003 Elementær tysk syntaks II (10 stp)
TYS-1011 Praktisk språkferdighet I (10 stp)
TYS-1110 Tysk kultur og litteratur (10 stp)

Etter fullført årsstudium i tysk skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal:

 • beherske det ortografiske systemet i tysk
 • ha kjennskap til og kunne praktisere korrekt uttale
 • ha kunnskap om hovedtrekkene i grammatikken
 • beherske aktivt et grunnleggende ordforråd slik at de kan kommunisere muntlig og skriftlig om dagligdagse tema og ulike tema innenfor språk, litteratur og kultur
 • ha kjennskap til tysk litteratur- og kulturhistorie i utvalgte perioder
 • kjenne til grunnleggende trekk i litterær analyse
 • ha inngående forståelse av et utvalg litterære tekster
 • innblikk i kulturelle forhold relevante for studiet av tysk

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

 • lese og forstå ulike typer tysk sak- og skjønnlitterær prosa i en vanlig språkform
 • kunne analysere litterære tekster og anvende grunnlegende litteraturvitenskaplige teknikker
 • kunne skrive kortere essay om litterære og kulturhistoriske problemstillinger
 • kunne uttrykke seg bortimot korrekt muntlig og skriftlig om dagligdagse tema
 • presentere de kunnskapene om tysk språk, litteratur og kultur som de har skaffet seg, på tysk
 • kunne oversette enklere sakprosatekster fra norsk til tysk

Kompetanse:
Studentene skal kunne:

 • undervise i tysk i skolen
 • utføre annet arbeid innenfor kultursektor, næringsliv eller administrasjon der kunnskaper om tysk språk, litteratur og kultur er sentralt

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det anbefales at søkeren har tysk I eller II (tidligere B- eller C-språk) fra videregående skole eller TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 stp) som tilbys i høstsemesteret året før årsstudiet har oppstart. Dette innføringskurset anbefales også for studenter som ønsker å friske opp skolekunnskapene før de starter på selve årsstudium i tysk.

Årsstudiet har oppstart i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. desember. Søknadskode: 5096 (Lokalt opptak).

 

Antall studieplasser: Åpent.

Årsstudiet består av seks emner, og det gis omtrent fire timer med forelseninger per emne.

Alle emnene har arbeidskrav som må bestås før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og prøve i timen. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men skriftlig skoleeksamen (fire timer) er den mest brukte ordningen på dette studiet. Muntlig eksamen, mappeeksamen og hjemmeksamen brukes også.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Årsstudiet i tysk kan inngå i en bachelorgrad eller i lektorutdanningen for trinn 8-13. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir det undervisningskompetanse i tysk i skolen. Fremmedspråkkompetanse og kunnskap om fremmedspråklig kultur er dessuten etterspurt innenfor områder som i videste forstand har med språklig samhandling og kulturforståelse å gjøre. Fremmedspråksstudiene er ofte kontrastive, og ved å bli kjent med en fremmedspråklig kultur, oppnår du en bedre forståelse av norsk kultur. Du kan også bruke faget innen litteratur- og kulturformidling, forlag, internasjonalt arbeid, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, skole, informasjonsarbeid, næringsliv og reiseliv m.m.
Årsstudiet kan også brukes som en del av et bachelorgradsstudium eller som fag 2 i lektorutdanningen trinn 8-13.Kontakt
Kontor-bilde Kirkath.jpg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Førstekonsulent
Telefon: 77644333 kirsten.k.holiman@uit.no

Skip to main content