Tysk - årsstudium

Varighet: 1 År

Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos

Tysk - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Opptak hvert år (søknadsfrist 1. desember)
Søking og opptak
Slik søker du

Studiet legger vekt på språkopplæring og kunnskap om moderne tysk språk, kultur, historie og samfunn. Du lærer om et land preget av en rik kultur og en tung historie med en helt spesiell posisjon i Europa. Tysk er i dag morsmålet til ca. 100 millioner europeere, og Tyskland er en svært viktig politisk og økonomisk partner for Norge. Kompetanse i fremmedspråk og kunnskap om fremmedspråklige kulturer er etterspurt innenfor flere områder der språklig samhandling og kulturforståelse er viktig. Å kunne tysk gir deg et fortrinn i din videre karriere.

Spørsmål om studiet
Cathrine-Theodorsen.jpg
Cathrine Theodorsen

Førsteamanuensis i tysk kultur og litteratur


Ina Zentner
Zentner, Ina-Maria

Universitetslektor i tysk språkvitenskap


Kari-Mathisen-Bredde-180px-
Mathisen, Kari

studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, årsstudium i tysk, lektorutd. studieretning tysk)


Studiet inneholder språklige emner i grammatikk (syntaks), formlære og praktiske språkferdigheter. I emnene i kulturkunnskap leser du ulike tekster om sentrale tema innenfor tysk historie og samfunn. Det vil være litterære tekster, artikler, blogger og personlige beretninger. Vi øver også opp forståelsen av muntlig tysk gjennom samtaler, veiledning og diskusjoner. All undervisning foregår på tysk, og det legges stort vekt på å øve opp muntlige og skriftlige språkferdigheter i tysk. Studiet inneholder også prosjektarbeid med veiledning og tett språklig oppfølging av hver enkelt student. Vi bruker digitale medier og språklige nettressurser aktivt, og du får gode muligheter til å fordype deg i tema du selv ønsker å lære mer om.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad som 60 frie studiepoeng. Vi anbefaler tysk i kombinasjon med for eksempel samfunnsfag som statsvitenskap og sosiologi, eller andre humanistiske fag som historie eller filosofi.

Et to ukers språkkurs i Tyskland ved Deutsch-Norwegisches Studienzentrum ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel inngår i studiet. Kurset i Kiel tilbys hvert vårsemester, og det vektlegger kulturkunnskap, trening i muntlig tysk og interkulturell kommunikasjon Norge-Tyskland og inneholder blant annet en guidet bytur i Kiel, ekskursjon til Hamburg og en omvisning i Schleswig-Holsteinischer Landtag.

Årsstudiet i tysk inngår i lektorutdanningen 8-13, du studerer altså sammen med lektorstudenter. Årsstudiet i tysk gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning undervisningskompetanse i tysk, både i grunnskolen og den videregående skolen. Opptakskrav for PPU fra og med høsten 2019 er mastergrad, men for å ha bedre muligheter til stillinger i skolen bør man ha minst to skolefag.

Studiet består av seks emner på 10 studiepoeng hver, totalt 60 studiepoeng. Studiet starter om våren og går over to semestre. Alle emnene kan tas som enkeltemner.

 

Emner i vårsemesteret:
TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser (10 stp)
TYS-1002 Elementær tysk syntaks I (10 stp)
TYS-1101 Tysk tekslesing og tekstproduksjon med prosjektarbeid (10 stp)

Emner i høstsemesteret:

TYS-1003 Elementær tysk syntaks II (10 stp)

TYS-1111 Sted og kulturforståelse (10 stp)
TYS-1013 Tekst i kontekst (10 stp)

Etter fullført årsstudium i tysk har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har solide praktiske språkferdigheter både skriftlig og muntlig
 • har kunnskap om hovedtrekkene i tysk grammatikk og språkstruktur
 • har kunnskap om tysk kultur, samfunnsforhold
 • har innblikk i sentrale deler av tysk samtidshistorie
 • er godt kjent med utvalgte geografiske områder og deres kulturhistorie (Landeskunde)
 • har god kjennskap til digitale oppslagsverk og nettressurser innenfor feltet Deutsch als Fremdsprache
 • har forståelse for didaktikk og didaktiske metoder

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan formidle sine kunnskaper om tysk språk, kultur og samfunn både skriftlig og muntlig
 • kan lese ulike litterære tekster og sakprosatekster og kunne samtale om innholdet
 • kan finne og ta i bruk ulike nettressurser og digitale hjelpemidler for Deutsch als Fremdsprache

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan anvende sine språklige ferdigheter i tysk både muntlig og skriftlig
 • kan undervise i tysk på begynnernivå
 • kan presentere sine kunnskaper og samtale om tysk kultur, språk, litteratur og historie
 • har språkkunnskaper på nivå B1/B2 i det felles europeiske rammeverket for språk

Tyskkunnskaper er etterspurt innenfor flere områder i samfunnet. Du kan bruke faget innen for eksempel reiseliv og turistnæringen, litteratur- og kulturformidling, forlag, internasjonalt arbeid, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet og informasjonsarbeid. Norges Tysklandstrategi slår fast at god kompetanse om tysk samfunn, språk og kultur er svært relevant for norsk verdiskaping.

Er du allerede utdannet som lærer, men ønsker et fag til? Da kan tysk være et godt valg. I skolen er det stor etterspørsel etter tysklærere.

Ønsker du å bli tysklærer i grunnskolen eller videregående skole? Årsstudiet i tysk inngår i lektorutdanningen 8-13. En annen måte å bli kvalifisert til arbeid i skolen er å kombinere tysk med en master i et annet skolefag og ta praktisk pedagogisk utdanning.

Opptakskrav for PPU fra og med høsten 2019 er mastergrad.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det anbefales at søkeren har tysk I eller II (tidligere B- eller C-språk) fra videregående skole eller TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 stp) som tilbys i høstsemesteret året før årsstudiet har oppstart. Dette innføringskurset anbefales også for studenter som ønsker å friske opp skolekunnskapene før de starter på selve årsstudium i tysk.

Årsstudiet har oppstart i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. desember. Søknadskode: 5096 (Lokalt opptak).

Antall studieplasser: Åpent.

Årsstudiet består av seks emner, og det gis omtrent fire timer med forelseninger per emne. Alle emnene har arbeidskrav som må bestås før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og prøve i timen. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men skriftlig skoleeksamen (fire timer) er den mest brukte ordningen på dette studiet. Muntlig eksamen, mappeeksamen og hjemmeksamen brukes også.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Tysk og norsk.

Årsstudiet kan også brukes som en del av et bachelorgradsstudium eller som fag 2 i lektorutdanningen trinn 8-13.

Norge satser på Tyskland

Les regjeringens Tyskland-strategi