Psykologi - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Årsstudiet.jpg-Studiekatalog-380px-

Har du lyst til å bli psykolog? Da kan årsstudiet i psykologi være første skritt på veien mot en spennende karriere. Psykologien studerer atferd og opplevelser med tanke på å forstå hvorfor vi er som vi er. Årsstudiet er ei innføring i et fascinerende fagfelt og gir en oversikt over de ulike temaene som psykologien omfatter. Studiet er identisk med det førsteåret av bachelorstudiet, slik at man med fullført årsstudium også har mulighet til å søke seg inn på andre året i bachelorprogrammet.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 752
Søk studiet

I løpet av studiet vil du lære om biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Studiet gir også innsikt i hvordan du undersøker og tester psykologiske problemstillinger og god kjennskap til de viktigste teoriene og funnene i faget.

Det første semesteret tar du ex.phil. (FIL-0700) og emnet Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning (PSY-0700) i tillegg til psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi (PSY-1010). Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi er et emne som gir nærmere kjennskap til psykologiens historie og ulike tema fra psykologien presentert i en form som gjør det lett å kjenne igjen fra dagliglivet. Eksempler kan være psykiske avvik, seksualvaner, rus og avhengighet, flyskrekk, spiseforstyrrelser, vinterdepresjon, konflikter på jobben, effekter av hjerneskade og systematiske feil i dagliglivets tenkning og beslutninger.

I det andre semesteret vil du få ei innføring i generell psykologi (PSY-1001) og hvilke forskningsmetoder som brukes innenfor faget (PSY-1012). Du vil blant annet lære om hvordan psykologien har bidratt til å forstå først og fremst mennesker, men også atferd hos dyr og andre organismer.

Formålet med årsstudiet i psykologi er å gi studentene en grundig innføring i psykologifaget. Dette innebærer at studentene skal kjenne til hvordan man i psykologifaget tilnærmer seg studiet av atferd og mentale prosesser fra et vitenskapelig ståsted. Studentene skal etter endt studium være kjent med fagets begynnelse og utvikling, og dets metoder. De skal videre ha utviklet en forståelse for at forklaringer på menneskelig atferd tiltros bare i den utstrekning de underbygges av holdbare undersøkelser. Gjennom årsstudiets vektlegging av sentral og nyere teori og forskning innen psykologifagets underdisipliner, skal studentene kunne redegjøre for et bredt spekter av psykologiske fenomener og fremvise en forskningsbasert psykologfaglig forståelse av disse.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen for søkere med realkompetanse er 1. mars.

Studiet har 300 studieplasser og er adgangsregulert.
Undervisning vil gis i forskjellig form i de forskjellige emnene i psykologi, for eksempel forelesninger, seminarundervisning, tutorials, lab-undervisning, presentasjoner, forskningspraksis m.m.

Eksamensformene for emnene i psykologi vil variere mellom tradisjonell skriftlig eksamen, muntlig, essays, praktiske øvelser, selvtesting via internett, presentasjoner m.m. Disse kan for enkelte emner organiseres som langsgående vurdering. Det kan for enkelte kurs bli stilt krav om såkalt ¿peer assessement¿. Det vil si at studentene skal gi hverandre skriftlig veiledning og tilbakemelding på skriftlige arbeider. Slike skriftlige tilbakemeldinger kan inngå som et kvalifiseringskrav i studentmappene.

Emner fra andre fag vil ha en variasjon i undervisnings- og eksamensformer ¿ som forelesninger, seminarer, kollokvier og essay, mappevurdering og skoleeksamener.

Kontinueringseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelsene.
Årsstudiet danner opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet i psykologi, og er derfor første skritt på veien mot en utdanning til psykologyrket. Imidlertid handler faget dypest sett om å forstå og forklare atferd, og kompetanse innen psykologifaget vil derfor være relevant i et bredt spekter av yrkessammenhenger. Typiske eksempler kan være pedagogisk arbeid med mennesker i ulike aldre og arbeid i psykiatri og psykisk helsevern, samt øvrige sosial- og velferdstjenesteorienterte yrker.
Årsstudiet er først og fremst et ettårig program som gir opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet i psykologi. Men årsstudiet er identisk med det første året av bachelorstudiet slik at du også har mulighet til å begynne på andre året i bachelorprogrammet. Årsstudiet kan også benyttes som frie støttefag i en bachelorgrad fra andre fag.


Relaterte yrker
Kontakt IPS
Mail til: marte.kanck-jorgensen@uit.no eller post@psyk.uit.no   Treffetid: hver dag mellom kl. 12-14

Skip to main content