Samfunnsøkonomi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
SS-UiT-Tromso-Thomas000160.jpg

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi er et treårig studium som gir studentene solid kjennskap til de grunnleggende delene av teoretisk-økonomisk analyse og setter dem i stand til å anvende denne analysen på samfunnsøkonomiske problemstillinger. Studiet gir grunnleggende kjennskap til hvordan en foretar økonomiske avveininger. Det bidrar derfor til å styrke studentenes evne til å foreta utredninger der økonomiske aspekter er viktige. Samfunnsøkonomi tar opp problemstillinger som spenner fra sammenhengen mellom arbeidsløshet og prisstigning, til spørsmål om hva som er «riktig» billettpris på bussen.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i samfunnsøkonomi.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15 april
Søknadskode:186 898
Søk studiet

Kort og godt om samfunnsøkonomi

Vil du forstå hvordan samfunnet påvirkes av boligpriser, bompenger, oljepriser, Brexit, presidentvalg, finanskriser? 

Liker du å bruke matematiske og analytiske metoder for å løse og forstå problemstillinger? 

Bachelor i samfunnsøkonomi gir deg verktøyene for å klare dette. 


De to første årene av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi består i hovedsak av samfunnsøkonomiske emner. Tredje studieår kan studentene velge blant tre profileringsretninger, profilering samfunnsøkonomi, profilering valgfrie emner eller profilering utland. Profilering samfunnsøkonomi medfører en fordypning i hovedsakelig samfunnsøkonomiske emner (vist i tabellen). Profilering valgfrie emner medfører at studentene velger fritt emner blant åpne emner ved UiT. Profilering utland gir studentene mulighet til å velge blant godkjente emner ved institusjoner i utlandet. Valgfriheten i profilering valgfrie emner/utland gir mulighet for fordypning i samfunnsfag og bedriftsøkonomi, matematikk og statistikk, språk eller andre fag.

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi gir kunnskap om teoretisk-økonomisk analyse, og setter studentene i stand til å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger. Kandidatene vil få bred kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for samfunnsøkonomi. Som samfunnsøkonom er det ikke nok å forstå et problem, en må også vise hvordan politikere eller andre beslutningstakere kan komme ut av problemet.

Kunnskapsmål
Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi er en treårig grunnutdanning med fordypning i samfunnsøkonomisk teori og metode, og som skal gi kandidatene mulighet til å forstå og analysere viktige økonomisk-politiske problemstillinger, på den nasjonale og på den internasjonale arena.

Kandidatene får kunnskap om tema som produksjon og sysselsetting, inntektsfordeling og prisdannelse, forbruk og sparing, energispørsmål og miljøproblemer, næringsøkonomisk analyse, økonomisk politikk og internasjonal handel. Viktige spørsmål i studiet er hvordan bedrifter, enkeltpersoner og det offentlige tilpasser seg når rammebetingelsene i samfunnet endres.

Ferdighetsmål
Bachelorstudiet tar sikte på å gi deg grunnleggende ferdigheter i mikro- og makroøkonomisk analyse, samfunnsvitenskapelig metode, matematikk og statistikk.

  • Mikroøkonomisk analyse gir ferdigheter i analyse av konsumentenes atferd og etterspørselsforhold, produksjonsteori og markedsforhold som frikonkurranse og monopol. I tillegg ferdigheter i analyse av aktørers atferd i strategiske situasjoner, bedrifters atferd i markeder med imperfekt konkurranse, miljøøkonomi, skatteteori og offentlig økonomi
  • Makroøkonomisk teori setter kandidatene i stand til å analysere ulike faktorer i et lands økonomi, herunder arbeidsmarkedet, utenriksøkonomien, finans- og pengepolitikk.
  • Kandidatenes metodegrunnlag i statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder skal gjøre dem i stand til å innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av samfunnsøkonomiske problemstillinger og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.

Generell kompetanse
Kandidatene skal være i stand til å vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.

 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Antall studieplasser: 30. Studiet er adgangsregulert.

Alle studenter som var kvalifisert for opptak til programmet fikk studieplass.

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar, essayskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver.

Undervisningen i de enkelte emner som inngår i studieprogrammet gis hovedsakelig på norsk. Enkelte emner kan gis på engelsk, dette vil være spesifisert i emnebeskrivelsen. Faglitteratur vil være på norsk eller engelsk.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE »

 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Med samfunnsøkonomi kan du jobbe både innen offentlig forvaltning og i det private næringsliv. Arbeidsmarkedet for samfunnsøkonomer har tradisjonelt vært godt. De tre arbeidsplassene med flest samfunnsøkonomer her til lands er Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank.
Studiet gir grunnlag for å fortsette på masterstudiet i samfunnsøkonomi/Economics. Avhengig av profileringsretning eller valgemner i bachelorstudiet, kan studiet også bygges på med masterstudier i bedriftsøkonomi eller andre samfunnsfag. Forutsetning for å kunne ta emnet SOK-3060 Videregående finans på masterstudiet er BED-2020 Investering og finansiering eller tilsvarende kurs i finans.


Kontakt
Tore-Jørgensen-Bredde-180px-

Tore Kanck-Jørgensen


Seniorrådgiver
Telefon: 77646828 tore.jorgensen@uit.no

åhallo.jpg

Maria Johansen Zachariassen


Førstekonsulent
Telefon: 77623157 maria.j.zachariassen@uit.no

Se filmen

Film: Nikolai Schirmer, August Schirmer, Simon Øverås og Christian Gamst Helgesen. Musikk: Cazadores - Islands.

Hva sier tidligere studenter og hva gjør de nå?

Kia Johanna Uuskartano

Bachelor og master i samfunnsøkonomi

Jeg jobber for tiden i Norges sjømatråd. Jeg startet i Norges sjømatråd høsten 2013 i en internship stilling, men jobber nå fast her som systemutvikler/analytiker. Jeg jobber hovedsakelig med markedsinformasjon og statistikk. Blant annet jobber jeg nå med et prosjekt der vi utvikler nye systemer for markedsinformasjon og statistikk ut mot sjømatnæringen.

Jeg kommer opprinnelig fra Finland, men flyttet til Norge i 2007. Etter å ha jobbet her i nord et år ville jeg gjerne studere, og da ble HHT et naturlig valg for meg. Jeg synes HHT har et bra utvalg av studieretninger innenfor økonomi.

Jeg trivdes veldig godt ved HHT. Jeg følte at kontakten mellom foreleserne og studentene var bra, og fikk god hjelp med både veiledning og spørsmål som dukket opp i løpet av studietiden. Jeg var også involvert i studentorganisasjoner i løpet av min tid ved HHT og opplevde at jeg fikk mye igjen for dette.


Skip to main content