Samfunnsøkonomi - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Samfunnsøkonomi - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15 april
Søking og opptak
Slik søker du

Hvordan henger økonomi og samfunnet vårt sammen? Som samfunnsøkonom vil du analysere og forstå hvordan for eksempel renteøkning vil ramme unge som skal kjøpe sin første bolig. Som samfunnsøkonom må du ikke bare forstå problemet, du må også kunne vise politikere og ledere hvordan de løser det. Samfunnsøkonomi tar opp problemstillinger som spenner fra sammenhengen mellom arbeidsløshet og prisstigning, til spørsmål om hva som er «riktig» billettpris på bussen.

Spørsmål om studiet
åhallo.jpg
Maria Johansen Zachariassen

Rådgiver


STK_2435-heidi_hemmingsen.jpg
Heidi M Hemmingsen

Rådgiver


Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi er et studie om samspillet mellom økonomi og samfunnet. Studieprogrammet gir kunnskap om samfunnsøkonomiske teorier og metoder, og setter studentene i stand til å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger. Kandidatene vil få bred kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for samfunnsøkonomi. Som samfunnsøkonom er det ikke nok å forstå et problem, en må også vise hvordan politikere eller andre beslutningstakere kan komme ut av problemet.

De to første årene av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi består i hovedsak av samfunnsøkonomiske emner. I tredje studieår kan studentene velge mellom å ta en samfunnsøkonomisk emnegruppe ved campus i Tromsø, eller dra på et utvekslingsopphold i utlandet eller velge 60 studiepoeng med valgfrie emner.

 

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi gir kunnskap om teoretisk-økonomisk analyse, og setter studentene i stand til å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger. Kandidatene vil få bred kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for samfunnsøkonomi. Som samfunnsøkonom er det ikke nok å forstå et problem, en må også vise hvordan politikere eller andre beslutningstakere kan komme ut av problemet.

Kunnskap

En bachelor i samfunnsøkonomi har:

 • bred og oppdatert kunnskap om relevante samfunnsøkonomiske teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.
 • grunnleggende kunnskaper innen produksjon og sysselsetting, inntektsfordeling og prisdannelse, forbruk og sparing, energispørsmål og miljøproblemer, næringsøkonomisk analyse, økonomisk politikk og internasjonal handel.
 • kompetanse om hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner og samfunnsøkonomiske rammebetingelser.

 Ferdigheter

En bachelor i samfunnsøkonomi kan:

 • gjennomføre grunnleggende analyser av konsumentenes atferd og etterspørselsforhold, produksjonsteori og markedsforhold som frikonkurranse og monopol.
 • Gjennomføre grunnleggende analysere ulike faktorer i et lands økonomi, herunder arbeidsmarkedet, utenriksøkonomien, finans- og pengepolitikk.
 • innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av samfunnsøkonomiske problemstillinger og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.

Generell kompetanse

En bachelor i samfunnsøkonomi kan:

 • vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.
 • planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, gjøre selvstendige vurderinger innenfor de samfunnsøkonomiske fagområdene, og slik sett bidra til utvikling av virksomheten.

Med samfunnsøkonomi kan du jobbe både innen offentlig forvaltning og i det private næringsliv. Arbeidsmarkedet for samfunnsøkonomer har tradisjonelt vært godt. De tre arbeidsplassene med flest samfunnsøkonomer her til lands er Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Handelshøgskolen (HHT) ved UiT ønsker å gjøre oppmerksom på at matematisk analyse er en viktig del av bachelorgraden i samfunnsøkonomi. HHT anbefaler at du har minst R1/S1 + S2 eller tilsvarende fra videregående skole før en starter på studiet.

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Antall studieplasser: 30. Studiet er adgangsregulert. Alle studenter som var kvalifisert for opptak til programmet fikk studieplass.

 

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar, essayskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver.

Undervisningen i de enkelte emner som inngår i studieprogrammet gis hovedsakelig på norsk. Enkelte emner kan gis på engelsk, dette vil være spesifisert i emnebeskrivelsen. Faglitteratur vil være på norsk eller engelsk.

Studiet gir grunnlag for å fortsette på masterstudiet i samfunnsøkonomi/Economics. Avhengig av profileringsretning eller valgemner i bachelorstudiet, kan studiet også bygges på med masterstudier i bedriftsøkonomi eller andre samfunnsfag. Forutsetning for å kunne ta emnet SOK-3060 Videregående finans på masterstudiet er BED-2020 Investering og finansiering eller tilsvarende kurs i finans.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE »

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.