Russisk - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Russisk-Litteratur-master-Studiekatalog-380px-

Er du interessert i å lære russisk? Russisk er et av de største verdensspråkene og ett av FNs seks offisielle språk. Russland er en svært viktig aktør i nordområdene, der kontakten mellom Norge og Russland blir mer og mer omfattende. Med gode russiskkunnskaper stiller du sterkt på arbeidsmarkedet. Vi tilbyr et ettårig studium som gir en innføring i russisk språk, litteratur og historie. Du lærer å snakke, skrive og lese russisk og får også en oversikt over Russlands litteratur og historie.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:1. desember
Søknadskode:5304
Søk studiet
Hovedvekten i årsstudiet i russisk er lagt på språkopplæring. Du vil lære deg hovedlinjene i moderne russisk grammatikk og uttale, slik at du kan lese og skrive enkle tekster og føre enkle samtaler på russisk. Samtidig vil du skaffe deg en oversikt over deler av russisk kultur, historie, samfunnssystem og litteratur.

Studiet består av 5 enkeltemner som til sammen gir 60 studiepoeng (stp). Studiet starter om våren og går over to semestre. Høstsemesteret begynner med et ni uker langt studieopphold i St. Petersburg i Russland hvor du får undervisning og tar eksamen i emnet RUS-1313 Praktisk russisk i St. Petersburg (10 stp). Undervisningen på de andre to emnene på høsten begynner etter utenlandsoppholdet.

Etter fullført årsstudium i russisk skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Studentene skal

 • beherske det russiske alfabetet
 • ha kjennskap til og kunne praktisere korrekt uttale
 • ha kunnskap om hovedtrekkene i grammatikken
 • beherske aktivt et grunnleggende ordforråd
 • ha kjennskap til russisk litteraturhistorie og grunnleggende trekk i litterær analyse
 • ha inngående forståelse av et utvalg litterære verk
 • ha fått et innblikk i kulturelle forhold relevante for studiet av russisk
 •  

Ferdigheter:
Studentene skal kunne

 • lese og forstå ulike typer russiske sak- og skjønnlitterære tekster i en vanlig språkform
 • kunne uttrykke seg bortimot korrekt muntlig og skriftlig om dagligdagse tema
 • presentere de kunnskapene om russisk språk, litteratur og kultur som de har skaffet seg

 

Kompetanse:
Studentene skal kunne

 • undervise i russisk i skolen
 • utføre annet arbeid der kunnskaper om russisk språk, litteratur og/eller kultur er sentralt

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det anbefales at søkeren har russisk I eller II (tidligere B- eller C-språk) fra videregående skole. De som ikke har russisk I eller II fra videregående, anbefales å ta emnet RUS-0100 Grunnkurs i russisk språk (10 stp) høsten før de begynner på årsstudiet.

Årsstudiet har oppstart i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. desember via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober 2017.

Antall studieplasser: Åpent.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Russland er en av de viktigste handelspartnerne for Norge og EU, og det norske næringslivet trenger ansatte med kompetanse i russisk. Årsstudiet i russisk kan også inngå i lektorutdanninga i språk og samfunnsfag og sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gi undervisningskompetanse. Du kan videre bruke faget innen litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, internasjonalt arbeid, informasjonsarbeid, næringsliv og reiseliv m.m.
Etter årsstudiet i russisk kan du ta ett semester med fordypning i russisk (2000-nivå), det vil si ett semester med emner som bygger på årsstudiet.

Studiet kan også brukes som en del av et bachelorgradsstudium eller lektorutdanningen i språk og litteratur. Årsstudiet inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i russisk (90 studiepoeng), kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i språk eller litteratur med studieretning i russisk. For opptak til mastergradsstudiet kreves en bachelorgrad med fordypning i russisk (90 stp) eller tilsvarende. Av de 90 må 60 stp være fra 1000-nivå og 30 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i russiskemnene.


Kontakt
Kontor-bilde Kirkath.jpg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Førstekonsulent
Telefon: 77644333 kirsten.k.holiman@uit.no

Skip to main content