Religionsvitenskap - årsstudium

Religionsvitenskap - årsstudium

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april/1. desember

Religioner spiller viktige roller i mange samfunn. Derfor er kunnskap om religioner ofte vesentlig for å kunne kommunisere godt på tvers av kulturer. Årsstudiet i religionsvitenskap gir grunnleggende kunnskap om religioner på ulike steder i verden både historisk og i samtiden, for eksempel i Norge, Sápmi, Midt-Østen, Øst-Asia og Latin-Amerika.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Siv Aina Hansen

Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn


SIV ELLEN KRAFT copy.jpg
Siv Ellen Kraft

Professor, religionshistoriker


Gjennom et årsstudium i religionsvitenskap får du tilegnet deg de viktigste redskapene for å kunne analysere og forstå ulike religioner og deres samspill med andre deler av samfunnet. Religion er kultur, og du kan forstå aspekter ved religion ved å forstå aspekter ved kultur.

UiT har et særlig ansvar for studier av samiske, nordnorske og arktiske forhold, som er temaer som inkluderes i flere av emnene. Andre regioner det fokuseres mye på er Latin-Amerika og Øst-Asia. Det religionsvitenskapelige fagmiljøet ved UiT har særlig kompetanse på ulike religioner blant urfolk, på nyreligiøsitet og nye religioner, og på ulike former for kristendom.

Studieprogresjon:

Studiet går over to semestre, med oppstart enten høst eller vår. Emnet REL-1050 Teori og metode I er obligatorisk. Ellers står man fritt til å velge 5 emner á 10 studiepoeng.

Religionsvitenskap tilbyr en rekke ulike valgemner med ulik fordypning. Du kan for eksempel få en innføring i religionsvitenskap (REL-1000), lære om kristendommens opphav og historie (REL-1001), Øst-Asias religioner (REL-1005), islam (REL-1018), religioner i Latin-Amerika (REL-1020) eller religioner i Sápmi (REL-1022). Språkfagene gresk (REL-1011) og hebraisk (REL-1010) inngår ikke som valgemner i årsstudiet for religionsvitenskap.

Valgemnene vil variere fra år til år, avhengig av ressurssituasjonen på instituttet. Nærmere informasjon om hvilke emner som tilbys hvilket semester finnes i UiTs emnekatalog på nett.

Etter fullført årsstudium skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • ha tilegnet seg generell kunnskap om utvalgte religioner
 • være fortrolig med fagets sentrale teoretisk-metodiske tilnærminger
 • ha kunnskap om fagets historie og egenart
   

Ferdigheter

 • kunne anvende faglig kunnskap på relevante teoretiske problemstillinger
 • kunne anvende teori og metode for å forstå religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger
   

Kompetanse

 • kunne formidle religionsvitenskapelig innhold både muntlig og skriftlig
 • kunne arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger 

I et stadig mer flerkulturelt samfunn vil kompetansen fra årsstudiet i religionsvitenskap være attraktiv og nyttig i svært mange jobbsammenhenger, blant annet i internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, arbeid med flyktninger og arbeid i hjelpeorganisasjon eller i offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten. Også ulike mediebedrifter, bibliotek og museum etterspør religionsvitenskapelig kompetanse.

Studiet kan innpasses i en bachelor i religionsvitenskap og i lektorutdanning trinn 8-13. Med en mastergrad i et skolefag, kan årsstudiet sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i fagene Religion, livssyn og etikk i grunnskolen og Religion og etikk på videregående skole.

Merk at opptakskravene til PPU er endret fra og med 2019 til mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Høst semesteret
Valgfrie REL-1000 emner
Vår semesteret
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: norsk, engelsk og 5-årig relevant yrkeserfaring.

Studiet har oppstart både i vår- og høstsemesteret.

Oppstart høst: Søknadsfrist 15. april og 1. mars for søkere med realkompetanse. Opptak via Samordna opptak.

Oppstart vår: Søknadsfrist 1. desember. Opptak via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober.

Antall studieplasser: Åpent

Det gis forelesninger og/eller seminarundervisning på de enkelte emnene. Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver (essays), skoleeksamen og muntlig. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold. Ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Fristen for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august i vårsemesteret.

I de fleste emner blir undervisningen gitt på norsk, men enkelte emner kan ha engelsk helt eller delvis som undervisnings- og eksamensspråk.

Årsstudiet kan bygges ut til en bachelor- eller mastergrad i religionsvitenskap. Det kan også muligens innpasses i integrert master i lektorutdanning trinn 8-13.

Foreløpig ikke tilgjengelig