Religionsvitenskap - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Religionsvitenskap-Religionsvitenskap-bachelor

Religioner er viktige elementer av samfunn og kultur, og slik er kunnskap om religioner ofte også vesentlig for å kommunisere på tvers av kulturer. Årsstudiet gir grunnleggende kunnskap om religioner på ulike steder i verden både historisk og i samtiden, for eksempel i Norge, Sápmi, Midt-Østen, Øst-Asia og Latin-Amerika.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april/1. desember
Søknadskode:186 910
Søk studiet
Årsstudiet i religionsvitenskap gir, i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning, undervisningskompetanse i fagene Religion, livssyn og etikk i grunnskolen og Religion og etikk i videregående skole. Studiet kan også inngå i en bachelor- eller mastergrad i religionsvitenskap, samt i Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) (noe strammere oppbygd). Siden årsstudiet ikke inneholder ex.phil. og ex.fac., vil det være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig bachelorprogram dersom du ønsker en grad.

Studiet går over to semestre, med oppstart enten høst eller vår. Emnet REL-1050 Teori og metode I er obligatorisk. Ellers står man fritt til å velge 5 emner á 10 studiepoeng.

Obligatorisk emne
REL-1050 Teori og metode I (vårsemesteret)

Valgemner
Religionsvitenskap tilbyr for tiden følgende valgemner under forutsetning av tilgjengelige ressurser (endringer kan derfor forekomme):

REL-1000 Innføring i religionsvitenskap
REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie
REL-1005 Øst-Asias religioner
REL-1006 New Age and New Religious Movements
REL-1008 Kristendom II: Innføring i Bibelen
REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk
REL-1018 Islam
REL-1019 Jesus - i historien og religionene
REL-1020 Religioner i Latin-Amerika
REL-1021 Levende religioner i Norge
REL-1022 Religion i Sápmi
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Høst semesteret
Valgfrie REL-1000 emner
Vår semesteret
Valgfritt REL-1000 emne
Valgfritt REL-1000 emne

Etter fullført årsstudium skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • ha tilegnet seg generell kunnskap om utvalgte religioner
 • være fortrolig med fagets sentrale teoretisk-metodiske tilnærminger
 • ha kunnskap om fagets historie og egenart
   

Ferdigheter

 • kunne anvende faglig kunnskap på relevante teoretiske problemstillinger
 • kunne anvende teori og metode for å forstå religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger
   

Kompetanse

 • kunne formidle religionsvitenskapelig innhold både muntlig og skriftlig
 • kunne arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: norsk, engelsk og 5 årig relevant yrkeserfaring.

Studiet har oppstart både i vår- og høstsemesteret.

Oppstart høst: Søknadsfrist 15. april og 1. mars for søkere med realkompetanse. Opptak via Samordna opptak.

Oppstart vår: Søknadsfrist 1. desember. Opptak via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober.

Antall studieplasser: Åpent

Det gis forelesninger og/eller seminarundervisning på de enkelte emnene. Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver (essays), skoleeksamen og muntlig. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Fristen for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august i vårsemesteret.

De fleste emner er norsk, men enkelte emner kan ha engelsk helt eller delvis som undervisnings- og eksamensspråk.

Studiet kan inngå i en bachelor i religionsvitenskap og lektorutdanning trinn 8-13. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir det undervisningskompetanse i fagene Religion, livssyn og etikk i grunnskolen og Religion og etikk på videregående skole.
Årsstudiet kan bygges ut til en bachelor- eller mastergrad.


Kontakt

Siv Aina Hansen


Seniorkonsulent
Telefon: 77644381 siv.aina.hansen@uit.no

Bjørn Ola Tafjord IHR-2.jpg

Bjørn Ola Tafjord


Professor
Telefon: 77645289 bjorn.tafjord@uit.no

Skip to main content