Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 år

Foto: Kjell-Petter Hetland
Foto: Kjell-Petter Hetland

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Varighet: 5 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker.

Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere. Som grunnskolelærer for 1.-7. trinn blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Du blir en god rollemodell og motivator for de yngste elevene. Grunnlaget for all læring skjer de første skoleårene. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du variert praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring.Vil du være med?

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Fordeler med å velge grunnskolelærerutdanning

 • Tar du grunnskolelærerutdanning vil du få en startlønn på minimum 592 100 kroner i året.
 • Utdanningen er femårig. Det gir deg solid fagkunnskap, mastergrad og lektortittel.
 • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt!
  Les om betingelsene her
 • Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt ytterligere.
 • Grunnskolelærerutdanningen vil gi deg viktig og etterspurt kompetanse innenfor kunnskapsformidling, relasjonsbygging og ledelse.
 • Ledererfaringen du får vil gi deg gode karrieremuligheter i skolesystemet, samt i et arbeidsmarked utenfor skolen.
 • Som erfaren lektor kan du tjene over 700 000 kroner i året.

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT:

 • Høy kvalitet
 • Faglig tyngde
 • Fire undervisningsfag
 • Begynneropplæring
 • Mye praksis
 • Utveksling

Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en god kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du får solid utdanning i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer og ekspert i begynneropplæring!

Fag i utdanningen

Norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg til disse velger du to andre undervisningsfag (fag 3 og fag 4). Du kan velge mellom engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag.

Studiet avsluttes med en masteroppgave i begynneropplæring eller fagdidaktikk. I fagdidaktikk kan du velge blant følgende masterfag: begynneropplæring, engelsk, matematikk, naturfag, norsk eller samfunnsfag.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer praksis blant annet gjennom Universitetsskoleprosjektet som er et samarbeid med flere kommuner. Prosjektet arbeider med å utvikle praksisopplæringen i utdanningen. Dette medfører at du vil møte skoler som er utviklingsorienterte og som arbeider spesielt med praksisdelen av utdanningen.

Som utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, om hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og om å være en god motivator.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev. Du kan benytte digitale verktøy i undervisningen, og gjennom systematisk utviklingsarbeid i praksis er du godt forberedt på å møte en skole i utvikling.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Obligatoriske fag i grunnskolelærerutdanning 1-7 er norsk, matematikk, FoU, samt pedagogikk og elevkunnskap. For mer informasjon om de enkelte emner les studieplanen som er vedlagt. 

Samisk i grunnskolelærerutdanning 1-7For å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

 • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER
 • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest.

Suppleringsopptak
Rammeplanen til lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4.studieår. Ved søknad om opptak til 4.studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3113.

Undervisning i følgende masteremner tilbys vår 2024 for grunnskolelærerutdanningen 1-7.trinn 4.studieår:

Norsk
Engelsk
Kroppsøving
Matematikk
Naturfag

Samfunnsfag
Begynneropplæring (dette betinger at du har fordypning i matematikk eller norsk)

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:
- karakterutskrift (om du fullfører emner våren 2023 ettersendes karakterutskrift, legg inn merknad om dette i din søknad)
- dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist 15. april

Studieplan for utdanningen med emnebeskrivelser finner du nederst på nettsiden.

Studiet er adgangsbegrenset med 40 studieplasser.

Undervisning

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det forventes jevn og høy arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet noe som forutsetter at du stiller særlig godt forberedt til all undervisning. Det stilles krav til oppmøte i undervisning og praksis.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen
Eksamensformene vil variere mellom praktisk eksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, skoleeksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og masteroppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av studiet gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land.

For ytterligere informasjon kan du besøke vår nettside for praksis: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i grunnskolelærerutdanning tilrettelegger for utveksling (3 til 6 måneder) i høstsemesteret fjerde studieår (8. semester).

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter med mer finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Andre studier du kanskje vil like

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master ( Tromsø )

Grunnskolelærer i 5.-10. er synonymt med å være god rollemodell og faglig fordypning

Barnehagelærer - bachelor
Barnehagelærer - bachelor ( Tromsø )

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer deg til pedagogisk stilling og lederarbeid i barnehagen. Søk ...