Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Bli fremtidens lærer- Norges viktigste yrke!

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker.

Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere. Som grunnskolelærer for 1.-7. trinn blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Du blir en god rollemodell og motivator for de yngste elevene. Grunnlaget for all læring skjer de første skoleårene. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du variert praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

LENA HUSTAD
Lena Hustad

Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master


Nina Borch Johansen
Nina Borch Johansen

Studiekonsulent Grunnskolelærer 5.-10. trinn/1.-7. trinn


Henning Marius  Sollid
Henning Marius Sollid

Studieleder grunnskolelærerutdanning


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet
  • Faglig tyngde
  • Fire undervisningsfag
  • Mye praksis
  • Utveksling

 

Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en god kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du får solid utdanning i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Fag i utdanningen

Norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg til disse velger du to andre undervisningsfag (fag 3 og fag 4). Du kan velge mellom engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag.

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave i begynneropplæring eller fagdidaktikk. I fagdidaktikk kan du velge blant følgende masterfag: engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk, matematikk, naturfag, norsk eller samfunnsfag.

Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

 

Kvalitet i utdanningen

Som landets første tilbyder av integrert master i lærerutdanning i grunnskolen, er UiT tildelt Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed) . ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og kvalitetsindikatorer for å utvikle lærerutdanningene ved UiT. Du kan bli en del av dette nyskapende miljøet.

UiT kvalitetssikrer praksis blant annet gjennom universitetsskoleprosjektet som er et samarbeid med flere kommuner. Prosjektet arbeider med å utvikle praksisopplæringen i utdanningen. Dette medfører at du vil møte skoler som er utviklingsorienterte og som arbeider spesielt med praksisdelen av utdanningen.

Som utdannet grunnskolelærer (lektor) for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Med en master i grunnskolelærerutdanning har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning i det lokale utviklingsarbeidet.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. studieår
Norsk felles LER-1100B (15 stp)
Matematikk, felles LER-1200B (15 stp)
2. studieår
Fag 3, 1.-7.trinn (15 stp)
Fag 3, felles (15 stp)
3. studieår
Fag 4, 1.-7.trinn (15 stp)
Fag 4, felles (15 stp)
Fordypning valgt masterfag (15 stp)
LER-2051 FoU-oppgave: Utforsking av egen praksis (15 stp)
LER-2600 Praksis (30 dager)

4. studieår
LER-3000 PEL: Skolen som lærende organisasjon (15 stp)
LER-3001 PEL: Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Masteremne (15 stp)
LER-3600 Praksis (30 dager)
5. studieår
Metode (15 stp)
Masteroppgave (45 stp)

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

Det arrangeres forkurs i matematikk for søkere med gjennomsnitt mellom 3 og 4. Les mer på samordna opptak sine sider.

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Undervisning

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det må påregnes jevn og høy arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet noe som forutsetter at du stiller særlig godt forberedt til all undervisning.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet studiet gjennomfører du 120 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d New Zealand, Sør-Afrika, Zambia, Sverige eller Finland).

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

I tillegg til å studere blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.

Utvekslingsopphold i utlandet (3-6 mnd) gjennomføres i løpet av vårsemesteret, 4. studieår.

Bli lærer