Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

STUDIESTED: Tromsø
lektor 1-7_uit.jpg

Ønsker du Norges viktigste yrke?

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Med en master i grunnskolelærerutdanning får du solid faglig tyngde, og du vil fra første studieår ha praksis i skolen. Vi jobber tett med studentene via faglig støtte og sosiale aktiviteter, noe som gir studentene muligheter til å påvirke studieløpet sitt. Vi er landets første universitet med fem-årig integrert master og har opparbeidet både erfaring og renommé som gjør studentene våre ettertraktet på jobbmarkedet.

Fakta

Varighet:5 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 084
Søk studiet

Ta master - bli lektor!


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
  • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
  • Fire fag - du får fire undervisningsfag (norsk og matematikk + Fag 3 og Fag 4)
  • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
  • Utveksling - du kan velge å ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand eller praksis i bl.a. Afrika

Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave i begynneropplæring eller fagdidaktikk. I fagdidaktikk kan du velge blant følgende masterfag: engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk, matematikk, naturfag, norsk eller samfunnsfag.

Fagvalg

I tillegg til norsk og matematikk velger du to andre undervisningsfag (fag 3 og fag 4). Du kan velge mellom engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag.

Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

Som landets første og eneste tilbyder av integrert master i lærerutdanning 1.-7. trinn, er UiT tildelt Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed). ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og kvalitetsindikatorer for utvikling av integrerte femårige lærerutdanninger ved UiT. Du kan bli en del av dette innovative miljøet.

UiT kvalitetssikrer praksis gjennom universitetsskoleprosjektet (USPIT) som er et samarbeid med Tromsø kommune. Dette medfører at studentene våre blir møtt av skoler med veiledningserfaring og kan bruke dette samarbeidet i videre studie.


Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. studieår
Norsk felles LER-1100B (15 stp)
Matematikk, felles LER-1200B (15 stp)
2. studieår
Norsk, 1.-7. trinn (15 stp)
Fag 3, 1.-7.trinn (15 stp)
Fag 3, felles (15 stp)
PEL (10 stp)
FoU (5 stp)
Praksis (30 dager)
3. studieår
Fag 4, 1.-7.trinn (15 stp)
Fag 4, felles (15 stp)
Fordypning valgt masterfag (15 stp)
FoU-oppgave (15 stp)
Praksis (30 dager)
4. studieår
PEL (15 stp)
PEL (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Praksis (30 dager)
5. studieår
Metode (15 stp)
Masteroppgave (45 stp)

Som utdannet grunnskolelærer (lektor) for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Som grunnskolelærer har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning.

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Har du fordypning i matematikk (S1, S2, R1 eller R2) og har karakteren 2 eller bedre, kommer du inn på lærerutdanningen.

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 i matematikk (224 timer) og dekker de andre kravene, kan du delta på forkurs før studiestart.
Forkurset er nettbasert (MOOC), med videoleksjoner, oppgaver og tester. Forkurset starter i begynnelsen av juli og avsluttes med nasjonal eksamen ca. 1. august. Forkurset er nettbasert, men selve eksamen gjennomføres på campus.

Se mer informasjon og påmelding til forkurs i matematikk på samordna opptak sine sider.

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Undervisning:
Forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 115 dager praksis i grunnskolen, i tillegg kommer 5 dager innføringspraksis. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d Sør-Afrika, Zambia, Sverige eller Finland).

 

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet: UC Berkeley (USA), Umeå Universitet (Sverige), Åbo Akademi (Vasa i Finland), Nelson Mandela Metropolitan University (Port Elizabeth i Sør-Afrika), The University of York (Storbritannina) og The University of Auckland (New Zealand).

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.


Kontakt
LENA HUSTAD

Lena Hustad


Førstekonsulent
Telefon: 77660276 lena.hustad@uit.no

Nina Borch Johansen

Nina Borch Johansen


Førstekonsulent
Telefon: 77646996 nina.b.johansen@uit.no

Henning Marius  Sollid

Henning Marius Sollid


Studieleder
Telefon: 77660499 Mobil: 908 66 171 henning.m.sollid@uit.no

Relaterte yrker
Mer info om studiet

Spørsmål angående opptak? Send e-post til

ilp-opptak@uit.no

Aktuelt

I samarbeid med Universitetet i Oslo er vi tildelt Senter for fremragende utdanning

Følg oss på

FACEBOOK


Skip to main content