Ledelse, innovasjon og marked - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
SS-UiT-Tromso-Janne.jpg

Er du interessert i ledelse, markedsføring og innovasjon i bedrifter? Studiet gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med ledelses-, innovasjons- og markedsføringsspørsmål i private og offentlige organisasjoner.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ledelse, innovasjon og marked.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 867
Søk studiet

Bachelorgraden kombinerer emner innen organisasjonsfag, markedsføring, juss, innovasjon og økonomi. Gjennom denne flerfaglige tilnærmingen vil studenten tilegne seg kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger, som gjør kandidaten i stand til å arbeide med drift, utvikling og strategi i offentlige, private og frivillige organisasjoner.

De første to årene av programmet er felles og obligatorisk for alle studentene. I løpet av disse to årene gis det grunnleggende kunnskap innen markedsføring, innovasjon, ledelse, bedriftsøkonomi og metodefag. Det tredje året kan studentene velge å være i Tromsø eller ta emner i utlandet.

Om en ønsker å være i Tromsø skal en ta en generell administrativ emnegruppe. Her inngår emner som har fokus på ledelse, jus og kommersialisering, samt at Handelshøgskolen vil tilby et utvalg anbefalte valgemner hvert semester som vil kunne inngå som et fritt emnevalg. Disse emnene blir koordinert med de obligatoriske emnene i 5. og 6. semester.

Våren 2017 (6. semester) kan studentene som velge blant følgende anbefalte emner, i tillegg til det obligatoriske emnet BED-2015 Kommersialisering:

  • BED-2017 Prosjektledelse, fordypning (Obligatorisk forkunnskap; BED-2012 Prosjektledelse)
  • BED-2026 Økonomi og etikk
  • BED-2201 Bachelorgradsoppgave
  • BED-2033 Entreprenørskap
  • BED-2035 Competitive intelligence
  • BED-2034 Organisasjonspsykologi (Emnet gis nettbasert) Kan ikke tas om en har tatt PSY-2010 Arbeids- og org.psyk.

Studentene står fritt til å velge andre emner som frie valgemner på UiT Norges arktiske universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene.

Det treårige bachelorstudiet i ledelse, innovasjon og marked har som hovedmålsetting å gi kandidatene et yrkesrettet studium som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Studiet fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner.

Kunnskapsmål
Kandidatene skal ved studiets slutt ha bred og oppdatert kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i ledelse og organisasjonsutvikling, strategisk analyse, markedsføring, kommunikasjon, regnskapsanalyse, innovasjon samt statistisk analyse.

Ferdighetsmål
Studiet skal gi kandidatene grunnleggende ferdigheter innen de økonomisk-administrative fagområdene.

Kandidatene skal vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og videre ha kunnskap om hvordan strategier utvikles, hvordan virksomheter organiseres og ledes og hvordan produkter og tjenester markedsføres.

Kandidatenes metodegrunnlag i statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder skal gjøre dem i stand til å innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.

Generell kompetanse
Kandidatene skal være i stand til å vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Antall studieplasser: 50

Poenggrenser ved opptak høsten 2016:
Ordinær kvote: 39,6
Førstegangsvitnemålskvote: 37,4
Forelesninger og seminarer.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE »

 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for den som ønsker å jobbe innenfor andre områder.
Med fullført bachelorgrad kan studentene søke opptak til mastergraden i ledelse, innovasjon og marked ved UiT Norges arktiske universitet.


Kontakt
åhallo.jpg

Maria Johansen Zachariassen


Førstekonsulent
Telefon: 77623157 maria.j.zachariassen@uit.no

Tore-Jørgensen-Bredde-180px-

Tore Kanck-Jørgensen


Seniorrådgiver
Telefon: 77646828 tore.jorgensen@uit.no

Simon forteller hva du kan bli etter studiet

Hva sier tidligere studenter og hva gjør de nå?

MARLEN BAKKE

Master i ledelse, innovasjon og marked

Jeg jobber som rådgiver og prosjektleder i Innovasjon Norge Troms og her har jeg jobbet siden jeg var uteksaminert ved HHT våren 2013. I hovesak jobber jeg for vekst og økt utvikling av nordnorsk næringsliv med innovasjon og entreprenørskap - en flott jobb jeg syntes er veldig gøy!

Jeg valgte masteren ved HHT fordi den var allsidig og interessant for meg. Jeg fikk innsikt i både marked, innovasjon og ledelse, en veldig fin miks for meg.

Tiden ved HHT var veldig fin! Godt miljø og flinke professorer og forelesere - som tar deg på alvor om du lurer på noe. En flott tid jeg ikke ville vært foruten.

.

 

 

Skip to main content