Likestilling og kjønn - årsstudium

Varighet: 1 År

Foto: Andrey Popov
Foto: Andrey Popov

Likestilling og kjønn - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
1. desember/15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du lære å forstå omverdenen med hensyn til maktforhold mellom menneskene? Du vil lære å se kritisk på hvordan likestilling, rettferdighet, urettferdighet og diskriminering kan ses i det norske samfunnet, og dets plass i et globalt fellesskap.

Spørsmål om studiet
Siv Aina Hansen

Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn


Losleben, Katrin

Professor


Emnene ser kritisk på forholdet mellom kjønnene, og undersøker dagsaktuelle og historiske, kulturelle og samfunnsmessige hendelser knyttet til kjønn. Steg for steg lærer vi å skape våre ferdigheter til å analysere sitasjoner og å utvide vårt teorietiske begrepsapparat.

Spørsmål om kjønn gis nye språklige, kulturelle og samfunnsmessige uttrykk, og litteratur, kunst og forskning reiser spørsmål om gjengse oppfatninger av kjønn i samfunnet. Historiske studier og studier av forskjellige kulturer viser at kjønnsidentitet, -relasjoner og -uttrykk er like mangfoldig som individene. 

Studiet består av obligatoriske og valgfrie emner, hver på 10 studiepoeng. Blant de obligatoriske emnene er temaer innen feministisk filosofi og andre tema der likestillings- og kjønnsperspektiver står sentralt, som for eksempel litteratur, familie- og hverdagsliv, arbeidsforhold, politikk, musikk og film. De valgfrie emnene vil variere fra år til år, avhengig av ressurssituasjonen på hvert enkelt institutt. Nærmere informasjon om hvilke emner som tilbys hvilket semester finnes i UiTs emnekatalog på nett.

Årsstudiet kan inngå som en valgfri del av en bachelorgrad, og slik forkorte studietiden.

Etter bestått årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om

  • likestillingsutfordringene som kvinner og menn, familieliv og arbeidsliv står overfor i dag.
  • kjønn som kulturelt og sosialt fenomen, teoretiske perspektiver knyttet til kjønn, likestilling og feminisme, samt en oversikt over sentrale spørsmål, debatter og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning.
  • hvordan kjønn og kjønnsrelevante problemstillinger tas opp i forskningen metodisk, teoretisk og empirisk.


Ferdigheter

Kandidaten kan

  • mestre arbeidsmessige utfordringer relatert til likestilling og kjønn.
  • diskutere og formidle temaer innen likestillings- og kjønnsforskning både skriftlig og muntlig.
  • analysere situasjoner og tekster i et likestillings- og kjønnsperspektiv.


Generell kompetanse


Kandidaten har

  • kompetanse innenfor likestillings- og kjønnsspørsmål, slik de kommer til uttrykk innen ulike samfunnsmessige sammenhenger.

Studiet er anvendelig innen undervisning, media, personaladministrasjon, offentlig forvaltning, organisasjonsarbeid og forskning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Vår semesteret
Valgfritt emne
Høst semesteret
Valgfritt emne

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Anbefalte forkunnskaper for realkompetanse: norsk, engelsk og 5 årig relevant yrkeserfaring.

Oppstart høst: Søknadsfrist 15. april og 1. mars for søkere med realkompetanse. Opptak via Samordna opptak.

Oppstart vår: Søknadsfrist 1. desember. Opptak via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Antall studieplasser: Åpent

Det gis forelesninger og seminarer i tilknytning til hvert enkelt emne. Det kan bli faglig arrangementer i tillegg til ekskursjoner til arbeidsplasser der det jobbes med kjønns- og likestillingsrelevante spørsmål.

Informasjon om eksamensordning og arbeidskrav går frem av de enkelte emnebeskrivelser. Se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett for nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og eksamensformer

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A - F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Fristen for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august i vårsemesteret.

Norsk.

Enkelte forelesninger kan også bli holdt på engelsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.

Målgruppe for dette studiet er studenter som ønsker å fordype seg i likestillings- og kjønnsforskning. Studiet er relevant for de som ønsker videreutdanning, eller trenger et interessant og relevant fag i sin bachelor- eller masterutdanning.