Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
allmenn-ltiteraturvitenskap1jpg

Er du interessert i litteratur? Liker du å lese litterære tekster fra ulike epoker og fra alle verdenshjørner? Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap gir ei grunnleggende innføring i verdenslitteraturen, særlig den europeiske og vestlige tradisjonen. Har du interesse for litteratur, språkbruk, kulturforståelse, litteraturformidling, fortolkning og estetikk, er dette studiet for deg.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april/1. desember
Søknadskode:186 615
Søk studiet

Fra antikkens lyriker Sapfo til vår tids Sylvia Plath. I årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap får du muligheten til å fordype deg i og analysere hovedverk innenfor de store sjangrene epikk, drama og lyrikk. Hva kjennetegner Virginia Woolfs fortellerteknikk i hennes roman Mrs Dalloway? Hvorfor er Gustave Flauberts roman Madame Bovary litteraturhistorisk sentral? Hvilken dramatiker skrev «Aldri var der en filosof som tålmodig kunne tåle tannverk»? Dette er bare noe av det du vil få svar på og kunnskap om ved å studere allmenn litteraturvitenskap. Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap omfatter studier av skjønnlitteratur, litteraturhistorie, litteraturvitenskapelig teori og metode som inneholder praktisk tekst- og tolkningsarbeid og teoretiske studier.

Studiet består av seks enkeltemner med samlet omfang på 60 studiepoeng (stp). Studiet starter både i høst- og vårsemesteret og går over to semestre. For mer informasjon om hvert emne, se studiekatalogen på nett.

Etter fullført årsstudium i allmenn litteraturvitenskap har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • en generell oversikt over vestens litteraturhistorie fra antikken og til i dag
  • kjennskap til litteraturens viktigste sjangrer (drama, lyrikk og epos/roman) og deres varianter
  • grunnleggende kunnskaper om de sentrale problemstillinger, tendenser og perioder i litteraturteori fra antikken til i dag

Ferdigheter

Du kan:

  • sette litterære verk i historisk og litteraturhistorisk kontekst på tvers av nasjonalspråkene
  • finne bestanddeler og virkemidler i litterære tekster og gi begrunnede tolkninger av litterære tekster

Kompetanse

Du:

  • har fått innsikt i kulturhistorie og forskjellige teorier om kulturelle uttrykk
  • kan formidle beskrivelser, analyser og tolkninger på en redelig, tilgjengelig og selvstendig måte

Generell studiekompetanse eller realkompetanseStudiet har oppstart både i vår- og høstsemesteret.
Oppstart høst: Søknadsfrist 15. april (Søknadsfrist er 1. mars for søkere med realkompetanse)

Opptak via Samordna opptak.
Oppstart vår: Søknadsfrist 1. desember. Opptak via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober.

Antall studieplasser: Åpent

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold.

Undervisning:
Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og prosjekt- og gruppearbeid

Arbeidskrav:
I alle emnene på studiet inngår arbeidskrav som må være bestått før du kan avlegge eksamen. Arbeidskrav i studiet kommer i form av skriftlige oppgaver og muntlig presentasjon. Arbeidskravene evalueres med godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer:
De enkelte emnene har ulike vurderingsformer avhengig av innhold og oppbygging. Vurderingsformer er skoleeksamen og semesteroppgaver. Det blir gitt veiledning ved skriving av semesteroppgaver. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F.

Se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett for nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og vurderingsformer.
Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap er relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, bibliotek, forlag, media, reklame og offentlig forvaltning.
Årsstudiet kan inngå som en valgfri del av en bachelorgrad ved fakultetet hvor det er rom for det.


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Bli student ved UiT!