Bioingeniørfag - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Lars Åke Andersen
Foto: Lars Åke Andersen

Bioingeniørfag - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Ønsker du å jobbe med laboratoriemedisin og avansert teknologi? Du blir både ingeniør og helsearbeider med utdanning i bioingeniørfag ved UiT! Som bioingeniør ved et medisinsk laboratorium, blir du en nøkkelperson som bidrar til at pasienter får riktig diagnose, behandling og oppfølging. Du innhenter prøver og analyserer biologisk materiale. Fag som kjemi, biokjemi og fysiologi, laboratoriearbeid og mye praksis på sykehus, gir en variert hverdag som student. Bioingeniører jobber ofte ved medisinske laboratorier på sykehus. Men du finner også bioingeniører ved forskningslaboratorier som forskere og undervisere ved universitet og høyskoler, og i næringslivet bl.a. innenfor petroleum, fiskeri og ernæring.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet

UlrikeGrote.JPG
Ulrike Grote

Studiekonsulent


Hva lærer du?

Bachelor i bioingeniørfag gir deg bred kunnskap om metoder, laboratorieutstyr og bioingeniørfaglige oppgaver innen de medisinske laboratoriespesialitetene: medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi, hematologi, immunologi og transfusjonsmedisin.

Etter gjennomføringen av programmet skal du kunne:

 • Kunne bruke teknikker og instrumenter som anvendes i medisinske laboratorier
 • Kunne vurdere analysemetoders muligheter, pålitelighet, begrensninger og feilkilder
 • Kunne vurdere analyseresultaters medisinske betydning
 • Kunne anvende laboratoriets kvalitetssystem og informasjonssystem
 • Kunne anvende laboratoriets yrkesetiske retningslinjer og møte pasienter med respekt
 • Kunne ta blodprøver og behandle biologisk prøvemateriale
 • Kunne delta aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid innen bioingeniørfag
 • Kunne formidle fagstoff til kollegaer og andre yrkesgrupper
 • Ha trening i etisk refleksjon og tverrprofesjonelt samarbeid til beste for pasienten.
 • Være i stand til å ta i bruk ny kunnskap og delta i utviklingen ved medisinske laboratorier

Som autorisert bioingeniør, har du mange jobbmuligheter innen helse- og laboratorietjenester i Norge eller internasjonalt. Siden bioingeniørstudiet er en generell medisinsk laboratorieutdanning, kan du arbeide innen mange ulike fagfelt. Du vil kunne jobbe både i offentlig og privat sektor og på alle typer laboratorier med biologisk materiale, med undervisning eller forskning.

De fleste bioingeniører jobber i laboratorier ved små og store sykehus. På store sykehus finnes muligheter for å velge å jobbe innen en laboratoriespesialitet som medisinsk biokjemi, hematologi, immunologi og transfusjonsmedisin (blodbank), farmakologi, mikrobiologi, patologi eller medisinsk genetikk.

Noen bioingeniører jobber innen rettsgenetikk, næringsmiddelkontroll, produktspesialister innen salg av reagenser og laboratorieutstyr, legekontor, forskningslaboratorier, veterinærmedisin, undervisning og forskning ved universitet eller høgskoler.

Mulighetene er mange, noen av jobbene krever høyere utdanning på minimum masternivå.

Med bachelor i bioingeniørfag er du også kvalifisert til opptak på master i biomedisin ved UiT, og har derfra også mulighet til å gå videre med phd-utdanning (doktorgrad) og en forskerkarriere.

Generell studiekompetanse. Det kreves også matematikk (R1 eller S1+S2) og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Biologi 1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Realkompetanse
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For bioingeniørfag regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Anbefalte faglige forkunnskaper:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk R1 eller S1+S2 og enten Biologi 1, Kjemi 1 eller Fysikk 1 (2MX/2MY og enten 2BI, 2KJ eller 2FY fra Reform -94)

Disse forkunnskapene kan også dekkes med kompetanse ervervet gjennom annen utdanning, yrkespraksis, ubetalt arbeid eller på annen måte.

Studiet har 29 studieplasser og er adgangsregulert.

Poenggrenser for opptak høsten 2022:

Førstegangsvitnemålskvote: 49,0 / førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge: Alle

Ordinær kvote: 44,1 / ordinærkvote Nord-Norge: Alle

Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer og gruppeundervisning. Praksis ved sykehus inngår også som viktig del av undervisningen.

Eksamensformer er hjemmeoppgaver, skriftlige og muntlige eksamener. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om emnene i programmet finner du i emnekatalogen.

Ett år av studiet vil være praksis som fordeles over alle tre årene. Praksisstudiene gjennomføres som laboratoriekurs på universitetet og på forskjellige laboratorier ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset.

Les mer om praksis her

Norsk.

Bachelorprogrammet i bioingeniørfag gir autorisasjon til å jobbe som bioingeniør. De aller fleste studentene går rett ut i jobb etter fullført bachelorgrad, men det er også mulighet for videre masterstudier, for eksempel master i biomedisin ved UiTeller ytterligere spesialisering i form av spesialistgodkjenning

I 2. studieår kan du reise på utvekslingsopphold til utlandet. Bioingeniørutdanningen har utvekslingssamarbeid med utdanninger i Norden og Estland. Du finner mer informasjon om dette her.

Kjell2
Lindgård, Kjell
Førstelektor
Bilde av Amirnejad, Homayoun
Amirnejad, Homayoun
Universitetslektor
Bilde av Dumitriu, Gianina
Dumitriu, Gianina
Overingeniør
Bilde av Nilsen, Mia
Nilsen, Mia
Stipendiat
Bilde av Ludvigsen, Maria A.
Ludvigsen, Maria A.
Overingeniør Bioingeniørutdanningen
Bilde av Pedersen, Hege Lynum
Pedersen, Hege Lynum
Førsteamanuensis og forskningsgruppeleder for RNA og molekylær patologi forskningsgruppe
Bilde av Hanssen, Anne-Merethe
Hanssen, Anne-Merethe
Førsteamanuensis
Sangvik-Maria-Face.jpg
Sangvik, Maria
Førstelektor
Bilde av Berg, Vivian
Berg, Vivian
Førsteamanuensis
Bilde av Magnussen, Synnøve
Magnussen, Synnøve
Førsteamanuensis

Studentportretter

Studentprotrett Emil Johansen Beraas Studentportrett Ida-Marie Dybdahl