Arkeologi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
1-uit-69_2.jpg

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET IKKE VIL BLI TATT OPP STUDENTER TIL BACHELOR I ARKEOLOGI HØSTEN 2017.

 

På arkeologi forsker du på fortidssamfunn og materiell kultur helt opp til moderne tid, og arkeologers kompetanse står sannsynligvis mer sentralt i dagens samfunnsdebatt enn den noen gang har gjort tidligere!

 

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i arkeologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 478
Søk studiet

Arkeologer studerer fortidssamfunn ut fra materielle spor, helt fra urmenneskets tid til det moderne samfunnet. For en arkeolog kan en steinøks fortelle om dagliglivet for tidlige mennesker for 500 000 år siden, ikke helt ulikt det din mobiltelefon kan fortelle om hvordan du bruker dagen din.

Ved å se på gjenstander og boplasser i forhold til landskapet kan vi undersøke menneskers forhold til de materielle tingene som har vært en del av hverdagen, og trekke slutninger om miljø og sosiale relasjoner i fortida. Vi griper inn i store spørsmål om grunnlaget for samfunnsendring og variasjon, for eksempel oppkomsten av jordbruk, utviklinga av hierarkiske samfunn, påvirkningen av miljøendringer, etniske relasjoner og kjønnsforhold.

I praksis er arkeologi svært variert og tverrfaglig. Arkeologi bygger på feltarbeid og bruk av naturvitenskapelige metoder, men vi har også et teoretisk fundament som drar oss inn i mange av de store spørsmål som finnes i humaniora og samfunnsvitenskapene for øvrig. Vi er involvert i vern og forvaltning av kulturminner, både for allmenheten og for framtidas samfunn, og mange arkeologer jobber på museer, som er sentrale i fortolkningen og formidlingen av fortida til publikum.

I Tromsø ligger forsknings- og undervisningsfokuset på det arktiske området og Nordkalotten. Les mer om forskning og forskningsgrupper her. Det legges her særlig stor vekt på den nordnorske/nordskandinaviske fortida, og den samiske fortida blir gitt et spesielt fokus.

ANBEFALTE VALGEMNER

Valgemnene på bachelor i arkeologi gir deg mulighet for å skreddersy bredden og dybden i din utdanning. Hvilke valgemner du tar er avhengig av interessefeltet ditt og bør velges ut ifra hvilke planer du har for videre studier eller arbeid.

Se mer under

Kurs i kulturminnevern (ARK-2015) og museumskunnskap (ARK-2023) viser arkeologiens rolle i forvaltningen og formidlingen av fortid, og peker på sammenhengene mellom arkeologi, andre fagområder og det bredere samfunnet.Kurs i industriell arkeologi (ARK-2028) og samtidsarkeologi (ARK-2029) ser på hvordan arkeologiske tilnærminger kan bidra til å utvide og problematisere samfunnsfaglige forståelser av sosiale og kulturelle forhold i industrialiseringas tidsalder og i vår egen tid og nære fortid.Kurs i geografiske informasjonssystemer (GIS) og bruk av satellittbilder (SVF-2005 og SVF-2006) bidrar både til arkeologisk forskning og problemstillinger i kulturminnevern, og har en nyttig anvendelse utenfor faget i en rekke sammenhenger i offentlig planlegging og forvaltning. Kurs i klimahistorie (ARK-2021) gir et viktig grunnlag for å vurdere hvordan mennesker gjennom tid har forholdt seg til klimaforandringer.

I tillegg oppfordres det til å ta relevante kurs fra andre fag, som f.eks. sosialantropologi, historie, religionsvitenskap eller geologi. Forhør deg nærmere med faglige ansatte og studiekonsulenten.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
Valgfritt emne
Valgfritt emne
4. semester (vår)
Valgemne arkeologi
5. semester (høst)
Valgfritt emne/utveksling
Valgfritt emne/utveksling
Valgfritt emne/utveksling
6 semester (vår)
Valgemne arkeologi
Valgfritt emne

I korte trekk skal bachelorgraden i arkeologi gi deg ei innføring i kulturhistorie, samt fagets metode og teori. Innledningskursene fremstiller noen grunnleggende aspekter av arkeologisk tenkning og metoder, og også en oversikt over sentrale problemer i global forhistorie. Videre presenteres grunntrekkene i Nordens kulturhistorie fra slutten av siste istid og inn i historisk tid.

Det legges her særlig stor vekt på den nordnorske/nordskandinaviske fortida, og den samiske fortida blir gitt et spesielt fokus. Du vil få ei praktisk innføring i innsamlinga av arkeologiske data gjennom et feltprogram bestående av kurs i utgravningsmetoder og registreringsteknikk. Andre kurs gir fundamental kunnskap om dateringsteknikker, miljørekonstruksjon og landskapsforståelse, klimahistorie, og fortolkningen av sosiale forhold. Du vil også lære om arkeologiens faghistorie og utvikling av de forskjellige teoretiske perspektivene som arkeologer har brukt som utgangspunkt for fortolkning av fortid, og hvordan endringer i disse perspektivene kan relateres til sosiale og politiske forhold i samtida.

 

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper og forståelse, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har:

 • forståelse av og kunnskap om hva arkeologi er, og hvilken rolle faget har i dagens samfunn
 • kunnskap om viktige aspekter i den nordiske og spesielt nordskandinaviske kulturhistorien, herunder kjennskap til de vanligste kulturminner
 • kunnskap om de store trekk i fagets forskningshistorie og oversikt over nyere teoretiske innfallsvinkler
 • forståelse av grunnlaget for sentrale arkeologiske metoder
 • forståelse av relasjoner mellom tid, landskap, mennesker og samfunn
 • kjennskap til arkeologiens praktiske anvendelse innen kulturminnevernet
 • kjennskap til fagets sosiopolitiske kontekst
 • grunnleggende forståelse for prosessen fra problemformulering til ferdig akademisk tekst.

 

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne lese et landskap og ha forståelse av hvordan det har endret seg gjennom historien,
 • kunne gjenkjenne og dokumentere kulturminner i landskapet,
 • kunne gjenkjenne typiske arkeologiske artefakter
 • kunne presentere de viktigste trekkene av den nordlige kulturhistorien
 • kunne anvende sentrale arkeologiske metoder til for eksempel datering og rekonstruksjon av fortidige levevilkår og samfunnsforhold
 • ha ferdigheter innen elementære aspekter av arkeologisk utgravning og registrering.

 

Kompetanse

 • har grunnlag for kritisk refleksjon med utgangspunkt i moderne vitenskap
 • kan jobbe selvstendig på arkeologisk feltarbeid
 • basiskompetanse innen formidling av nordlig kulturhistorie.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, prosjektarbeid, og materialkurs. Noen emner har også obligatoriske ekskursjoner som er viktige for å forstå kulturminner og deres kontekst. Feltkursene i kulturminneregistrering og utgraving gjennomføres som intensivkurs over tre uker om sommeren. De gir betydningsfull faglig innsikt og sosial erfaring utover grunnleggende opplæring i arkeologisk feltarbeid og sikkerhet i felt.

Undervisningsformene i de ulike emnene kan variere, og det er viktig å lese emnebeskrivelsene nøye.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og mappevurdering.

Noen emner har arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

Undervisning og eksamen foregår hovedsakelig på norsk, enkelte valgemner gis på engelsk.

En del pensumlitteratur vil foreligge på engelsk.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer kjempeviktig! Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Bachelorprogrammet i arkeologi åpner for utenlandsopphold i femte semester.

 

Arkeologi har samarbeidsavtaler med følgende universiteter:

 • University of Aberdeen, Skottland
 • Universidad Autonoma de Barcelona, Spania
 • Miljöarkeologiske laboratoriet ved Umeå Universitet, Sverige
 • Universita di Siena, Italia
 • University of Oulu (Oulun Yliopisto), Finland

 

Instituttet er også partner i Nordplus-nettverket, som gir mulighet til å studere ved mange universiteter i Norden. Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

 

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering, eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

De fleste forbinder arkeologer med arbeid ute i felt ved utgravinger. Mange av disse jobbene er midlertidige, men de gir viktig erfaring i forhold til andre jobber der arkeologisk kompetanse er nødvendig.

Økt bevissthet rundt fortidsminner gjør kompetansen til arkeologer etterspurt ved hver anledning det gjøres inngrep i naturen, enten dette er i forbindelse med bygging av veier og bygninger eller anleggelse av næringsvirksomhet.

Også i kulturnæringssektoren er kompetansen til arkeologer etterspurt, enten dette er i formidling av kunnskap som for eksempel i museer eller kunnskapen formidles i nye og voksende bransjer som er tilknyttet reiselivsnæringen, der kunnskap om vår fortid er en viktig del av opplevelsen som besøkende er ute etter.

Med bachelorgrad i arkeologi kan du søke opptak til mastergrad i arkeologi. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C eller bedre på den arkeologifaglige fordypningen og et absolutt karakterkrav C på bacheloroppgaven for opptak til mastergraden. Se under opptakskrav på mastergradsprogrammet for mer informasjon.

Graden er også opptaksgrunnlag til fakultetets tverrfaglige masterprogrammer i Visual Cultural Studies, Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies.Kontakt
Marie Nystuen Berger

Berger, Marie Nystuen


Førstekonsulent
Telefon: 77646326 marie.n.berger@uit.no

Skip to main content