Historie - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Historie-årsstudium

Er du historielærer og har lyst til å videreutdanne deg i faget? Eller ønsker du av andre grunner å fordype deg i fortidige samfunnsforhold og fenomener. Årsstudiet gir kunnskap om den historiske bakgrunnen for samfunnsfenomener både i fortid og samtid og gir kunnskap om lokale forhold så vel som regionale, nasjonale og globale.

 

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april/1. desember
Søknadskode:186 179
Søk studiet
Årsstudiet i historie tar opp tema som spenner fra konfliktene i Midt-Østen til Romerrikets undergang, fra korstog og Svartedauden til Hitlers maktovertaking i Tyskland. Hvorfor snakker ikke alle samer samisk, og hva er «det norske»? Hvorfor feirer vi 17. mai?

Studiet er blant annet rettet mot studenter som ønsker undervisningskompetanse, i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning, i historie på videregående skole. Studiet kan også inngå i en bachelor- eller mastergrad i historie, samt i Lektorutdanning for trinn 8-13 noe strammere oppbygd. Siden årsstudiet ikke inneholder ex.phil. og ex.fac., vil det være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig bachelorprogram dersom du ønsker en grad.

Studiet går over to semestre og kan startes enten høsten eller våren.

obligatoriske emner:

- HIS-1001: Europa formes - fra antikken til 1500

- HIS-1002: Handelskapitalisme, statsmakt og revolusjoner 1500-1850

- HIS-1003: Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850-2000

- HIS-1000 - Introduksjonskurs i historie: Hvordan historie blir til

- HIS-1051 - Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til - nettstudium - Ekvivalent med HIS-1000

 

Valgemner:

- HIS-1004 - Antikkens historie

- HIS-1005 - Nord-Norge mellom tradisjon og modernisering 1870-2005

- HIS-1006 - Mediehistorie

- HIS-1007 - Den russiske revolusjon ca 1890-1930

- HIS-1008 - Norge i internasjonal politikk 1905-2000

- HIS-1009 - Sted og tid

- HIS-1010 - "Russland er et annet sted". Nyere russisk og sovjetisk historie 1861-1991

- HIS-1011 - Emner fra afrikansk historie

- HIS-1012 - En middelaldermunk skildrer en farlig verden: Jocelin of Brakelond`s syn på religion, politikk og samtidssamfunnet

- HIS-1013 - Knut den store og hans verden: Samfunn, politikk og kirka i Nord-Europa 950-1050

- HIS-1014 - Byene i middelalderens samfunn

- HIS-1015 - Minoriteter og minoritetspolitikk på Nordkalotten 1800-2000

- HIS-1016 - Erobring av polarområdene; Vitenskap, næring og politikk.

- HIS-1017 - Kvinners kår og rolle i middelalderens samfunn

- HIS-1018 - Kilder til norsk historie, ca. 950 - ca. 1300

- HIS-1020 - De europeiske trolldomsproessene

- HIS-1051 - De europeiske trolldomsproessene - nettstudium

- HIS-1060 - Med kjønnsperspektiv på historie og religion

 

Hvilke valgemner som tilbys varierer

Læringsmål årsstudiet i historie:

 

Kunnskap og forståelse:

Studentene skal:

- tilegne seg kunnskap om verdenshistorie og europeisk historie sett i et komparativt perspektiv

- tilegne seg kunnskap om norsk historie, inkludert lokalhistoriske innblikk

- tilegne seg kunnskap om historiske hendelser og periodiseringen av slike innenfor kronologiske rammer

- tilegne seg dypere kunnskap om en eller flere avgrensede historiske perioder

- tilegne seg en forståelse for historiefaglige metoder og tilnærmingsmåter

- tilegne seg kunnskap om kildekritikk

 

Ferdigheter:

Studenten skal ha:

- evne til å kritisere, kommentere eller redigere tekster og dokument i tråd med historiefagets allmenne regler for kritikk

- evne til å kommunisere muntlig om faget ved hjelp av aksepterte terminologier og teknikker innen faget

- evne til å gi en faglig fremstilling av forskingsresultater i tråd med fagets fagspråk og terminologi

- evne til å organisere kompleks historisk informasjon på logisk konsekvent vis

 

Kompetanse:

Studenten skal:

- kunne formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig

- kunne jobbe selvstendig med en gitt problemstilling

- ha bevissthet om og respekt for mangfoldet av nasjonale og kulturelle perspektiver og tradisjoner

- ha en kritisk bevissthet om relasjonene mellom samtidige hendelser og prosesser og det fortidige

 

 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.


Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: norsk, engelsk, samfunnsfag og 5 årig relevant yrkserfaring.


Studiet har oppstart både i vår- og høstsemesteret.
Oppstart høst: Søknadsfrist 15. april (1. mars for søkere med Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. Opptak via Samordna opptak.
Oppstart vår: Søknadsfrist 1. desember. Opptak via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober.
Undervisningen består av undervisning og seminarer med veiledning. Det gis forelesninger og/eller seminarundervisning på de enkelte emnene. Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver (essays), skoleeksamen og muntlig.

Det benyttes en karakterskala med fem trinn fra A-E for bestått eksamen, og F for ikke bestått.

Kontinueringseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelsene.
Studiet gir, i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning, undervisningskompetanse i historie på videregående skole. Kompetansen er også relevant for ungdomstrinnet. I tillegg kan et årsstudium i historie inngå i lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig).
Årsstudiet kan bygges ut til en bachelor- eller mastergrad.


Kontakt
ISAK MÅSEIDE

Måseide, Isak


Førstekonsulent
Telefon: 77644294 isak.maseide@uit.no

Rune-Blix-Hagen

Rune Blix Hagen


Førsteamanuensis
Telefon: 77644130 rune.hagen@uit.no

Skip to main content